ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
('Αρθρον 4)
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
Στοιχείο Είδος Εγγράφου Αξία
Χαρτοσήμου
1

Αναγνώριση χρέους ποσού ή αξίας €4 και άνω, η οποία γίνεται ή υπογράφεται από ή εκ μέρους οφειλέτη με σκοπό να χρησιμεύσει ως απόδειξη του χρέους σε οποιοδήποτε βιβλίο ή άλλο χωριστό φύλλο χαρτιού, όταν το βιβλίο ή το φύλλο χαρτιού παραμένει στην κατοχή του πιστωτή:

Δύο ευρώ

Νοείται ότι η αναγνώριση αυτή δε διαλαμβάνει υπόσχεση πληρωμής του χρέους ή ρήτρα τόκου ή παράδοσης εμπορευμάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Εξαιρούνται:

Τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων ή αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών.

2 Γραπτή Ένορκη Κατάθεση ή επίσημη γραπτή δήλωση για την οποία δεν προβλέπεται οτιδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό.
Τέσσερα ευρώ
3

Σύμβαση:

Α. Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση και συνομολογούν καθορισμένο ποσό, για τη σήμανση των οποίων δε λαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη πρόνοια.

Εξαιρούνται:
Σύμβαση υποθήκης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη, όπως αυτή ορίζεται στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, η οποία συστήνεται την ίδια μέρα, μετά την ακύρωση υφιστάμενης σύμβασης υποθήκης, και η οποία συστήνεται επί του ίδιου ακινήτου και για τον ίδιο σκοπό, ανεξαρτήτως αν αυτή συστήνεται υπέρ του ίδιου είτε οποιουδήποτε άλλου ενυπόθηκου δανειστή.

Αξία Σύμβασης €1 μέχρι €5.000, η αξία χαρτοσήμου είναι μηδέν.

Αξία Σύμβασης €5.001 μέχρι €170.000, για κάθε ποσό €1.000 ή μέρος των €1.000 η αξία χαρτοσήμου είναι €1,50.

Αξία Σύμβασης πέραν των 170.000, για κάθε ποσό €1.000 ή μέρος των €1.000, η αξία χαρτοσήμου είναι €2 με μέγιστο ποσό χαρτοσήμου €20.000.

Β. Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση στα οποία δε συνομολογείται καθορισμένο ποσό και για τη σήμανση των οποίων δε λαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη πρόνοια. Τριάντα πέντε ευρώ

Εξαιρούνται:

(α) Σύμβαση  μίσθωσης  εργάτη,  κατασκευαστή, μαθητευομένου ή υπηρέτη.

(β) Σύμβαση η οποία αφορά τους μισθούς ναύτη σκάφους που χρησιμοποιεί τα λιμάνια της Κύπρου.

(γ) Σύμβαση η οποία αφορά την πώληση ή αγορά αγαθών ειδών εμπορίας ή εμπορευμάτων.

(δ) Πωλητήριο έγγραφο και οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την αγορά πλοίου ή μεριδίου του πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του πλοίου για εγγραφή στο Κυπριακό Νηολόγιο, καθώς και οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο αφορά την πώληση και συμβατική μεταβίβαση πλοίου ή μεριδίου του πλοίου ή άλλου συμφέροντος επί του πλοίου που είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο.

(ε) Σύμβαση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη πλοίου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο ή μεριδίου του πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του πλοίου.

(στ) Πράξη που αφορά στη μεταβίβαση κινητών αξιών, που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών, το οποίο πιστοποιεί κατάλληλα την πράξη αυτή.

4

Σύμβαση Μίσθωσης:

Όπως στις μισθώσεις (Στοιχείο 17).

5 Άσκηση Εξουσίας Διάθεσης από επιτρόπους (trustees) οποτεδήποτε γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης. Τέσσερα ευρώ
6

Πληρεξούσιο:

Βλέπε πληρεξούσιο έγγραφο (στοιχείο 22)

7 Συναλλαγματική, εξαιρουμένων των επιταγών και πιστωτικών επιστολών:
(α) Οποτεδήποτε αυτή είναι πληρωτέα εν όψει ή σε πρώτη ζήτηση ή με εμφάνισή της ή μέσα σε τρεις ημέρες από τη χρονολογία ή όψη. Ένα ευρώ
(β) Οποτεδήποτε αυτή δεν είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3)
8 Φορτωτική η οποία εκδίδεται στην Κύπρο:
Για το πρώτο αντίτυπο και για κάθε υπογραμμένο αντίτυπο.
Τέσσερα ευρώ
9 Γραμμάτιο Όπως στις συμβάσεις 
(Στοιχείο 3).

