ΜΕΡΟΣ IV ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Αποζημίωσις δια κατεστραμμένα χαρτόσημα

44. Τηρουμένων των Κανονισμών ους ήθελε θεσπίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον αναφορικώς προς τας αναγκαίας αποδείξεις, ή την διενεργηθησομένην έρευναν, ο Έφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς αυτόν εντός της υπό του άρθρου 45 καθοριζομένης περιόδου, και νοουμένου ότι ικανοποιείται εκ των γεγονότων, να χορηγήση αποζημίωσιν δια κατεστραμμένα χαρτόσημα εις τας κατωτέρω αναγραφομένας περιπτώσεις -

(α) οσάκις χαρτόσημον, επιτεθέν επί φύλλου χάρτου ή μη, εξ αμελείας και άνευ δόλου κατεστράφη, διεγράφη ή εκ τινος γραφικού λάθους, ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον κατέστη ακατάλληλον δια την χρήσιν δι' ην προωρίζετο, πριν ή το επ' αυτού συντεταγμένον έγγραφον υπογραφή υπό τινος προσώπου˙

(β) οσάκις χαρτόσημον επετέθη επί εγγράφου όπερ εγράφη εξ ολοκλήρου ή μερικώς, δεν υπεγράφη όμως υπό τινος των συμβαλλομένων μερών˙

(γ) οσάκις, εις την περίπτωσιν συναλJ λαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν ή επιταγών ―

(ι) το χαρτόσημον επετέθη επί συναλλαγματικής ή επιταγής υπογραφείσης υπό, ή εκ μέρους του εκδότου, ήτις δεν εγένετο αποδεκτή, ή της οποίας ουδεμία χρήσις εγένετο, ή ήτις δεν παρεδόθη δι' έτερον σκοπόν πλην του της εμφανίσεως δι' αποδοχήν:

Νοουμένου ότι το φύλλον χάρτου εφ' ου είναι εσφραγισμένον το τοιούτον χαρτόσημον δεν φέρει οιανδήποτε υπογραφήν προοριζομένην δι' αποδοχήν συναλλαγματικής ή επιταγής, ήτις μεταγενεστέρως θα εγράφετο επ' αυτού˙

(ιι) το χαρτόσημον επετέθη επί γραμματίου εις διαταγήν υπογραφέντος υπό, ή εκ μέρους του εκδότου του οποίου ουδεμία χρήσις εγένετο, ουδέ εξέφυγε των χειρών αυτού.

(ιιι) το χαρτόσημον εχρησιμοποιήθη, ή προωρίζετο να χρησιμοποιηθή, δια την σήμανσιν συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν, υπογραφέντος υπό, ή εκ μέρους του εκδότου, όπερ όμως λόγω παραλείψεως ή λάθους τινός κατεστράφη, ή κατέστη άχρηστον, καίτοι εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ή επιταγής,δυνατόν αύτη να ενεφανίσθη δι' αποδοχήν, ή να εγένετο αποδεκτή ή να έχη οπισθογραφηθή, ή εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, δυνατόν τούτο να έχη παραδοθή εις τον κομιστήν.

Νοουμένου ότι προσάγεται ετέρα συμπεπληρωμένη και προσηκόντως χαρτοσεσημα- σμένη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν, όμοιον εν πάση λεπτομερεία προς την κατεστραμμένην συναλλαγματικήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγήν, εξαιρέσει της γενομένης διορθώσεως του εν ταύτη, ή τούτω ενυπάρχοντος λάθους ή παραλείψεως.

(δ) οσάκις το χαρτόσημον εχρησιμοποιήθη δια την σήμανσιν εγγράφου υπογραφέντος υπό τινος των μερών όπερ -

(ι) μεταγενεστέρως εξηκριβώθη ότι ήτο εξ υπαρχής νομικώς άκυρον˙

(ιι) μεταγενεστέρως εξηκριβώθη, ότι είναι ακατάλληλον δια τον σκοπόν δι' ον αρχικώς προώριστο λόγω του εν τούτω ενυπάρχοντος λάθους ή πλάνης˙

(ιιι) δεν δύναται να συμπληρωθή ώστε να επιφέρη την επιδιωκομένην δικαιοπραξίαν εν τω σκοπουμένω τύπω, λόγω του θανάτου προσώπου τινός υφ' ου το έγγραφον έδει να υπογραφή, επισυμβάντος πριν ή υπογράψη τούτο, ή λόγω της αρνήσεως του τοιούτου προσώπου να υπογράψη τούτο˙

(ιν) είναι ουσιαστικώς ατελές και ανεπαρκές δια τον σκοπόν δι' ον προώρισται λόγω της μη υπογραφής αυτού υπό τινος των συμβαλλομένων, και της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτού να υπογράψη τούτο˙

