ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ
Προσδιορισμός του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου

31.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παν πρόσωπον δύναται τη καταβολή δικαιώματος δύο ευρώ, να ζητήση παρά του Εφόρου όπως αποφανθή αναφορικώς προς έγγραφόν τι, υπογεγραμμένον ή μη, επί των ακολούθων σημείων:

(α)  εάν τούτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου˙

(β) το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.

(2) Ο Έφορος προσδιορίζει το τέλος εις ο τυχόν υπόκειται το έγγραφον κατά την γνώμην αυτού, και κοινοποιεί την απόφασιν αυτού δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το τοιούτον πρόσωπον.

(3) Προς τον σκοπόν τούτον ο Έφορος δύναται να ζητήση όπως τω προσκομισθώσιν αντίγραφον του εγγράφου, ένορκοι έγγραφοι καταθέσεις, ή έτερα αποδεικτικά στοιχεία, άτινα ήθελεν ούτος κρίνει αναγκαία δια να αποδειχθή ότι άπαντα τα γεγονότα, και άπασαι αι περιστάσεις αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την υπαγωγήν του εγγράφου εις τέλος χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται, εκτίθενται πλήρως και αληθώς εν τούτω, δύναται δε να αρνηθή να προβή εις εξέτασιν της αιτήσεως, μέχρις ου τω προσκομισθώσι τοιαύτα αντίγραφα, ένορκοι έγγραφοι καταθέσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα:

Νοείται ότι -

(α) οσάκις ο Έφορος προσδιορίζη το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, το καταβλητέον τέλος αναφορικώς προς το τοιούτον έγγραφον θα είναι σύμφωνον προς την τοιαύτην απόφασιν, και ουχί διάφορον αυτής˙

(β) αποδεικτικά στοιχεία προσκομισθέντα συμφώνως τω παρόντι άρθρω δεν θα χρησιμοποιώνται εναντίον οιουδήποτε προσώπου εν αστική τινι διαδικασία, εκτός μόνον εν περιπτώσει ερεύνης γενομένης προς εξακρίβωσιν του τέλους χαρτοσήμου εις ο υπόκειται το έγγραφον εις ο αύτη αφορά˙ και

(γ) άμα τη καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου εις ο το έγγραφον, εις ο αύτη αφορά, υπόκειται, τα πρόσωπα υφ' ων προσεκομίσθησαν τα τοιαύτα αποδεικτικά στοιχεία θα απαλλάσσωνται πάσης ποινής, εις ην δυνατόν να υπόκεινται δυνάμει του παρόντος Νόμου, λόγω του ότι παρέλειψαν να εκθέσωσιν αληθώς εν τω τοιούτω εγγράφω οιονδήποτε των προμνησθέντων γεγονότων ή περιστάσεων.

Πιστοποιητικόν του Εφόρου

32.―(1) Οσάκις έγγραφον προσκομισθέν τω Εφόρω δυνάμει του άρθρου 31 είναι, κατά την γνώμην αυτού, κατηγορίας τινός υποκειμένης εις τέλος χαρτοσήμου και-

(α) ο Έφορος αποφασίζει ότι είναι ήδη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(β) κατεβλήθη το υπό του Εφόρου, δυνάμει του άρθρου 31, προσδιορισθέν τέλος χαρτοσήμου, ή ποσόν όπερ ομού μετά του ήδη καταβληθέντος αναφορικώς προς το έγγραφον τέλους χαρτοσήμου, είναι ίσον προς το ούτω προσδιορισθέν τέλος,

ο Έφορος θα πιστοποιή δι' οπισθογραφήσεως αυτού επί του τοιούτου εγγράφου, ότι κατεβλήθη το προσήκον τέλος (το ποσόν του οποίου δέον να δηλούται) εις ο τούτο υπόκειται.

