Έγγραφα εμπίπτοντα εντός πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος

7. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, έγγραφα ούτω διατυπωθέντα, ώστε να εμπίπτωσιν εντός δύο ή πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος, θα υπόκεινται, οσάκις τα δυνάμει τούτου επιβλητέα τέλη ποικίλλωσι, μόνον εις το μέγιστον των τοιούτων τελών.