Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από τέλος Χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος Νόμου.