ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

('Αρθρον 65)

'Αρθρα Τροποποιήσεις
5 Αι λέξεις "το αυτό χαρτόσημον ως εάν επρόκειτο περί συμβάσεως" (εις την πρώτην και δευτέραν γραμμήν) να αντικατασταθώσι δια των λέξεων "το εν τω Πρώτω Παραρτήματι του περί Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 οριζόμενον χαρτόσημον".
11 Η παράγραφος (γ) αντικαθίσταται δια της ακολούθου:
"(γ) φέρωσι το εν τω Πρώτω Παραρτήματι του περί Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 οριζόμενον χαρτόσημον".