Eξαιρούνται:

Εγγυητήρια γραμμάτια σε ποινικές υποθέσεις, αναλήψεις επίσημης υποχρέωσης ενώπιον δικαστηρίου για υποβολή μήνυσης ή παροχή μαρτυρίας ή προσωπική εμφάνιση ή για άλλο ποσό, που εκδίδονται ή λαμβάνονται από την Αστυνομία ή δυνάμει της Ποινικής Δικονομίας.

10 Ναυλωτικό Έγγραφο Δεκαοκτώ ευρώ
11 Επιταγή Πέντε σεντ
12 Αντίγραφο ή Απόσπασμα πιστοποιημένο ως αληθινό αντίγραφο από δημόσιο υπάλληλο, το οποίο δεν υπόκειται σε τέλος δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει ή δυνάμει διοικητικής πράξης. Δύο ευρώ

Εξαιρούνται:

Αντίγραφο εγγράφου το οποίο, δυνάμει νομοθεσίας, συντάσσεται από δημόσιο υπάλληλο ή παρέχεται για φύλαξη στα αρχεία δημόσιου γραφείου ή για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό.

13

Αντίτυπο ή Διπλόγραφο εγγράφου το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και για το οποίο έχει ήδη καταβληθεί το σχετικό τέλος:


(α) Αν το τέλος χαρτοσήμου στο ποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ. Το ίδιο τέλος που καταβάλλεται για το πρωτότυπο
(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση Δύο ευρώ
14

Τελωνειακά και Δασμολογικά Έγγραφα


(1) Δηλωτικό εισαγωγής εμπορευμάτων με σκάφος. Τριάντα πέντε ευρώ
(2) Δηλωτικό σκάφους χωρίς φορτίο. Δεκαοκτώ ευρώ
(3) Δηλωτικό φορτίου σκάφους το οποίο εκτελεί εσωτερικές ακτοπλοϊκές μεταφορές. Δεκαοκτώ ευρώ
(4) Δηλωτικό εξαγωγής εμπορευμάτων με σκάφος. Τριάντα πέντε ευρώ
(5) Συμπληρωματικό ή διορθωμένο δηλωτικό φορτίου σκάφους (για τους σκοπούς αυτού του στοιχείου ο όρος "σκάφος" περιλαμβάνει πλοία και αεροσκάφη) Δεκαοκτώ ευρώ
15 Ενεχυρόγραφο, δηλαδή έγγραφο το οποίο αποδεικνύει σύμβαση που αφορά την ενεχυρίαση κινητής περιουσίας, όταν αυτή η ενεχυρίαση γίνεται ως ασφάλεια για την αποπληρωμή συνημμένου ή μελλοντικού δανείου ή για υφιστάμενο ή μελλοντικό χρέος. Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).
16 Εγγυητήρια Γραμμάτια ή Χρεόγραφα. Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).
17 Μίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, περιλαμβανομένης της υπεκμίσθωσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης και γραπτής αποδοχής αίτησης για μίσθωση, όταν με αυτή τη μίσθωση το μίσθωμα είναι καθορισμένο και:

(1) Όταν η μίσθωση συνομολογείται για καθορισμένο χρόνο-
Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέρα από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής (premium).

Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).

(2) Όταν η μίσθωση είναι για απεριόριστο χρόνο-
Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος για την περίοδο των εκατό χρόνων, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέρα από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται με τη μορφή προκαταβολής (premium).

Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).
18 Πιστωτική Επιστολή, δηλαδή κάθε έγγραφο με το οποίο ένα πρόσωπο εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να παραχωρήσει πίστωση στο πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται το έγγραφο. Δύο ευρώ
19 Εγγυητική Επιστολή. Τέσσερα ευρώ
20

Προσωπικές Εταιρείες (Partner-Ships)
Κατασταστικό της προσωπικής εταιρείας ή άλλο εταιρικό σύμφωνο

Όπως στις συμβάσεις
(Στοιχείο 3).

21

Ασφαλιστήρια:

(1) Ασφάλιση ζωής: Πάνω σε όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια που εκδίδονται ή υπογράφονται στη Δημοκρατία.

