Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου -

"Αναδιοργάνωση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

"απόδειξις" περιλαμβάνει παν σημείωμα, μνημόνιον ή έγγραφον, δι' ου αναγνωρίζεται ή δηλούται η λήψις, κατάθεσις ή καταβολή χρημάτων, συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν, ή δι' ου αναγνωρίζεται η λήψις κινητής περιουσίας προς εξόφλησιν χρέους τινός, ή δι' ου αναγνωρίζεται ο συμβιβασμός, εξόφλησις ή απόσβεσις χρέους ή απαιτήσεως ή μέρους χρέους ή απαιτήσεως, ή όπερ δεικνύει ή δηλοί τοιαύτην αναγνώρισιν, ανεξαρτήτως του εάν είναι υπογεγραμμένον ή όχι.

"ασφαλιστήριον" περιλαμβάνει παν έγγραφον δι' ου συνάπτεται, ή συμφωνείται ή αποδεικνύεται η σύναψις ασφαλιστικής τινος συμβάσεως και ο όρος "ασφάλισις" περιλαμβάνει και την "ασφάλειαν ζωής".

"ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων" σημαίνει ασφαλιστήριον δι' ου συμφωνείται η καταβολή χρηματικού τινος ποσού επί τω βιαίω, ή μη οφειλομένω εις φυσικά αίτια θανάτω προσώπου τινός, ή επί τω εξ ατυχήματος θανάτω αυτού, ή η καταβολή χρηματικού τινος ποσού υπό μορφήν αποζημιώσεως δια σωματικήν βλάβην, περιλαμβάνει δε ωσαύτως πάσαν αγγελίαν ή δημοσίευσιν έν τινι εφημερίδι ή ετέρω δημοσιεύματι, δι' ης σκοπείται όπως εξασφαλισθή η πληρωμή χρηματικού τινος ποσού επί τω θανάτω ή σωματική βλάβη του κατόχου ή κομιστού της εφημερίδος ή δημοσιεύματος, εν ω διαλαμβάνεται η αγγελία μόνον εν τη περιπτώσει ατυχήματος ή βιαίου θανάτου ή θανάτου μη οφειλομένου εις φυσικά αίτια.

Το ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων δεν θεωρείται ως ασφάλεια ετέρας φύσεως μόνον λόγω του γεγονότος ότι τούτο διαλαμβάνει ρήτραν καταβολής ποσού τινος κατά την διάρκειαν ασθενείας ή ανικανότητος λόγω σωματικής βλάβης.

"ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων" ή "θαλασσία ασφάλισις" -

(α) σημαίνει ασφάλισιν, περιλαμβανομένης της αντασφαλίσεως, έχουσαν ως αντικείμενον οιονδήποτε πλοίον ή σκάφος, ή τας μηχανάς αυτού, τα άρμενα και σύσκευα, και τον εφοπλισμόν παντός πλοίου ή σκάφους, ή τα επί του πλοίου ή σκάφους φορτωθέντα αγαθά, εμπορεύματα ή πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, ή τον ναύλον, ως και παν έτερον αφορών το πλοίον ή σκάφος συμφέρον, όπερ νομίμως δύναται να ασφαλισθή˙ και

(β) περιλαμβάνει ασφάλισιν αγαθών, εμπορευμάτων ή περιουσιακών στοιχείων εν διαμετακομίσει, ήτις επάγεται ουχί μόνον θαλασσίους κινδύνους εν τη εννοία της παραγράφου (α) του ορισμού, αλλ' ωσαύτως οιονδήποτε έτερον κίνδυνον ον δυνατόν να επάγηται η ασφαλισθείσα διαμετακόμισις από της ενάρξεως αυτής μέχρι του τελικού προορισμού αυτής του καλυπτομένου υπό της ασφαλίσεως˙

(γ) περιλαμβάνει πάσαν συμφωνίαν ή ανάληψιν υποχρεώσεως, δυνάμει της οποίας πρόσωπόν τι έναντι χρηματικής αντιπαροχής καταβληθείσης ή καταβλητέας υπό μορφήν προσθέτου ναύλου ή άλλως, συμφωνεί την ανάληψιν παντός παρεπομένου κινδύνου αγαθών, εμπορευμάτων ή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, εν όσω ταύτα είναι φορτωμένα επί πλοίου ή σκάφους, ή αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αποζημιώση τον κύριον τοιούτων αγαθών, εμπορευμάτων ή περιουσιακών στοιχείων εκ παντός κινδύνου, απωλείας ή ζημίας˙

"ασφαλιστικόν συμβόλαιον ζωής" σημαίνει ασφαλιστήριον γενόμενον επί της ζωής ενός ή πλειόνων προσώπων, ή αναφορικώς προς γεγονός ή ενδεχόμενον αφορών εις την ζωήν, ή εξαρτώμενον εκ της ζωής ενός ή πλειόνων προσώπων, εξαιρουμένου του ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον ατυχημάτων˙

"γραμμάτιον" περιλαμβάνει παν έγγραφον το οποίον δεν είναι συναλλαγματική η γραμμάτιον εις διαταγήν δι' ου πρόσωπόν τι αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως πληρώση χρηματικόν τι ποσόν εις έτερον πρόσωπον ή εις διαταγήν αυτού˙

"γραμμάτιον εις διαταγήν" σημαίνει γραμμάτιον εις διαταγήν ως τούτο καθορίζεται εν τω περί Συναλλαγματικών Νόμω, περιλαμβάνει δε γραμμάτια δι' ων παρέχεται η υπόσχεσις πληρωμής χρηματικού τινος ποσού εξ ειδικού τινος ταμείου, όπερ δυνατόν να είναι διαθέσιμον ή μη, ή υφ' οιονδήποτε όρον ή αίρεσιν, ήτις δυνατόν να πληρωθή ή δυνατόν να μη πληρωθή˙

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν˙

"Δικαστήριον" σημαίνει το αρμόδιον δικαστήριον˙

"έγγραφον" περιλαμβάνει παν έγγραφον δι' ου δημιουργούνται, μεταβιβάζονται, περιορίζονται, επεκτείνονται, αποσβέννυνται ή διατυπούνται εγγράφως δικαιώματα ή υποχρεώσεις, ή δι' ου σκοπείται η δημιουργία, μεταβίβασις, περιορισμός, επέκτασις, απόσβεσις, ή έγγραφος διατύπωσις δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων˙

"εμπορεύσιμα αξιόγραφα" σημαίνει αξιόγραφα άτινα δυνατόν να πωληθώσιν ή να μεταβιβασθώσιν ως αξιόγραφα εν τη Δημοκρατία ή εκτός της Δημοκρατίας˙

"επιταγή" σημαίνει συναλλαγματικήν εκδιδομένην επί ειδικώς καθοριζομένου τραπεζίτου, μη ούσαν πληρωτέαν άλλως ή εν όψει˙

"Έφορος" σημαίνει τον Έφορον επί των Τελών Χαρτοσήμου τον εμπεπιστευμένον, δυνάμει του άρθρου 3, τα της εφαρμογής του παρόντος Νόμου˙

"Λειτουργός Προσόδων" σημαίνει πάντα λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όστις τελεί εν τη υπηρεσία εφαρμογής του παρόντος Νόμου˙

"μίσθωσις" σημαίνει μίσθωσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας, περιλαμβάνει δε επίσης -

(α) συμφωνίαν δια μίσθωσιν˙ και

(β) ενοικίασιν ακινήτου ή κινητής περιουσίας˙ και

(γ) υπομίσθωσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας˙ και

(δ) πάσαν έγγραφον δήλωσιν επί αιτήσεως δια μίσθωσιν επέχουσαν θέσιν αποδοχής της αιτήσεως˙

"ναυλωτικόν έγγραφον" περιλαμβάνει πάσαν συμφωνίαν ή σύμβασιν ναυλώσεως πλοίου ή σκάφους, ή παν μνημόνιον, επιστολήν ή έτερον έγγραφον (πλην της φορτωτικής και της αποδείξεως της εκδοθείσης υπό αξιωματικού τινος του πλοίου) μεταξύ του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου και παντός ετέρου προσώπου, όπερ αφορά εις την ναύλωσιν ή την δια πλοίου ή σκάφους μεταφοράν χρημάτων, εμπορευμάτων ή πραγμάτων˙

"πληρεξούσιον έγγραφον" περιλαμβάνει παν έγγραφον, δι' ου παρέχεται η εξουσία εις ειδικόν τι πρόσωπον όπως ενεργή εκ μέρους και εν ονόματι του συντάξαντος το έγγραφον προσώπου, δεν περιλαμβάνει όμως το έγγραφον διορισμού προσώπου τινός ως δικηγόρου ίνα ενεργή ως τοιούτος εις δικαστικάς υποθέσεις˙

"προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον" εν αναφορά προς έγγραφον, σημαίνει ότι το έγγραφον φέρει κινητόν ή σφραγιστόν χαρτόσημον αξίας ουχί ελάσσονος του προσήκοντος ποσού, και ότι το τοιούτον χαρτόσημον επετέθη και ηκυρώθη ή εχρησιμοποιήθη συμφώνως τω εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμω˙

"συναλλαγματική" σημαίνει συναλλαγματικήν ως αύτη καθορίζεται εν τω περί Συναλλαγματικών Νόμω ως και παν έτερον έγγραφον παρέχον το δικαίωμα, ή φερόμενον ως παρέχον το δικαίωμα, εις πρόσωπόν τι, είτε τούτο κατονομάζεται εν αυτώ είτε όχι να απαιτήση πληρωμήν παρ' ετέρου τινός προσώπου, ή να εκδώση συναλλαγματικήν εφ' ετέρου τινός προσώπου δια χρηματικόν τι ποσόν˙

"συναλλαγματική πληρωτέα εν όψει" περιλαμβάνει -

(α) εντολάς πληρωμής χρηματικού τινος ποσού δια συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν, εντολάς παραδόσεως συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν προς εξόφλησιν χρηματικού τινος ποσού, ή πληρωμής χρηματικού ποσού εξ ειδικού τινος ταμείου, όπερ δυνατόν να είναι ή να μην είναι διαθέσιμον, ή υφ' οιονδήποτε όρον ή αίρεσιν ήτις δυνατόν να πληρωθή ή να μη πληρωθή˙

(β) εντολάς πληρωμής χρηματικού τινος ποσού, καθ' εβδομάδα, κατά μήνα ή καθ' ετέρας καθωρισμένας περιόδους˙ και

(γ) πιστωτικάς επιστολάς, ήτοι παν έγγραφον δι' ου πρόσωπόν τι εξουσιοδοτεί έτερον πρόσωπον όπως παράσχη πίστωσιν εις το πρόσωπον προς όφελος ούτινος τούτο εξεδόθη˙

"συνταχθέν" και "σύνταξις" εν αναφορά προς έγγραφα σημαίνουν αντιστοίχως "υπογραφέν" και "υπογραφή".

"σφραγιστόν επίσημα" περιλαμβάνει -

(α) ενσήματα επιτιθέμενα και σφραγιζόμενα υπό του αρμοδίου υπαλλήλου˙

(β) επισήματα εκτετυπωμένα αναγλύφως ή κεχαραγμένα επί χάρτου˙

(γ) κινητά επισήματα μετ' αναγλύφου εκτυπώσεως˙

"τραπεζίτης" περιλαμβάνει τας τραπέζας, ως και παν πρόσωπον όπερ ενεργεί ως τραπεζίτης˙

"υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου" εν αναφορά προς έγγραφον συνταχθέν, ή το πρώτον συνταχθέν, μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου, σημαίνει υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος Νόμου, και εν αναφορά προς οιονδήποτε έτερον έγγραφον, υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του εν τη Δημοκρατία ισχύοντος Νόμου κατά τον χρόνο συντάξεως του τοιούτου εγγράφου, ή εν τη περιπτώσει εγγράφου υπογραφομένου υπό πλειόνων προσώπων κατά χρόνον διάφορον, δυνάμει του Νόμου του ισχύοντος καθ' ον χρόνον το τοιούτον έγγραφον το πρώτον συνετάχθη˙

"φορτωτική" περιλαμβάνει την διαφορτωτικήν, ουχί όμως την απόδειξιν παραλαβής εμπορευμάτων εκδιδομένην υπό αξιωματικού τινος του πλοίου˙

"χάρτης" περιλαμβάνει περγαμηνήν, μεμβράνην ή οιανδήποτε ετέραν ύλην εφ' ης δυνατόν να συνταχθή έγγραφόν τι˙

"χαρτόσημον" σημαίνει σφραγιστόν ή κινητόν επίσημα οι δε όροι "χαρτοσημαίνω" και "χαρτοσήμανσις" μετά των γραμματικών αυτών παραλλαγών θα ερμηνεύωνται αναλόγως˙

"χρήμα" περιλαμβάνει παν ποσόν εκπεφρασμένον εις το νόμισμα της Δημοκρατίας, ή εις οιονδήποτε αλλοδαπόν νόμισμα.