Προσδιορισμός του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου

31.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παν πρόσωπον δύναται τη καταβολή δικαιώματος εξ εκατόν μιλς, να ζητήση παρά του Εφόρου όπως αποφανθή αναφορικώς προς έγγραφόν τι, υπογεγραμμένον ή μη, επί των ακολούθων σημείων:

(α)  εάν τούτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου˙

(β) το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.

(2) Ο Έφορος προσδιορίζει το τέλος εις ο τυχόν υπόκειται το έγγραφον κατά την γνώμην αυτού, και κοινοποιεί την απόφασιν αυτού δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το τοιούτον πρόσωπον.

(3) Προς τον σκοπόν τούτον ο Έφορος δύναται να ζητήση όπως τω προσκομισθώσιν αντίγραφον του εγγράφου, ένορκοι έγγραφοι καταθέσεις, ή έτερα αποδεικτικά στοιχεία, άτινα ήθελεν ούτος κρίνει αναγκαία δια να αποδειχθή ότι άπαντα τα γεγονότα, και άπασαι αι περιστάσεις αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την υπαγωγήν του εγγράφου εις τέλος χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται, εκτίθενται πλήρως και αληθώς εν τούτω, δύναται δε να αρνηθή να προβή εις εξέτασιν της αιτήσεως, μέχρις ου τω προσκομισθώσι τοιαύτα αντίγραφα, ένορκοι έγγραφοι καταθέσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα:

Νοείται ότι -

(α) οσάκις ο Έφορος προσδιορίζη το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, το καταβλητέον τέλος αναφορικώς προς το τοιούτον έγγραφον θα είναι σύμφωνον προς την τοιαύτην απόφασιν, και ουχί διάφορον αυτής˙

(β) αποδεικτικά στοιχεία προσκομισθέντα συμφώνως τω παρόντι άρθρω δεν θα χρησιμοποιώνται εναντίον οιουδήποτε προσώπου εν αστική τινι διαδικασία, εκτός μόνον εν περιπτώσει ερεύνης γενομένης προς εξακρίβωσιν του τέλους χαρτοσήμου εις ο υπόκειται το έγγραφον εις ο αύτη αφορά˙ και

(γ) άμα τη καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου εις ο το έγγραφον, εις ο αύτη αφορά, υπόκειται, τα πρόσωπα υφ' ων προσεκομίσθησαν τα τοιαύτα αποδεικτικά στοιχεία θα απαλλάσσωνται πάσης ποινής, εις ην δυνατόν να υπόκεινται δυνάμει του παρόντος Νόμου, λόγω του ότι παρέλειψαν να εκθέσωσιν αληθώς εν τω τοιούτω εγγράφω οιονδήποτε των προμνησθέντων γεγονότων ή περιστάσεων.