(2) Οσάκις το τοιούτον έγγραφον δεν υπόκειται, κατά την γνώμην του, εις τέλος χαρτοσήμου, ο Έφορος, θα πιστοποιή εν τω προμνησθέντι τρόπω ότι το έγγραφον τούτο εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκειται.

(3) Παν έγγραφον εφ' ου εγένετο τοιαύτη οπισθογράφησις δυνάμει του παρόντος άρθρου, πιστοποιούσα είτε ότι τούτο δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, είτε ότι είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, θα γίνηται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, και θα ισχύη δι' άπαντας τους σκοπούς ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως αναφορικώς προς το τέλος.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου θα επιτρέπη την μετά την σύνταξιν σήμανσιν εγγράφου, όπερ κατά νόμου δεν δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξιν αυτού.

Προσφυγή εις το Ανώτατον Δικαστήριον

33. Πας όστις δεν ικανοποιείται εκ του προσδιορισμού του τέλους χαρτοσήμου, του γενομένου υπό του Εφόρου δυνάμει του άρθρου 31, δύναται να προσφύγη εις το Ανώτατον Δικαστήριον της Δημοκρατίας˙ το βάρος της αποδείξεως, ότι ο προσδιορισμός του τέλους καθ' ου ασκείται η προσφυγή είναι υπερβολικός, φέρει ο ασκών την προσφυγήν.

Χαρτοσήμανσις εγγράφων ενώπιον δημοσίων υπαλλήλων κλπ

34.―(1) Είναι καθήκον παντός δημοσίου υπαλλήλου και παντός υπαλλήλου, τελούντος εν τη υπηρεσία αρχής τινός τοπικής διοικήσεως εν τη Δημοκρατία, ή της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, να εξετάζη παν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, προσαγόμενον ενώπιον αυτού εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του, δια να εξακριβώση κατά πόσον τούτο είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, εάν δε κρίνη ότι το τοιούτον έγγραφον δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, και το προσκομίσαν τούτο πρόσωπον αρνηθή να επιτρέψη την χαρτοσήμανσιν τούτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, ο οικείος υπάλληλος εις ουδεμίαν ενέργειαν θα προβή επί τη βάσει του εγγράφου, αλλά θα αναφέρη το ζήτημα εις Λειτουργόν Προσόδων˙ ούτος εάν είναι της γνώμης ότι το τοιούτον έγγραφον υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου και δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, διατάσσει το προσκομίσαν το έγγραφον πρόσωπον, όπως καταβάλη το μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου, το καταβλητέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον, ως και έτερον πρόστιμον εκ δύο ευρώ.

Νοείται ότι πας υπόχρεως εις την καταβολήν ποσού τινος ως εν τοις ανωτέρω, δύναται αντί να χωρήση εις την καταβολήν αυτού, να ζητήση παρά του οικείου Λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων να παραπέμψη το ζήτημα εις τον Έφορον˙ τούτου γενομένου το ζήτημα θεωρείται παραπεμφθέν προς τον Έφορον δυνάμει του άρθρου 31, αι δε διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί της τοιαύτης παραπομπής, με την μόνην εξαίρεσιν ότι ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει επιπροσθέτως του καθορισθέντος υπό του Εφόρου ως καταβλητέου τέλους χαρτοσήμου, το καταβλητέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον ως και έτερον πρόστιμον εκ δύο ευρώ.

(2) Οσάκις δίδεται ή προσάγεται απόδειξις υποκειμένη εις τέλος χαρτοσήμου, ουχί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, εις τινα λειτουργόν κατά την διεξαγωγήν του ελέγχου λογαριασμού τινος του δημοσίου, ο τοιούτος λειτουργός δύναται κατά το δοκούν, αντί να ενεργήση ως εν εδαφίω (1), να απαιτήση την προσαγωγήν προσηκόντως χαρτοσεσημασμένης αποδείξεως εις αντικατάστασιν ταύτης.