(ν) αποτυγχάνει εξ ολοκλήρου εις την επίτευξιν του υπ' αυτού επιδιωκομένου σκοπού λόγω της αρνήσεως προσώπου τινός όπως ενεργήση συμφώνως τω τοιούτω εγγράφω ή όπως προκαταβάλη χρηματικόν ποσόν του οποίου η πληρωμή θα εξησφαλίζετο δια τούτου, ή λόγω της αρνήσεως, ή μη αποδοχής θέσεως δια τούτου παρεχομένης˙

(νι) καθίσταται άχρηστον λόγω του ότι η υπ' αυτού σκοπουμένη δικαιοπραξία συνήφθη δια τινος ετέρου εγγράφου μεταξύ των αυτών μερών, και φέροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος αξίας˙

(νιι) είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον, νοουμένου ότι η υπ' αυτού σκοπουμένη δικαιοπραξία συνήφθη δια τινος ετέρου εγγράφου, μεταξύ των αυτών μερών, και φέροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος αξίας˙

(νιιι) κατεστράφη εξ αμελείας και ουχί εκ προθέσεως, αντ' αυτού δε και δια τον αυτόν σκοπόν εγένετο έτερον έγγραφον μεταξύ των αυτών μερών, και υπεγράφη υπ' αυτών δεόντως σημανθέν:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν υπογεγραμμένου εγγράφου, δεν ήρξαντο δικαστικά μέτρα, εις άτινα τo έγγραφον ηδύνατο να παρασχεθή, ή θα παρείχετο ή προσεφέρετο ως αποδεικτικόν στοιχείον, και ότι τούτο παραδίδεται δι' ακύρωσιν.

Χρόνος υποβολής αιτήσεως δι' αποζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 44

45. Η αίτησις αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 44 δέον να υποβάλληται εντός των ακολούθων προθεσμιών, ήτοι -

(1) εις τας εν παραγράφω (δ)(ν) του ειρημένου άρθρου αναγραφομένας περιπτώσεις, εντός έξ μηνών από της ημερομηνίας του εγγράφου˙

(2) εις την περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου εφ' ου ουδέν έγγραφον συνετάγη υπό τινος των συμβαλλομένων μερών, εντός δύο ετών αφ' ης το σφραγιστόν επίσημα κατεστράφη˙

(3) εις την περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου εφ' ου έγγραφόν τι συνετάγη υπό τινος των συμβαλλομένων μερών, εντός δύο ετών από της ημερομηνίας του εγγράφου, ή εάν τούτο δεν φέρη ημερομηνίαν, εντός δύο ετών από της υπογραφής αυτού υπό του προσώπου υφ' ου και μόνον υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη˙

Νοείται ότι -

(α) οσάκις το κατεστραμμένον έγγραφον δεδικαιολογημένως απεστάλη εκτός της Δημοκρατίας, η αίτησις δύναται να γίνη εντός δύο ετών από της επιστροφής και λήψεως αυτού εν τη Δημοκρατία˙

(β) οσάκις λόγω αφεύκτων περιστατικών δεν είναι εφικτή η παράδοσις εγγράφου αντικατασταθέντος δι' ετέρου τοιούτου δι' ακύρωσιν εντός της προμνησθείσης προθεσμίας, η αίτησις δύναται να υποβληθή εντός δύο ετών από της ημερομηνίας της συντάξεως του αντικαταστήσαντος το πρώτον εγγράφου.

Αποζημίωσις δι' έντυπα άτινα έπαυσαν να είναι αναγκαία εις νομικά πρόσωπα

46. Ο Έφορος δύναται, άνευ χρονικού τινος περιορισμού, να χορηγήση αποζημίωσιν δια σφραγιστά φύλλα χάρτου χρησιμοποιούμενα ως έντυπα εγγράφων υπό τινος τραπεζίτου, ή εταιρείας, ή ετέρου νομικού προσώπου, εάν δεδικαιολογημένως τα τοιαύτα έντυπα έπαυσαν να είναι αναγκαία εις τον ειρημένον τραπεζίτην, εταιρείαν ή νομικόν πρόσωπον, νοουμένου ότι ο Έφορος ικανοποιείται ότι το τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς τα τοιαύτα σφραγιστά φύλλα χάρτου κατεβλήθη δεόντως.

