Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Χαρτοσήμων Νόμος.