Έγγραφα αφορώντα εις πλείονα διακεκριμένα θέματα

6. Παν έγγραφον διαλαμβάνον, ή αφορών, πλείονα του ενός διακεκριμένα θέματα, θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ίσον προς το άθροισμα των τελών χαρτοσήμου εις α θα υπέκειντο δυνάμει του παρόντος Νόμου τα διαλαμβάνοντα ή αφορώντα τοιαύτα θέματα έγγραφα, εάν συνετάττοντο χωριστά έγγραφα δι' εν έκαστον τοιούτον θέμα.