Κατάργησις, τροποποιήσεις και επιφύλαξις

65.―(1) Δια του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Χαρτοσήμων Νόμος:

Νοείται ότι, καίτοι ο ειρημένος νόμος κατηργήθη, τέλη χαρτοσήμου πληρωτέα αναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και παραμένοντα απλήρωτα μέχρι της προμνησθείσης ημερομηνίας, θα επιβάλλωνται, εισπράττωνται και καταβάλλωνται συμφώνως ταις διατάξεσι του υπό του παρόντος καταργουμένου νόμου.

(2) Τα εν τη πρώτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου αναφερόμενα άρθρα θα αναγινώσκωνται, ερμηνεύωνται και εφαρμόζωνται τηρουμένων των εν τη δευτέρα στήλη του ειρημένου Παραρτήματος και έναντι ενός εκάστου τοιούτου άρθρου οριζομένων τροποποιήσεων.