Αποζημίωσις δια κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα

47. Οσάκις -

(α) πρόσωπόν τι εξ αμελείας εχρησιμοποίησε δι' έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, χαρτόσημον κατηγορίας ετέρας ή της προβλεπομένης δια το τοιούτον έγγραφον εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή χαρτόσημον μείζονος της προσηκούσης αξίας, ή εξ αμελείας εχρησιμοποίησε χαρτόσημον δι' έγγραφον μη υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου˙ ή

(β) χαρτόσημον χρησιμοποιηθέν δια την σήμανσιν εγγράφου κατέστη εξ αμελείας άχρηστον δυνάμει του άρθρου 16, λόγω του ότι τοιούτον έγγραφον συνετάχθη κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 14,

ο Έφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης εντός δύο ετών από της ημερομηνίας του εγγράφου, ή εάν τούτο δεν φέρη ημερομηνίαν, εντός δύο ετών από της υπογραφής αυτού υπό του προσώπου υφ' ου μόνον, ή το πρώτον υπεγράφη, και επί τη εκ νέου σημάνσει του εγγράφου δια του προσήκοντος τέλους, εάν τούτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, να ακυρώση τούτο και να χορηγήση αποζημίωσιν δια το ούτω κακώς χρησιμοποιηθέν, ή καταστάν άχρηστον χαρτόσημον ως εάν επρόκειτο περί κατεστραμμένου τοιούτου.

Τρόπος χορηγήσεως αποζημιώσεως δια καταστραφέντα ή δια κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα

48. Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην χορηγείται αποζημίωσις δια καταστραφέντα, ή κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα ο Εφορος δύναται να δώση αντί της τοιαύτης αποζημιώσεως -

(α) έτερα χαρτόσημα της αυτής κατηγορίας και αξίας˙ ή

(β) εάν ζητηθή εξ αυτού, και εάν κρίνη τούτο εύλογον, χαρτόσημα ετέρας κατηγορίας, της αυτής όμως αξίας˙ ή

(γ) κατά το δοκούν, την εις χρήματα αξίαν αυτού.

Αποζημίωσις δια χαρτόσημα άτινα δεν είναι πλέον αναγκαία

49. Εάν πρόσωπόν τι κέκτηται χαρτόσημον ή χαρτόσημα, άτινα δεν είναι κατεστραμμένα, ούτε κατέστησαν ακατάλληλα ή άχρηστα δια τους σκοπούς δι' ους ταύτα προωρίζοντο, των οποίων όμως δεν έχει άμεσον ανάγκην, ο Έφορος, αποκόπτων πέντε σεντ δια κάθε εκατόν σεντ ή μέρος αυτών, επιστρέφει την εις χρήμα αξίαν των τοιούτων χαρτοσήμων, άμα ως ταύτα παραδοθώσι τω Εφόρω δι' ακύρωσιν, και ούτος πεισθή ότι -

(α) τα τοιαύτα χαρτόσημα ηγοράσθησαν υπό του προσώπου τούτου καλή τη πίστει, με πρόθεσιν όπως χρησιμοποιήση ταύτα˙ και

(β) ότι κατέβαλε το πλήρες τίμημα αυτών˙ και

(γ) ότι ούτω ηγοράσθησαν εντός της περιόδου των έξ μηνών των αμέσως προηγουμένων της ημερομηνίας της παραδόσεως αυτών:

Νοείται ότι, οσάκις το πρόσωπον τούτο είναι αδειούχος πωλητής χαρτοσήμων, ο Έφορος δύναται, εάν κρίνη τούτο εύλογον, να επιστρέψη το πραγματικώς καταβληθέν υπό του πωλητού ποσόν, άνευ οιασδήποτε αποκοπής χρημάτων ως η προμνησθείσα τοιαύτη.

Αποζημίωσις επί τη ανανεώσει ορισμένων ομολογιών

50. Οσάκις προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη ομολογία ανανεούται δια της εκδόσεως νέας ομολογίας υπό τους αυτούς όρους, ο Έφορος υποχρεούται όπως, επί τη προσαγωγή της προσηκόντως χαρτοσεσημασμένης νέας ομολογίας, εντός μηνός από της ημερομηνίας της εκδόσεως ταύτης, επιστρέψη εις τον εκδότην της τοιαύτης νέας ομολογίας, την αξίαν του επί της αρχικώς εκδοθείσης ομολογίας χαρτοσήμου, ή του επί της νέας ομολογίας τοιούτου, εάν αύτη είναι μικροτέρα της πρώτης:

Νοείται ότι η αρχικώς εκδοθείσα ομολογία προσάγεται τω Εφόρω και ακυρούται υπ' αυτού, εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι η ομολογία λογίζεται εκδοθείσα εκ νέου υπό τους αυτούς όρους εν τη εννοία του παρόντος άρθρου, παρά τας ακολούθους μεταβολάς:

(α) την έκδοσιν δύο ή πλειόνων ομολογιών εις αντικατάστασιν μιας αρχικώς εκδοθείσης τοιαύτης, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον ποσόν παραμένει το αυτό.

(β) την έκδοσιν μιας ομολογίας εις αντικατάστασιν δύο ή πλειόνων αρχικών εκδοθεισών τοιούτων, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον ποσόν παραμένει το αυτό˙

(γ) την αντικατάστασιν του ονόματος του αρχικού κομιστού δια του ονόματος του κατά τον χρόνον της ανανεώσεως κομιστού˙ και

(δ) την αλλαγήν του τόκου ή της ημερομηνίας πληρωμής αυτής.