ΜΕΡΟΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Σύνταξις, κλπ εγγράφου μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου

51.―(1) Πας όστις -

(α) εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, ή εμφανίζει προς αποδοχήν πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται οιανδήποτε μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν˙ ή

(β) συντάττει, ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, παν έτερον, υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου έγγραφον, όπερ δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(γ) ψηφίζει, ή πειράται να ψηφίση δυνάμει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου πληρεξουσίου είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

(2) Εάν εκδοθή μετοχικός τίτλος και δεν σημανθή προσηκόντως, η εκδίδουσα τούτον εταιρεία, ωσαύτως δε πας όστις κατά τον χρόνον της εκδόσεως κατείχε θέσιν διευθύνοντος συμβούλου, ή γραμματέως, ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου της εταιρείας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Παράλειψις ακυρώσεως κινητού επισήματος

52. Πας όστις, καίτοι υπόχρεως δυνάμει του άρθρου 13 όπως προβή εις ακύρωσιν κινητού επισήματος παραλείπει να ακυρώση τούτο εν τω τρόπω το καθοριζομένω υπό του ειρημένου άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Παράλειψις συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του άρθρου 28 κλπ

53. Πας όστις με πρόθεσιν να εξαπατήση την Δημοκρατίαν―

(α) συντάττει έγγραφον, εν ω δεν εκτίθενται πλήρως και αληθώς άπαντα τα δυνάμει του άρθρου 28 αναγκαίως εκτιθέμενα εν τω τοιούτω εγγράφω γεγονότα και περιστάσεις˙ ή

(β) έχων ως έργον του, ή ενδιαφερόμενος περί την παρασκευήν εγγράφου αμελεί ή παραλείπει να εκθέση εν αυτώ πλήρως και αληθώς άπαντα τα τοιαύτα γεγονότα και περιστάσεις˙ ή

(γ) προβαίνει εις την διενέργειαν πράξεώς τινος σκοπούσης να αποστερήση την Δημοκρατίαν εξ οιουδήποτε τέλους ή προστίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ ή

(δ) παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών, δι' ην δεν προβλεπεται ειδικώς ετέρα ποινή εν τω παρόντι Νόμω,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Αδικήματα εν αναφορά προς αποδείξεις

54. Πας όστις -

(α) δίδει απόδειξιν υποκειμένην εις τέλος χαρτοσήμου, και παραλείπει να χαρτοσημάνη ταύτην˙ ή

(β) καίτοι υπόχρεως να δώση απόδειξιν δυνάμει του άρθρου 30 αρνείται ή αμελεί να δώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν εις περιπτώσεις καθ' ας η τοιαύτη απόδειξις θα υπέκειτο εις τέλος χαρτοσήμου˙ ή

(γ) με πρόθεσιν να αποστερήση δολίως την Δημοκρατίαν του τέλους χαρτοσήμου, εκδίδει απόδειξιν δια ποσόν μη ανερχόμενον των τεσσάρων ευρώ, καίτοι κατεβλήθη χρηματικόν ποσόν, ή παρεδόθη περιουσιακόν στοιχείον αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, ή με πρόθεσιν να αποφύγη την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου διαχωρίζει, ή διαμοιράζει το καταβληθέν ποσόν, ή την αξίαν του παραδοθέντος αυτώ περιουσιακού στοιχείου,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Μη έκδοσις ασφαλιστηρίου ή έκδοσις μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου τοιούτου

55. Πας όστις -

(α) λαμβάνει ασφάλιστρα, ή ετέραν αντιπαροχήν δι' ασφαλιστικήν τινα σύμβασιν, ή πιστώνεται προς τούτο δι' ασφαλίστρων ή ετέρας αντιπαροχής, και δεν εκδίδει εντός δύο μηνών από της λήψεως του τοιούτου ασφαλίστρου ή αντιπαροχής, ή από της πιστώσεως αυτού δια τούτων, προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον ασφαλιστήριον περί την τοιαύτην ασφάλισιν˙ ή

(β) εκδίδει, υπογράφει ή παραδίδει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον ασφαλιστήριον, ή πληρώνει, ή επιτρέπει τακτοποίησιν εν τοις λογαριασμοίς, ή συμφωνεί να πληρώση ή να επιτρέψη τακτοποίησιν εν τοις λογαριασμοίς, ποσού τινος χρημάτων αναφορικώς προς τοιούτον ασφαλιστήριον,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100):

Νοείται ότι το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, αναφορικώς προς άτινα εγένετο συμφωνία περί τον συμβιβασμόν του τέλους χαρτοσήμου δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.