Όταν το πληρωτέο ποσό κατά το θάνατο του ασφαλισμένου ή τη λήξη του συμβολαίου ή ανάλογα με την περίπτωση

(α) Δεν υπερβαίνει τα €850 Δύο ευρώ
(β) Υπερβαίνει  τα €850, όχι όμως τα €1.700. Τέσσερα ευρώ
(γ) Υπερβαίνει τα €1.700, όχι όμως τα €8.500. Επτά ευρώ
(δ) Υπερβαίνει τα €8.500. Δεκαοκτώ ευρώ
(2) Ασφάλιση πυρός, κτλ. για κάθε πληρωμή συμφωνημένη με τη μορφή αποζημίωσης για απώλεια ή ζημιά περιουσιακού στοιχείου στη Δημοκρατία από τη φωτιά ή με άλλο τρόπο:
(α) Στην περίπτωση που το ασφαλιζόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα €1.700. Ένα ευρώ
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Δύο ευρώ

(3) Θαλάσσια ασφάλιση:

(α) Αν δεν υπερβαίνει τα €350.

Ένα ευρώ
(β) Αν υπερβαίνει τα €350. Δύο ευρώ
(4) Εργατική αποζημίωση. Δύο ευρώ
(5) Για τους σκοπούς του Νόμου που προνοεί για την υποχρεωτική ασφάλιση για ευθύνη έναντι τρίτου που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκινήτων οχημάτων μόνο και ασφάλιση αεροπορικών ταξιδιών (Travel Coupons). Δύο ευρώ
(6) Ασφαλίσεις άλλης φύσεως (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου 9 του Νόμου). Δύο ευρώ
22

Πληρεξούσιο Έγγραφο:


(α) Όταν μόνος σκοπός του εγγράφου είναι να εξουσιοδοτήσει ένα και μόνο πρόσωπο να προβεί σε κάποια ενέργεια σχετικά με μία και μόνο δικαιοπραξία. Δύο ευρώ
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Έξι ευρώ

Εξαιρούνται:

(α) Ένταλμα πληρωμής το οποίο κάποιο πρόσωπο απευθύνει στον αρμόδιο κυβερνητικό υπάλληλο, για να καταβληθεί ο μισθός ή τα ημερομίσθιά του ή μέρος τους σε τρίτο πρόσωπο.

(β) Πληρεξούσιο έγγραφο ή έγγραφο εντολής ή έγγραφο εξουσιοδότησης για ψηφοφορία, που αφορά αποκλειστικά την περιουσία προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης δυνάμει του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ. 5, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) Έγγραφο που μόνο σκοπό έχει το διορισμό ή την εξουσιοδότηση αντιπροσώπου, για να ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνέλευση, στην οποία επιτρέπεται η ψήφιση με αντιπρόσωπο, ανεξάρτητα αν τα κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι ένα ή περισσότερα.

23 Γραμμάτιο εις διαταγήν Όπως στη συναλλαγματική (Στοιχείο 7), ανάλογα με την περίπτωση, αν είναι πληρωτέο εν όψει ή διαφορετικά.
24 Αντίγραφο Απόδειξης Παραλαβής ή Εξοφλητικής Απόδειξης για ποσά άνω των τεσσάρων ευρώ.

Επτά σεντ

Εξαιρούνται:

(α) Απόδειξη η οποία εκδίδεται για χρήματα που κατατίθενται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τραπεζίτη και στην οποία ρητά ορίζεται ότι τα χρήματα λήφθηκαν από το πρόσωπο στο οποίο είναι δυνατό να δοθεί απολογισμός.

(β) Αναγνώριση η οποία γίνεται από οποιοδήποτε τραπεζίτη αναφορικά με τη λήψη συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν, με σκοπό την εμφάνισή της ή του για αποδοχή ή πληρωμή.

(γ) Απόδειξη που εκδίδεται από δημόσιο υπάλληλο για χρήματα που καταβάλλονται υπό μορφή προσωρινού δανείου ή προκαταβολής ή για διακανονισμό δανείου, νοουμένου ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε προσωπικό όφελος.

(δ) Απόδειξη η οποία εκδίδεται σχετικά με την καταβολή μισθού, αμοιβής, επιδόματος, ημερομισθίων ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς πληρωμής ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου το οποίο κατέχει οποιαδήποτε θέση στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή απασχολείται στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή απόδειξη καταβολής χρημάτων αναφορικά με συντάξεις, φιλοδωρήματα, επιδόματα λόγω ορίου ηλικίας, χορηγίες για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλα επιδόματα παρόμοιας φύσεως.

