Ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων

8.―(1) Η σύμβασις θαλασσίας ασφαλίσεως δεν είναι έγκυρος, εκτός εάν περιβληθή τον τύπον του ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων.

(2) Απαγορεύεται η έκδοσις ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων δια χρονικήν τινά περίοδον εάν αύτη υπερβαίνη τους δώδεκα μήνας.

(3) Το ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων δεν είναι έγκυρον, εκτός εάν καθορίζη τον ειδικόν κίνδυνον, ή θαλάσσιον εγχείρημα, ή τον χρόνον, δι' ον η ασφάλισις εγένετο, τα ονόματα των μερών και το ασφαλισθέν ποσόν.