Προσαγωγή μη χαρτοσεσημασμένων εγγράφων

35.―(1) Εάν προσκομισθή έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου ως αποδεικτικόν στοιχείον εις αγωγήν ή ετέραν δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον Δικαστηρίου έχοντος αστικήν δικαιοδοσίαν, ή ενώπιον διαιτητού, ο Πρωτοκολλητής ή πας έτερος υπάλληλος του Δικαστηρίου οφείλει να επιστήση την προσοχήν του δικαστού εις το γεγονός ότι το έγγραφον δεν είναι χαρτοσεσημασμένον, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο δε διαιτητής να λάβη υπό σημείωσιν το γεγονός τούτο˙ εάν το έγγραφον δε είναι έγγραφον όπερ νομίμως δύναται να χαρτοσημανθή μετά την υπογραφήν αυτού, τότε -

(α) εν τη περιπτώσει εγγράφου ενώπιον Δικαστηρίου, επί τη καταβολή ενώπιον του Πρωτοκολλητού ή ετέρου τινός υπαλλήλου του Δικαστηρίου, και

(β) εν τη περιπτώσει εγγράφου ενώπιον διαιτητού, επί τη καταβολή ενώπιον Λειτουργού Προσόδων,

του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, ομού μετά του καταβλητέου δυνάμει του άρθρου 20 προστίμου, και προσθέτου προστίμου εκ δύο ευρώ, τούτο δύναται να γίνη δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον επιφυλασσομένης πάσης νομίμου εξαιρέσεως εξ ετέρας τινός αιτίας.

(2) Εν η περιπτώσει μη χαρτοσεσημασμένον ή ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον έγγραφον γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον εις οιανδήποτε αγωγήν ή δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου άνευ της καταβολής του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου και του προστίμου ως προνοείται εν τω προηγουμένω εδαφίω, το Δικαστήριον ή δικαστής ενώπιον του οποίου το τοιούτον έγγραφον εγένετο δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, κέκτηται εξουσίαν όπως κατά πάντα χρόνον διατάξη την επίδοσιν εγγράφου ειδοποιήσεως εις το πρόσωπον υφ' ου ή εκ μέρους ούτινος προσήχθη το έγγραφον, εντέλλουσαν αυτόν όπως εντός της εν τη ειδοποιήσει καθωρισμένης προθεσμίας προβή εις την καταβολήν του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά του προστίμου. Εάν δε η καταβολή δεν λάβη χώραν εντός της εν τη ειδοποιήσει καθωρισμένης προθεσμίας, το πρόσωπον εις ο επεδόθη η ειδοποίησις είναι ένοχον αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις την πληρωμήν του διπλασίου του ούτω μη καταβληθέντος ποσού.

(3) Η απόφασις του δικαστού καθ' όσον αφορά εις την ανάγκην, ή την επάρκειαν χαρτοσήμου επί εγγράφου τινός, ή εις το ποσόν του καταβλητέου αναφορικώς προς τούτο τέλους χαρτοσήμου, είναι τελεσίδικος.

Μη χαρτοσεσημασμένα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία

36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35, εκτός εις ποινικάς δίκας, ουδέν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, ή ισχύει δι' οιονδήποτε σκοπόν, εκτός εάν είναι χαρτοσεσημασμένον συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

Ποίον το αποτέλεσμα της μη τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφ' ωρισμένων συναλλαγματικών

37. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως περί του αντιθέτου, διαλαμβανομένης εν τω παρόντι, ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, συναλλαγματική ήτις εμφανίζεται προς αποδοχήν, ή ήτις εγένετο αποδεκτή ή είναι πληρωτέα εντός της Δημοκρατίας, δεν καθίσταται άκυρος μόνον λόγω του ότι δεν είναι χαρτοσεσημασμένη συμφώνως τω παρόντι Νόμω, πάσα δε τοιαύτη συναλλαγματική ήτις δεν είναι χαρτοσεσημασμένη, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένη δύναται να γίνη δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον τη καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά των προνοουμένων εν άρθροις 20 και 35 προστίμων.