(ε) Απόδειξη η οποία εκδίδεται για την επιστροφή φόρων ή τελωνειακών δασμών.

(στ) Αποδείξεις και επιταγές που εκδίδονται εκ μέρους της κυβέρνησης.

(ζ) Απόδειξη γραμμένη σε γραμμάτιο εις Διαταγήν, συναλλαγματική, γραπτή υποχρέωση ή σε χαρτοσημασμένο έγγραφο παρόμοιας φύσεως.

(η) Αποδείξεις πληρωμών που γίνονται σύμφωνα με τον περί Δανείου Αποταμιεύσεων Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω Νόμου.

25 Εξαγορά Σύμβασης Μίσθωσης ή Εγκατάλειψη Δικαιωμάτων από τέτοια Σύμβαση:
(1) Χωρίς αντιπαροχή. Τέσσερα ευρώ

(2) Με αντιπαροχή.

Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής.

Όπως στις συμβάσεις
(Στοιχείο 3)

Εξαιρούνται:
Εξαγορά σύμβασης μίσθωσης ή εγκατάλειψη δικαιωμάτων από τέτοια σύμβαση, όταν σύμβαση μίσθωσης απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου.

26

Επιθεώρηση εμπορευμάτων με βλάβες:
Πάνω στην αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε από την επιθεώρηση.

Όπως στις συμβάσεις 
(Στοιχείο 3)
27 Υπόσχεση προς ναυτιλιακό πράκτορα για την παράδοση εμπορευμάτων των οποίων εκκρεμεί η άφιξη των ναυτιλιακών εγγράφων:
(α) Όταν δεν καθορίζεται ποσό ή όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα €90. Ένα ευρώ
(β) Όταν το ποσό υπερβαίνει τα €90. Δύο ευρώ
28

Εμπορικά Σήματα και Διπλώματα Ευρεσυτεχνίας:

Έγγραφο εκχώρησης:

(1) Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής. Ένα ευρώ για κάθε €200 ή μέρος των €200.
(2) Όταν δεν καθορίζεται ποσό ως αντιπαροχή. Δεκαοκτώ ευρώ
29 Μεταβίβαση ( με ή χωρίς αντιπαροχή) συμφέροντος ασφαλισμένου με γραμμάτιο ή με ασφαλιστήριο έγγραφο:
(1) Αν το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στο γραμμάτιο ή στο ασφαλιστήριο έγγραφο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα ευρώ. Το τέλος στο οποίο υπόκειται το γραμμάτιο ή ασφαλιστήριο έγγραφο.
(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση. Έξι ευρώ

Εξαιρούνται:

Μεταβιβάσεις με οπισθογράφιση:

(1) Γραμματίου εις διαταγήν,

(2) Φορτωτικής, εντολής παράδοσης, εντολής αποθήκευσης εμπορευμάτων ή άλλου εμπορικού εγγράφου το οποίο συνιστά τίτλο κυριότητας πάνω σε εμπορεύματα.

30 Μεταβίβαση Μίσθωσης με εκχώρηση και όχι με υπομίσθωση:
(α) Χωρίς αντιπαροχή. Εννέα ευρώ

(β) Με αντιπαροχή


Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής που παραχωρείται με τη μεταβίβαση. Όπως στις συμβάσεις
(Στοιχείο 3).
31 Τραστ (Trust)
Α. Σύσταση τραστ (Trust) το οποίο αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και η η οποία γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης. Δεκαοκτώ ευρώ
Β. Ανάκληση τραστ (TRUST) το οποίο αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και η οποία γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης. Εννέα ευρώ
32 ΕΓΓΡΑΦΟ (όταν αυτό βεβαιούται) που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη Δύο ευρώ
33 ΔΙΑΘΗΚΕΣ, κωδίκελοι ή άλλες διατάξεις τελευταίας βούλησης Δεκαοκτώ ευρώ
34

Πιστοποιητικό που εκδίδεται με βάση τα άρθρα 47 ή 50 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το άρθρο 47 του εν λόγω Νόμου, εάν έχει ήδη καταβληθεί τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το άρθρο 50 του ίδιου Νόμου.

Εννέα ευρώ
35 Ένορκη Δήλωση για έκδοση εντάλματος φυλάκισης
(Το τέλος αυτό είναι επιπρόσθετο οποιουδήποτε δικαστικού τέλους που προνοείται από τον εκάστοτε ισχύοντα περί Δικαστικών Τελών Διαδικαστικό Κανονισμό).
Δύο ευρώ