Μη έκδοσις της πλήρους σειράς συναλλαγματικών, ή ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον θαλασσίων κινδύνων

56. Πας όστις εκδίδει ή υπογράφει συναλλαγματικήν, ή άσφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων, όπερ φέρεται ως εκδοθέν εις σειράν δύο ή πλειόνων τοιούτων, και δεν εκδίδει ή υπογράφει συγχρόνως επί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου φύλλου χάρτου τον πλήρη αριθμόν συναλλαγματικών ή ασφαλιστικών συμβολαίων εξ ων φέρεται ότι συνίσταται η σειρά, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα διακόσια ευρώ (€200).

Μεταχρονολόγησις συναλλαγματικής και έτερα τεχνάσματα χρησιμοποιούμενα δια την καταδολίευσιν του Δημοσίου

57. Πας όστις με πρόθεσιν να αποστερήση δολίως την Δημοκρατίαν εκ τέλους χαρτοσήμου -

(α) εκδίδει συναλλαγματικήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν φέρον ημερομηνίαν μεταγενεστέραν της πραγματικής ημερομηνίας εκδόσεως της τοιαύτης συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν˙ ή

(β) γνωρίζων ότι η τοιαύτη συναλλαγματική ή γραμμάτιον εις διαταγήν μετεχρονολογήθη, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, εμφανίζει προς αποδοχήν ή πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται ταύτην˙ ή

(γ) μετέρχεται ή αναμιγνύεται εις οιανδήποτε πράξιν, επινόημα ή τέχνασμα μη προβλεπόμενον ειδικώς υπό του παρόντος ή ετέρου, εκάστοτε εν ισχύι νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα διακόσια ευρώ (€200).

Άσκησις και διεξαγωγή ποινικής διώξεως

58.―(1) Η ποινική δίωξις αδικήματος όπερ είναι αξιόποινον δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου, δια του παρόντος καταργουμένου Νόμου, δεν ασκείται ειμή τη εγκρίσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(2) Ο Έφορος, ή ο επί τούτω γενικώς ή ειδικώς υπ' αυτού εξουσιοδοτημένος δημόσιος υπάλληλος, δύναται να συμβιβάση οιονδήποτε τοιούτον αδίκημα.

(3) Το καταβλητέον επί τω τοιούτω συμβιβασμώ ποσόν ανακτάται εν τω υπό του άρθρου 43 προβλεπομένω τρόπω.

Υποχρέωσις καταβολής τέλους χαρτοσήμου υπό μελών των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των εν τη Δημοκρατία Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

59. Η καταβολή τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έγγραφα συντασσόμενα υπό, ή εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ή οιασδήποτε Ανεγνωρισμένης Στρατιωτικής Οργανώσεως, ή υπό, ή εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, υπόκειται εις τας σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αναλόγως της περιπτώσεως, της Συμβάσεως περί την εφαρμογήν της Συνθήκης Συμμαχίας ήτις υπεγράφη, εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960.

Απαγορεύεται η πώλησις χαρτοσήμων άνευ αδείας

60. Είναι νόμιμος η χορήγησις αδείας, η διενεργουμένη συμφώνως προς τους όρους τους καθωρισμένους εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας χαρτοσήμων, υπο κατονομαζομένου εν τη τοιαύτη αδεία προσώπου, και εν τω καθωρισμένω εν αυτή τόπω˙ ουδείς θα προσφέρη προς πώλησιν, προμηθεύη ή μετέρχηται την εμπορίαν χαρτοσήμων, εν τη Δημοκρατία εκτός εάν είναι κάτοχος εγκύρου αδείας εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων απαγορεύει την πώλησιν κινητών επισημάτων αξίας δέκα σεντ ή ελάσσονος τοιαύτης.