Έγγραφα μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα λόγω τυχαίου συμβεβηκότος

38. Εξαιρουμένων των εγγράφων των υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου αξίας πέντε ή δέκα μιλς των συναλλαγματικών και των γραμματίων εις διαταγήν, εάν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου και μη προσηκόντως χαρτοσεση-μασμένον προσαχθή ενώπιον του Εφόρου, υπό τινος προσώπου εξ ιδίας πρωτοβουλίας, εντός έτους, αφ' ης τούτο υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη, και το τοιούτον πρόσωπον φέρη εις γνώσιν του Εφόρου το γεγονός ότι το έγγραφον δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, και προτείνη να καταβάλη εις τον Έφορον το ποσόν του προσήκοντος τέλους, ή το απαιτούμενον προς συμπλήρωσιν του προσήκοντος τέλους ποσόν, και ο Έφορος πεισθή ότι η μη προσήκουσα σήμανσις του τοιούτου εγγράφου ωφείλετο εις τυχαίον συμβεβηκός, λάθος ή επείγουσαν ανάγκην, ούτος δύναται, ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου να επιτρέψη την σήμανσιν του τοιούτου εγγράφου τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.

Σημείωσις εγγράφων αναφορικώς προς άτινα κατεβλήθη τέλος και πρόστιμον

39.―(1) Η καταβολή προστίμου πληρωτέου επί τη χαρτοσημάνσει εγγράφου μετά την υπογραφήν αυτού σημειούται δι' ειδικού ενσήμου και μέχρι του καθορισμού του τοιούτου ενσήμου, δια κινητών επισημάτων κατά μήκος της προσθίας όψεως των οποίων αναγράφεται η λέξις "πρόστιμον" υπό του ακυρούντος τούτο υπαλλήλου.

(2) 'Αμα τη καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, ή του προστίμου, όπερ τυχόν είναι πληρωτέον επί τη χαρτοσημάνσει εγγράφου μετά την υπογραφήν αυτού ο υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται η τοιαύτη καταβολή βεβαιοί δια σημειώσεως αυτού επί του εγγράφου ότι το προσήκον τέλος, ή αναλόγως της περιπτώσεως το προσήκον τέλος ομού μετά του προστίμου (το ποσόν εκάστου των οποίων δέον να δηλούται) κατεβλήθησαν αναφορικώς προς το έγγραφον τούτο, σημειοί δε ωσαύτως το όνομα και την διεύθυνσιν του διενεργούντος την καταβολήν προσώπου. Παν έγγραφον φέρον τοιαύτην σημείωσιν γίνεται επί τούτω δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον και δύναται να χρησιμοποιηθή δι' άπαντας τους σκοπούς ως εάν είχε προσηκόντως χαρτοσημανθή.

Ποινική δίωξις δι' αδίκημα εναντίον του περί Χαρτοσήμων Νόμου

40. Η καταβολή προστίμου αναφορικώς προς έγγραφόν τι δεν παρακωλύει την ποινικήν δίωξιν παντός προσώπου όπερ διέπραξεν αδίκημά τι εναντίον του παρόντος Νόμου εν αναφορά προς το τοιούτον έγγραφον:

Νοείται ότι δεν θα ασκήται τοιαύτη δίωξις εις την περίπτωσιν εγγράφων αναφορικώς προς άτινα κατεβλήθη τοιούτο πρόστιμον, εκτός εάν ο Έφορος κρίνει ότι το αδίκημα διεπράχθη με πρόθεσιν να αποφευχθή δολίως η καταβολή του προσήκοντος τέλους.

