ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιθεώρησις βιβλίων, κλπ

61.―(1) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό την φύλαξιν αυτού αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, η επιθεώρησις των οποίων δύναται να βοηθήση εις την εξασφάλισιν της καταβολής τέλους χαρτοσήμου, ή να αποδείξη, ή να οδηγήση εις την ανακάλυψιν οιασδήποτε απάτης ή παραλείψεως αναφορικώς προς τέλος χαρτοσήμου, υποχρεούται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον επιτρέψη εις τον Έφορον, ή εις παν έτερον πρόσωπον εξουσιοδοτηθέν εγγράφως προς τούτο υπό του Εφόρου, να επιθεωρή προς τον σκοπόν τούτον τα εν λόγω αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, και να λαμβάνη ατελώς τας αναγκαίας σημειώσεις και αντίγραφα.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω "δημόσιος υπάλληλος" περιλαμβάνει τους εν τη υπηρεσία των Δήμων ή οιασδήποτε ετέρας Αρχής Τοπικής Διοικήσεως υπαλλήλους, ως και άπαντας τους εν τη υπηρεσία της Ελληνικής ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως υπαλλήλους.

Κανονισμοί

62.―(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δια την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) 'Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι εν αυτώ αναφερόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί―

(α) απάντων των θεμάτων ων ο καθορισμός αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω, ή απαιτείται υπ' αυτού˙

(β) της προμηθείας και πωλήσεως χαρτοσήμων και φύλλων σφραγιστού χάρτου˙

(γ) της κατηγορίας των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται˙

(δ) των σφραγίδων και λοιπών συνέργων, άτινα είναι αναγκαία δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, και περί της ασφαλούς φυλάξεως αυτών˙

(ε) της διανομής, πωλήσεως, χρήσεως και εφαρμογής χαρτοσήμων˙

(στ) της χορηγήσεως αδειών πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας χαρτοσήμων, των όρων οίτινες επισυνάπτονται εις την έκδοσιν των τοιούτων αδειών και της αμοιβής των αδειούχων πωλητών˙

(ζ) της επιβολής ποινών, αίτινες δεν δύνανται να υπερβαίνωσι την χρηματικήν ποινήν εκατόν ευρώ (€100) δια παράβασιν ή απόπειραν παραβάσεως, ή αμέλειαν περί την εφαρμογήν Κανονισμού τινος.

Επιφύλαξις αναφορικώς προς τέλη και δικαστικά δικαιώματα

63. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων περί ων γίνεται ρητή πρόνοια εν τω παρόντι Νόμω ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπον τέλη, ή δικαιώματα καταβλητέα δυνάμει των διατάξεων νόμου ή διοικητικής πράξεως, εκάστοτε εν ισχύϊ, ή δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ και εις τα δικαστικά δικαιώματα αφορώντος νόμου, διοικητικής πράξεως ή διαδικαστικού κανονισμού.

Κανονισμοί περί καταβολής τέλους χαρτοσήμου τοις μετρητοίς

64. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεωρήση σκόπιμον, να εκδίδη κανονισμούς προβλέποντας περί της καταβολής του τέλους χαρτοσήμου τοις μετρητοίς αντί δια σφραγιστών επισημάτων, περί των περιπτώσεων εις τας οποίας θα γίνεται η τοιαύτη καταβολή, περί των αρμοδίων λειτουργών εις τους οποίους θα καταβάλληται το τοιούτον τέλος και περί της διαδικασίας συμφώνως προς την οποίαν θα γίνεται και θα πιστοποιήται η καταβολή.

Κατάργησις, τροποποιήσεις και επιφύλαξις

65.―(1) Δια του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Χαρτοσήμων Νόμος:

Νοείται ότι, καίτοι ο ειρημένος νόμος κατηργήθη, τέλη χαρτοσήμου πληρωτέα αναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και παραμένοντα απλήρωτα μέχρι της προμνησθείσης ημερομηνίας, θα επιβάλλωνται, εισπράττωνται και καταβάλλωνται συμφώνως ταις διατάξεσι του υπό του παρόντος καταργουμένου νόμου.

(2) Τα εν τη πρώτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου αναφερόμενα άρθρα θα αναγινώσκωνται, ερμηνεύωνται και εφαρμόζωνται τηρουμένων των εν τη δευτέρα στήλη του ειρημένου Παραρτήματος και έναντι ενός εκάστου τοιούτου άρθρου οριζομένων τροποποιήσεων.