Μεταχρονολόγησις συναλλαγματικής και έτερα τεχνάσματα χρησιμοποιούμενα δια την καταδολίευσιν του Δημοσίου

57. Πας όστις με πρόθεσιν να αποστερήση δολίως την Δημοκρατίαν εκ τέλους χαρτοσήμου -

(α) εκδίδει συναλλαγματικήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν φέρον ημερομηνίαν μεταγενεστέραν της πραγματικής ημερομηνίας εκδόσεως της τοιαύτης συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν˙ ή

(β) γνωρίζων ότι η τοιαύτη συναλλαγματική ή γραμμάτιον εις διαταγήν μετεχρονολογήθη, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, εμφανίζει προς αποδοχήν ή πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται ταύτην˙ ή

(γ) μετέρχεται ή αναμιγνύεται εις οιανδήποτε πράξιν, επινόημα ή τέχνασμα μη προβλεπόμενον ειδικώς υπό του παρόντος ή ετέρου, εκάστοτε εν ισχύι νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα διακόσια ευρώ (€200).