Ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Έφορος επί των Τελών Χαρτοσήμου

3.―(1) Δια την καλήν και πιστήν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι ο Έφορος επί των Τελών Χαρτοσήμου, υπό την ιδιότητά του δε ταύτην θα προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος δύναται να εξουσιοδοτήση οιονδήποτε έτερον λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, όπως ενασκή τοιαύτας εξουσίας και εκτελή τοιαύτα καθήκοντα αναφορικώς προς την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, ως ο Εφορος ήθελε καθορίσει: