ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α.-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Έγγραφα υποκείμενα εις τέλος

4.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τηρουμένων των εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμω, ή εν τω Πρώτω Παραρτήματι εμπεριεχομένων, εξαιρέσεων, παν έγγραφον ειδικώς αναγραφόμενον εν τω Πρώτω Παραρτήματι θα υπόκειται εις τέλος αξίας ίσης προς το ποσόν όπερ ειδικώς καθορίζεται εν τω ειρημένω Παραρτήματι ως το αντίστοιχον προσήκον τέλος, εάν αφορά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε ζητήματα ή πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη Δημοκρατία ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξής του:

Νοείται ότι:

(ι) δεν επιβάλληται τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα υπό, ή εκ μέρους ή προς όφελος της Δημοκρατίας, εις περιπτώσεις καθ' ας, με υφισταμένης της παρούσης εξαιρέσεως, η Δημοκρατία θα υποχρεούτο να καταβάλη το αναφορικώς προς τοιαύτα έγγραφα πληρωτέον τέλος·

(ιι) ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, άμα ως πεισθή ότι έν τινι αλλοδαπή χώρα ουδέν τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς όφελος της Δημοκρατίας, να καθορίση διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ότι ουδέν τέλος χαρτοσήμου θα επιβάλληται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς όφελος της Κυβερνήσεως της τοιαύτης αλλοδαπής χώρας·

(ιιι) [Διαγράφηκε].

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα επιβάλλη πρόσθετον τέλος χαρτοσήμου επί εγγράφων ρητώς υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου, εκάστοτε ισχύοντος εν τη Δημοκρατία νόμου.

 

 

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από τέλος Χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου

4Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου,  συμβάσεις, υποθήκες ή άλλα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, καθώς και η μελλοντική επαναγορά ενυπόθηκης εξασφάλισης από το δανειολήπτη, η οποία είχε τύχει αποξένωσης ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης της επαναγοράς, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου μέχρι του ποσού των υφιστάμενων κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης οφειλών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου ή επιβολή μηδενικού τέλους με βάση τις διατάξεις του περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού τέλους χαρτοσήμου.

Πλείονα του ενός έγγραφα χρησιμοποιηθέντα εν μια δικαιοπραξία.

5.―(1) Οσάκις, εν τη περιπτώσει οιασδήποτε συμβάσεως ή μνημονίου συμβάσεως χρησιμοποιώνται πλείονα του ενός έγγραφα δια την περάτωσιν της διαιοπραξίας (είτε ταύτα συντάττονται συγχρόνως, είτε κατά διάφορον χρόνον) μόνον το κύριον έγγραφον θα υπόκειται εις το εν τω Πρώτω Παραρτήματι καθοριζόμενον τέλος χαρτοσήμου δια την ειρημένην σύμβασιν ή μνημόνιον συμβάσεως, έκαστον δε των λοιπών εγγράφων θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου δύο ευρώ αντί του εν τω ειρημένω Παραρτήματι τυχόν καθοριζομένου τέλους.

(2) Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καθορίσωσιν αφ' εαυτών ποίον των ούτω χρησιμοποιουμένων εγγράφων θα θεωρήται, δια τους σκοπούς του εδαφίου (1) ως το κύριον έγγραφον:

Νοείται ότι το επί του ούτω καθορισθέντος εγγράφου επιβλητέον τέλος θα είναι το μέγιστον τέλος εις ο θα υπέκειτο οιονδήποτε των ως είρηται χρησιμοποιηθέντων εγγράφων.

Έγγραφα αφορώντα εις πλείονα διακεκριμένα θέματα

6. Παν έγγραφον διαλαμβάνον, ή αφορών, πλείονα του ενός διακεκριμένα θέματα, θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ίσον προς το άθροισμα των τελών χαρτοσήμου εις α θα υπέκειντο δυνάμει του παρόντος Νόμου τα διαλαμβάνοντα ή αφορώντα τοιαύτα θέματα έγγραφα, εάν συνετάττοντο χωριστά έγγραφα δι' εν έκαστον τοιούτον θέμα.

Έγγραφα εμπίπτοντα εντός πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος

7. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, έγγραφα ούτω διατυπωθέντα, ώστε να εμπίπτωσιν εντός δύο ή πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος, θα υπόκεινται, οσάκις τα δυνάμει τούτου επιβλητέα τέλη ποικίλλωσι, μόνον εις το μέγιστον των τοιούτων τελών.

Ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων

8.―(1) Η σύμβασις θαλασσίας ασφαλίσεως δεν είναι έγκυρος, εκτός εάν περιβληθή τον τύπον του ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων.

(2) Απαγορεύεται η έκδοσις ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων δια χρονικήν τινά περίοδον εάν αύτη υπερβαίνη τους δώδεκα μήνας.

(3) Το ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων δεν είναι έγκυρον, εκτός εάν καθορίζη τον ειδικόν κίνδυνον, ή θαλάσσιον εγχείρημα, ή τον χρόνον, δι' ον η ασφάλισις εγένετο, τα ονόματα των μερών και το ασφαλισθέν ποσόν.

Συμβιβασμός τελών χαρτοσήμου επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων

9.―(1) Οσάκις πρόσωπόν τι εκδίδον ασφαλιστικά συμβόλαια εναντίον ατυχημάτων ενασκή, κατά την γνώμην του Εφόρου, την ασφαλιστικήν ταύτην επιχείρησιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε να καθίσταται ανέφικτος ή ασύμφορος η καταβολή των επί τοιούτων ασφαλιστηρίων επιβαλλομένων τελών υπό μορφήν χαρτοσήμου, ο Έφορος δύναται να συμφωνήση μετά του προσώπου τούτου όπως ανά τρίμηνον παραδίδη εις τον Έφορον καταστάσεις δεικνυούσας άπαντα τα ποσά άτινα ελήφθησαν υπό μορφήν ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων.

(2) Ο τύπος της συμφωνίας εγκρίνεται υπό του Εφόρου, εμπεριέχει δε αύτη τοιούτους όρους και προϋποθέσεις, ως ο Έφορος ήθελε κρίνει προσήκον να επιβάλη. Το πρόσωπον μεθ' ου συνάπτεται η συμφωνία υποχρεούται να τηρή άπαντας τους εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εμπεριεχομένους κανονισμούς.

(3) 'Αμα τη συνάψει της συμφωνίας μεταξύ του Εφόρου και ετέρου τινός προσώπου, και ενόσω η συμφωνία αύτη τελή εν ισχύϊ, τα υπό του προσώπου τούτου εκδιδόμενα ασφαλιστικά συμβόλαια εναντίον ατυχημάτων εις ουδέν τέλος θα υπόκεινται, αντί δε του εν λόγω τέλους, και υπό τύπον συμβιβασμού δια το επιβλητέον τέλος χαρτοσήμου, θα επιβάλληται φόρος με βάσιν συντελεστήν πέντε επί τοις εκατόν επί του αθροίσματος απάντων των ποσών άτινα εισεπράχθησαν υπό μορφήν ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, ως τέλος χαρτοσήμου.

(4)  Εάν ο επιβληθείς φόρος δεν καταβληθή άμα τη παραδόσει των καταστάσεων, ούτος θα είναι χρέος οφειλόμενον εις την Δημοκρατίαν παρά του προσώπου υφ' ου, ή εκ μέρους ούτινος, παρεδόθησαν οι καταστάσεις.

(5) Εν περιπτώσει αμελείας παραδόσεως των υπό του παρόντος άρθρου απαιτουμένων καταστάσεων, ή αμελείας καταβολής του φόρου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, το πρόσωπον τούτο θα υποχρεούται να καταβάλη εις τον Έφορον ποσόν ίσον προς δέκα επί τοις εκατόν επί του ποσού του πληρωτέου φόρου, και παρόμοιον πρόστιμον δι' έκαστον μήνα καθ' ον συνεχίζεται η αμέλεια μετά την λήξιν του πρώτου μηνός.

Εξουσία συμβιβασμού τελών χαρτοσήμου

10. [Διαγράφηκε]
B.-ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Τρόπος καταβολής των τελών

11.―(1) Παν τέλος χαρτοσήμου, όπερ εκάστοτε επιβάλλεται δια νόμου επί εγγράφων, δέον να καταβάλληται και σημειούται συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Εκτός ως άλλως ρητώς προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, άπαντα τα τέλη χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπόκεινται, θα καταβάλλωνται, και η καταβολή αυτών θα δεικνύηται επί των τοιούτων εγγράφων, δια χαρτοσήμων, και ουχί άλλως πως.

Ποία χαρτόσημα δέον να χρησιμοποιώνται

12.―(1) Το είδος των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται, είτε ταύτα είναι κινητά είτε σφραγιστά επισήματα εν τη περιπτώσει των διαφόρων κατηγοριών εγγράφων θα καθορίζηται δια Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ μέχρις ου δε εκδοθώσιν οι τοιούτοι Κανονισμοί, και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάντα τα χαρτόσημα άτινα αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ηδύναντο νομίμως να χρησιμοποιηθώσι δια την καταβολήν των τελών χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπέκειντο, δύνανται να χρησιμοποιώνται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου δύναται να γίνη δια της χρησιμοποιήσεως πλειόνων χαρτοσήμων, χαρτόσημα δε αξίας μείζονος της δεούσης δύνανται να χρησιμοποιώνται δια την σήμανσιν εγγράφου τινός.

Ακύρωσις κινητών επισημάτων

13.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου νόμου, πας όστις -

(α) επιθέτει κινητόν επίσημα επί εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου, όπερ συνετάχθη υφ' οιουδήποτε προσώπου, υποχρεούται όπως, άμα τη επιθέσει του τοιούτου χαρτοσήμου, ακυροί τούτο ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ νέου˙ και

(β) συντάττει έγγραφον επί χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα, υποχρεούται, όπως, άμα τη συντάξει ακυροί τούτο, εκτός εάν τούτο ηκυρώθη ήδη εν τω προμνησθέντι τρόπω, ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εκ νέου.

(2) Παν έγγραφον φέρον κινητόν επίσημα όπερ δεν ηκυρώθη ούτως ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εκ νέου, θα λογίζηται καθ' ην έκτασιν αφορά εις το τοιούτον επίσημα ως μη χαρτοσημανθέν.

(3) Το πρόσωπον, όπερ εντέλλεται παρά του εδαφίου (1) όπως ακυρώση κινητόν τι επίσημα θα ακυροί τούτο γράφον δια μελάνης, οριζοντίως ή διαγωνίως, το όνομα ή τα αρχικά αυτού ή το όνομα ή αρχικά του εμπορικού του οίκου, ως και την αληθή ημερομηνίαν καθ' ην έπραξεν ούτω, ή θα ακυροί τούτο αποτελεσματικώς καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον και θα καθιστά ανέφικτον την χρήσιν του τοιούτου χαρτοσήμου εφ' ετέρου εγγράφου, η δια ταχυδρομικούς σκοπούς:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια Κανονισμών ή διατάγματος, να καθορίση ειδικόν τινα τρόπον ακυρώσεως κινητών επισημάτων επιτιθεμένων επί ειδικού τινος εγγράφου, ή ειδικής κατηγορίας εγγράφων.

Τρόπος συντάξεως εγγράφων επί σφραγιστού χάρτου

14. Παν έγγραφον συντεταγμένον επί φύλλου χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα θα συντάσσηται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε το επίσημα να είναι εμφανές επί της προσθίας όψεως του εγγράφου, και να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εφ' ετέρου εγγράφου.

Μόνον εν έγγραφον επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου

15. Απαγορεύεται η σύνταξις δευτέρου εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου εφ' ου συνετάχθη ήδη έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θα ερμηνεύηται ως κωλύον την οπισθογράφησιν, ήτις είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, ή δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, οιουδήποτε εγγράφου, ήτις γίνεται προς τον σκοπόν μεταβιβάσεως δικαιώματός τινος δια τούτου δημιουργουμένου ή αποδεικνυομένου, ή γίνεται προς βεβαίωσιν λήψεως χρημάτων ή πραγμάτων, ων η πληρωμή ή παράδοσις ασφαλίζεται δια τούτου, ή γίνεται δια παράτασιν του χρόνου πληρωμής συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν.

Έγγραφα συνταττόμενα κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 λογίζονται ως μη χαρτοσεσημασμένα

16. Παν έγγραφον συντεταγμένον κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 θα λογίζηται ως μη χαρτοσεσημασμένον.

Σημείωσις τέλους

17. Οσάκις το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, ή η ατέλεια εγγράφου εξαρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του πραγματικώς καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έτερον έγγραφον, η καταβολή του τελευταίου τέλους θα σημειούται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς τον Έφορον και επί τη προσαγωγή αμφοτέρων των εγγράφων, επί του πρώτον αναφερθέντος εγγράφου, είτε δι' οπισθογραφήσεως γενομένης υπό του Εφόρου, είτε καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον ον το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε δια Κανονισμών καθορίσει.

Διατάξεις αφορώσαι εις Διπλόγραφα και αντίτυπα

18. Τα διπλόγραφα ή αντίτυπα εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου δεν λογίζονται προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα εκτός εάν ταύτα χαρτοσημανθώσιν ως εν τω Στοιχείω 14 του Πρώτου Παραρτήματος, ή εκτός εάν φαίνεται δια της επιθέσεως σφραγίδος, ή δια πιστοποιητικού ως προβλέπεται εν τω άρθρω 64, ότι το πλήρες και προσήκον τέλος κατεβλήθη επί του πρωτοτύπου του οποίου αποτελεί διπλόγραφον ή αντίτυπον.

Γ.-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Έγγραφα συντασσόμενα εν τη Δημοκρατία

19. 'Απαντα τα εις τέλος χαρτοσήμου υποκείμενα, και εν τη Δημοκρατία υφ' οιουδήποτε προσώπου συντασσόμενα, έγγραφα, θα χαρτοσημαίνωνται κατά ή προ της υπογραφής αυτών.

Χαρτοσήμανσις μετά την σύνταξιν

20. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως εν τω παρόντι, ή ετέρω Νόμω διαλαμβανομένης, εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων δι' ας γίνεται ρητή πρόνοια έν τινι νόμω καθιστώσα παράνομον την χαρτοσήμανσιν εγγράφων μετά την σύνταξιν τούτων, παν μη χαρτοσημανθέν ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξίν του ως κατωτέρω προνοείται˙ η τοιαύτη χαρτοσήμανσις γίνεται ενώπιον λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή πρωτοκολλητή εξαιρέσει των εν άρθρω 35 προνοουμένων περιπτώσεων -

(α) τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, εντός τριάκοντα ημερών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου,

(β) τη καταβολή εντός εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου -

(i) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση δύο ευρώ,

(ii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε υπερβαίνει τα δύο ευρώ, όχι όμως τα τριάντα πέντε ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το τέλος που δεν καταβλήθηκε,

(iii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τα τριάντα πέντε ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με επιβάρυνση τριάντα πέντε ευρώ και επιπρόσθετη επιβάρυνση ίση με δέκα σεντ για κάθε ευρώ (ή μέρος του ευρώ) του ποσού του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε που υπερβαίνει τα τριάντα πέντε ευρώ,

(γ) τη καταβολή καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την πάροδον εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου, του μεν καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου ίσου προς το διπλάσιον των προμνησθέντων αντιστοίχων προστίμων.

Έγγραφα συντασσόμενα εκτός της Δημοκρατίας

21. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22, παν έγγραφον συνταχθέν εκτός της Δημοκρατίας και υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως του εάν τούτο εχαρτοσημάνθη επαρκώς ή όχι κατά τον νόμον της χώρας εν η το τοιούτον έγγραφον συνετάχθη, δεν θα θεωρήται ως συνταχθέν ή έχον ισχύν εν τη Δημοκρατία, μέχρις ου χαρτοσημανθή δεόντως δια του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βάσει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι παν μη χαρτοσημανθέν, ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον, το οποίον το πρώτον υπεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, θα θεωρήται ότι υπεγράφη το πρώτον κατά την ημερομηνίαν της λήψεως αυτού εν τη Δημοκρατία, δύναται δε να χαρτοσημανθή καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης λήψεως, τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.

Συναλλαγματικαί, επιταγαί και γραμμάτια εις διαταγήν εκδοθέντα εκτός της Δημοκρατίας

22. Ο πρώτος εν τη Δημοκρατία κάτοχος συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν εκδοθέντος εκτός της Δημοκρατίας υποχρεούται όπως, πριν ή εμφανίση τούτο δι' αποδοχήν ή πληρωμήν, ή πριν ή οπισθογραφήση, μεταβιβάση ή άλλως διαπραγματευθή τούτο εν τη Δημοκρατία, επιθέση επ' αυτού το προσήκον τέλος χαρτοσήμου και, εάν τούτο είναι κινητόν επίσημα, ακυρώση τούτο:

Νοείται ότι -

(α) εάν καθ' ον χρόνον τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν περιήλθεν εις χείρας καλοπίστου κατόχου εν τη Δημοκρατία έφερεν επιτεθειμένον το προσήκον χαρτόσημον (και εις την περίπτωσιν κινητού επισήματος τούτο ήτο ηκυρωμένον εν τω τρόπω τω προβλεπομένω υπό του άρθρου 13) ο δε τοιούτος κάτοχος δεν έχει λόγον να πιστεύη ότι το τοιούτον χαρτόσημον επετέθη ή ηκυρώθη άλλως ή υπό του προσήκοντος δυνάμει του παρόντος Νόμου προσώπου, και κατά τον δυνάμει του παρόντος Νόμου νενομισμένον χρόνον, το τοιούτον χαρτόσημον θα λογίζηται, καθ' όσον αφορά εις τον τοιούτον κάτοχον, ως δεόντως επιτεθέν και ακυρωθέν˙

(β) εάν καθ' ον χρόνον η τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν περιέρχεται εις χείρας καλοπίστου κατόχου, έχωσιν ήδη επιτεθή επ' αυτού τα προσήκοντα κινητά επισήματα, άτινα όμως δεν ηκυρώθησαν δεόντως, ο κάτοχος δικαιούται να ακυρώση τα επισήματα ταύτα, ως εάν ήτο το πρόσωπον υφ' ου ταύτα επετέθησαν˙ μετά ταύτα η συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν θεωρείται ως προσηκόντως χαρτοσεσημασμέ-νον, έγκυρον δε και ισχυρόν ως εάν τα επισήματα είχον δεόντως ακυρωθή υπό του προσώπου υφ' ου ταύτα επετέθησαν.

(γ) ουδέν των εν τη παρούση επιφυλάξει διαλαμβανομένων θα απαλλάσση οιονδήποτε πρόσωπον εκ της ποινής εις ην ούτος υπόκειται δια παράλειψιν επιθέσεως ή ακυρώσεως κινητού επισήματος.

Δ.-ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μετατροπή ποσού εκπεφρασμένου εις αλλοδαπόν νόμισμα

23. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρήματα εκπεφρασμένα εν οιωδήποτε νομίσματι πλην του εν τη Δημοκρατια κρατούντος τοιούτου, το τέλος θα υπολογίζηται επί της αξίας των τοιούτων χρημάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας, λογιζομένης βάσει της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου ή εις περιπτώσεις καθ' ας το έγγραφον είναι συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν εκδοθέν εκτός της Δημοκρατίας, κατά την ημέραν της χαρτοσημάνσεως αυτού εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται από καιρού εις καιρόν δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη τας τιμάς συναλλάγματος δια την μετατροπήν αλλοδαπών νομισμάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας επί τω τέλει υπολογισμού του τέλους χαρτοσήμου, η τιμή δε αύτη θα λογίζηται ως η τρέχουσα τοιαύτη δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Τρόπος αποτιμήσεως χρεωγράφων και εμπορευσίμων αξιογράφων

24. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρεώγραφα, μετοχάς, ή εμπορεύσιμα ή έτερα αξιόγραφα, το τοιούτον τέλος (εκτός ως προβλέπεται εν τω Στοιχείω 12 του Πρώτου Παραρτήματος) θα υπολογίζηται επί της αξίας των χρεωγράφων, μετοχών ή αξιογράφων, βάσει της μέσης τιμής ή αξίας τούτων κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου.

Αποτέλεσμα ρητής διατάξεως περί της τιμής συναλλάγματος ή της μέσης τιμής

25. Οσάκις έγγραφόν τι εμπεριέχη ρητήν διάταξιν περί της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος, ή αναλόγως της περιπτώσεως, της μέσης τιμής, και είναι χαρτοσεσημασμένον βάσει της τοιαύτης διατάξεως, καθ' ην έκτασιν τούτο αφορά εις το περιεχόμενον της τοιαύτης διατάξεως, θα τεκμαίρεται ότι είναι δεόντως χαρτοσεσημασμένον, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Ωρισμένα έγγραφα σχετιζόμενα με ενεχυριάσεις εμπορευσίμων αξιογράφων υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου ως εάν ήσαν συμβάσεις

26.―(1) Οσάκις έγγραφόν τι (πλην της συναλλαγματικής, ή γραμματίου εις διαταγήν) -

(α) εκδίδηται επί τη καταθέσει εμπορευσίμου αξιογράφου προς παροχήν ασφαλείας δια χρήματα, άτινα παρεσχέθησαν, ή άτινα θα παρασχεθώσιν υπό μορφήν δανείου, ή δι' υφιστάμενον ή μέλλον χρέος˙ ή

(β) καθιστά εξαγοράσιμον, ή περιορίζη δεόντως χαρτοσεσημασμένην μεταβίβασιν ήτις προωρίζετο ως ασφάλεια εμπορευσίμου αξιογράφου,

υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, ως εάν ήτο σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του στοιχείου 3 του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Η απαλλαγή εκ των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ του τοιούτου εγγράφου, ή η εξόφλησις αυτού υπόκειται εις το αυτό τέλος χαρτοσήμου μόνον.

Αποτίμησις ετησίας προσόδου, κ.λ.π

27. Οσάκις συντάττηται έγγραφόν τι επί τω τέλει παροχής ασφαλείας δια την πληρωμήν ετησίας τινός προσόδου, ή οιουδήποτε ετέρου, περιοδικώς καταβαλλομένου ποσού, το τοιούτον έγγραφον θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου βάσει της εν τω εγγράφω καθοριζομένης αντιπαροχής˙ εάν δε δεν καθορίζηται η τοιαύτη αντιπαροχή, αύτη θα θεωρήται ότι είναι -

(α) οσάκις η ετησία πρόσοδος ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην τινά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός του πληρωτέου ολικού ποσού - ίση προς το τοιούτον ολικόν ποσόν˙

(β) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη ή εις το διηνεκές, ή δι' αόριστον χρονικήν περίοδον μη τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου τινός ― ίση προς το ολικόν ποσόν όπερ, συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου, θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των είκοσι ετών αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή˙ και

(γ) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' αόριστόν τινα χρονικήν περίοδον τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου ή προσώπων τινών ― ίση προς το ποσόν, όπερ συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των δώδεκα ετών, αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή.

Άπαντα τα καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζοντα το τέλος χαρτοσήμου γεγονότα δέον να εκτίθενται εν τω εγγράφω

28. Εν τω εγγράφω εκτίθενται πλήρως και αληθώς η τυχόν παρεχομένη αντιπαροχή, ως και άπαντα τα γεγονότα και άπασαι αι περιστάσεις, αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την επί του εγγράφου επιβολήν τέλους χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.

E.-ΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Ποίος βαρύνεται με την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου

29. Ελλείψει συμφωνίας περί του αντιθέτου, η καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βαρύνει -

(α) εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, γραμματίου, ομολογίας (debenture) ή εγγυητικής επιστολής ― τον εκδότην, ή τον συντάττοντα ή υπογράφοντα το τοιούτον έγγραφον˙

(β) εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ― τον εκδότην˙

(γ) εις την περίπτωσιν ασφαλιστηρίων ― τον ασφαλιζόμενον

(δ) εις την περίπτωσιν συμβάσεως, ή μνημονίου συμβάσεως πωλήσεως ― τον αγοραστήν˙ εις την περίπτωσιν μισθώσεως, ή συμφωνίας μισθώσεως ― τον μισθωτήν, ή τον φερόμενον ως μισθωτήν˙

(ε) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως μετοχών εταιρείας ή ετέρου νομικού προσώπου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(στ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως ομολογιών αίτινες είναι εμπορεύσιμα αξιόγραφα, ανεξαρτήτως του εάν η ομολογία υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ή όχι ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(ζ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως συμφέροντός τινος ησφαλισμένου δια γραμματίου ή ασφαλιστηρίου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(η) εις την περίπτωσιν εγγράφου δι' ου συνιστάται εμπράγματον βάρος υπό τινος εταιρείας ― την εταιρείαν˙

(θ) στην περίπτωση σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης οικοδομικού έργου ή τεχνικού έργου υπό εργολήπτη ― τον εργολήπτη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι 'οικοδομικό έργο', 'τεχνικό έργο' και 'εργολήπτης' έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο του 2001.

Υποχρέωσις παροχής αποδείξεως εις ωρισμένας περιπτώσεις

30.―(1) Πας όστις λαμβάνει χρήματα αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, ή συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν, δια ποσόν πέραν των τεσσάρων ευρώ ή λαμβάνει δι' εξόφλησιν ή μερικήν εξόφλησιν χρέους, κινητήν περιουσίαν αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, υποχρεούται όπως, εάν απαιτήση τούτο ο καταβάλλων τα χρήματα, ή παραδίδων την συναλλαγματικήν, επιταγήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή την περιουσίαν, εκδώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν περί του γεγονότος τούτου:

Νοείται ότι μη οπισθογραφείσα επιταγή ήτις φαίνεται πληρωθείσα υπό του τραπεζίτου εφ' ου αύτη εξεδόθη, θα θεωρήται απόδειξις λήψεως του ποσού του πληρωτέου δια ταύτης.

(2) Πας όστις λαμβάνει, ή πιστούται με ασφάλιστρα ή ετέραν αντιπαροχήν δια την ανανέωσιν ασφαλιστικού συμβολαίου, οφείλει όπως εντός μηνός αφ' ης έλαβεν ή επιστώθη με τα τοιαύτα ασφάλιστρα ή αντιπαροχήν, εκδώση προς τούτο προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν.