Επιθεώρησις βιβλίων, κλπ

61.―(1) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό την φύλαξιν αυτού αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, η επιθεώρησις των οποίων δύναται να βοηθήση εις την εξασφάλισιν της καταβολής τέλους χαρτοσήμου, ή να αποδείξη, ή να οδηγήση εις την ανακάλυψιν οιασδήποτε απάτης ή παραλείψεως αναφορικώς προς τέλος χαρτοσήμου, υποχρεούται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον επιτρέψη εις τον Έφορον, ή εις παν έτερον πρόσωπον εξουσιοδοτηθέν εγγράφως προς τούτο υπό του Εφόρου, να επιθεωρή προς τον σκοπόν τούτον τα εν λόγω αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, και να λαμβάνη ατελώς τας αναγκαίας σημειώσεις και αντίγραφα.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω "δημόσιος υπάλληλος" περιλαμβάνει τους εν τη υπηρεσία των Δήμων ή οιασδήποτε ετέρας Αρχής Τοπικής Διοικήσεως υπαλλήλους, ως και άπαντας τους εν τη υπηρεσία της Ελληνικής ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως υπαλλήλους.