ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

('Ιδε 'Αρθρον 9)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Πάσα κατάστασις θα υποβάλληται εν τω τύπω τω απαιτουμένω υπό του Εφόρου, και θα περιέχη τοιαύτα στοιχεία ως ο Έφορος ήθελε καθορίσει.

2. Πάσα κατάστασις θα περιέχη πλήρη και αληθή απολογισμόν απάντων των μη χαρτοσεσημασμένων ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων άτινα εξεδόθησαν διαρκούντος του τριμήνου του λήγοντος κατά την ημέραν την αμέσως προηγουμένην της παραδόσεως αυτών, ως και απάντων των χρηματικών ποσών, άτινα ελήφθησαν αναφορικώς προς ασφαλιστικά συμβόλαια ούτω εκδοθέντα διαρκούντος του εν λόγω τριμήνου, και περί απάντων των χρηματικών ποσών, άτινα ελήφθησαν αναφορικώς προς παν έτερον μη χαρτοσημανθέν ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων, όπερ εξεδόθη καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ενάρξεως του εν λόγω τριμήνου, δια τα οποία ποσά δεν εδόθη προηγουμένως απολογισμός.

3. Αι καταστάσεις θα παραδίδωνται τω Εφόρω εντός είκοσι ημερών από της πρώτης Ιανουαρίου, της πρώτης Απριλίου, της πρώτης Ιουλίου και της πρώτης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

4. Ο φόρος θα καταβάλληται άμα τη παραδόσει καταστάσεως.