Οι καταβάλόντες τέλος χαρτοσήμου ή πρόστιμον δύνανται να ανακτήσωσι τούτο εις ωρισμένας περιπτώσεις

41.―(1) Οσάκις κατεβλήθη υπό τινος προσώπου τέλος χαρτοσήμου ή πρόστιμον αναφορικώς προς έγγραφον μετά την υπογραφήν αυτού, και δυνάμει συμφωνίας, ή των διατάξεων του παρόντος, ή παντός ετέρου Νόμου ισχύοντος κατά τον χρόνον της υπογραφής του τοιούτου εγγράφου, έτερόν τι πρόσωπον υπεχρεούτο να υποστή την δαπάνην της προσηκούσης σημάνσεως του τοιούτου εγγράφου, το πρώτον μνημονευθέν πρόσωπον θα δικαιούται να ανακτήση εκ του ετέρου τοιούτου προσώπου το ποσόν του ούτω καταβληθέντος τέλους, ή προστίμου.

(2) Δια τους σκοπούς της τοιαύτης ανακτήσεως, πιστοποιητικόν εκδοθέν αναφορικώς προς τοιούτον έγγραφον δυνάμει του παρόντος Νόμου συνιστά αμάχητον απόδειξιν των εν αυτώ βεβαιουμένων.

(3) Το Δικαστήριον δύναται κατά το δοκούν να περιλάβη το τοιούτον ποσόν εις διάταγμα αυτού αναφορικώς προς τα δικαστικά έξοδα της αγωγής, ή δικαστικής διαδικασίας, εις ην τα πρόσωπα ταύτα είναι διάδικοι, και καθ' ην το τοιούτον έγγραφον προσήχθη ως αποδεικτικόν στοιχείον. Εάν το δικαστήριον δεν περιλάβη το ποσόν τούτο εν τω τοιούτω διατάγματι, δεν δύνανται να ληφθώσι έτερα δικαστικά μέτρα δια την ανάκτησιν αυτού.

Εξουσία πληρωτού όπως χαρτοσημαίνη συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς ληφθείσας υπ' αυτού άνευ χαρτοσήμου

42. Οσάκις συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν, ή επιταγή υποκειμένη εις τέλος χαρτοσήμου αξίας δέκα σεντ εμφανίζηται προς πληρωμήν άνευ χαρτοσήμου, το πρόσωπον εις ο αύτη εμφανίζεται δύναται να επιθέτη επ' αυτής το αναγκαίον κινητόν επίσημα, και άμα τη ακυρώσει αυτού εν τω τρόπω τω προβλεπομένω εν τοις ανωτέρω, δύναται να χωρήση εις την πληρωμήν του πληρωτέου δυνάμει της τοιαύτης συναλλαγματικής, γραμματίου εις διαταγήν, ή επιταγής ποσού, και να καταλογίση το τέλος εναντίον του προσώπου όπερ ήτο υπόχρεων εις καταβολήν αυτού, ή να αφαιρέση τούτο εκ του ως ανωτέρω πληρωτέου ποσού, η τοιαύτη δε συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγή θα λογίζηται, όσον αφορά εις το τέλος χαρτοσήμου, έγκυρος και ισχυρά:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων απαλλάσσει οιονδήποτε πρόσωπον εκ της ποινής ή ετέρας διώξεως εις ην δυνατόν να υπόκειται αναφορικώς προς τοιαύτην συναλλαγματικήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγήν.

Είσπραξις τελών χαρτοσήμου και προστίμων

43. Ο Έφορος δύναται να χωρήση εις την καταναγκαστικήν είσπραξιν, δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία και εις την είσπραξιν φόρων αφορώντος νόμου, παντός νομίμως οφειλομένου ποσού υπό τινος προσώπου, υπό μορφήν τέλους χαρτοσήμου, προστίμου ή άλλως οφειλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται δε ωσαύτως, κατά το δοκούν να λάβη δικαστικά μέτρα δια την πληρωμήν παντός τοιούτου ποσού, εναντίον του προσώπου υφ' ου το ποσόν τούτο οφείλεται, και να εισπράξη τούτο μεθ' όλων των δικαστικών εξόδων ως χρέος οφειλόμενον τη Δημοκρατία.