Κανονισμοί

62.―(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δια την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) 'Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι εν αυτώ αναφερόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί―

(α) απάντων των θεμάτων ων ο καθορισμός αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω, ή απαιτείται υπ' αυτού˙

(β) της προμηθείας και πωλήσεως χαρτοσήμων και φύλλων σφραγιστού χάρτου˙

(γ) της κατηγορίας των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται˙

(δ) των σφραγίδων και λοιπών συνέργων, άτινα είναι αναγκαία δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, και περί της ασφαλούς φυλάξεως αυτών˙

(ε) της διανομής, πωλήσεως, χρήσεως και εφαρμογής χαρτοσήμων˙

(στ) της χορηγήσεως αδειών πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας χαρτοσήμων, των όρων οίτινες επισυνάπτονται εις την έκδοσιν των τοιούτων αδειών και της αμοιβής των αδειούχων πωλητών˙

(ζ) της επιβολής ποινών, αίτινες δεν δύνανται να υπερβαίνωσι την χρηματικήν ποινήν πεντήκοντα λιρών δια παράβασιν ή απόπειραν παραβάσεως, ή αμέλειαν περί την εφαρμογήν Κανονισμού τινος.