Μη έκδοσις της πλήρους σειράς συναλλαγματικών, ή ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον θαλασσίων κινδύνων

56. Πας όστις εκδίδει ή υπογράφει συναλλαγματικήν, ή άσφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων, όπερ φέρεται ως εκδοθέν εις σειράν δύο ή πλειόνων τοιούτων, και δεν εκδίδει ή υπογράφει συγχρόνως επί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου φύλλου χάρτου τον πλήρη αριθμόν συναλλαγματικών ή ασφαλιστικών συμβολαίων εξ ων φέρεται ότι συνίσταται η σειρά, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας.