Απαγορεύεται η πώλησις χαρτοσήμων άνευ αδείας

60. Είναι νόμιμος η χορήγησις αδείας, η διενεργουμένη συμφώνως προς τους όρους τους καθωρισμένους εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας χαρτοσήμων, υπο κατονομαζομένου εν τη τοιαύτη αδεία προσώπου, και εν τω καθωρισμένω εν αυτή τόπω˙ ουδείς θα προσφέρη προς πώλησιν, προμηθεύη ή μετέρχηται την εμπορίαν χαρτοσήμων, εν τη Δημοκρατία εκτός εάν είναι κάτοχος εγκύρου αδείας εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων απαγορεύει την πώλησιν κινητών επισημάτων αξίας δέκα μιλς ή ελάσσονος τοιαύτης.