ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“αποκλειστική οικονομική ζώνη” σημαίνει τη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας που έχει κηρυχθεί ως τέτοια από τον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

“γη” περιλαμβάνει οποιοδήποτε κτίριο ή άλλη κατασκευή ή οικοδόμημα πάνω σε οποιαδήποτε γη, ή οποιαδήποτε δένδρα ή άλλο πράγμα που φυτεύεται ή καλλιεργείται πάνω σε οποιαδήποτε γη και οποιοδήποτε προϊόν αυτών πριν την αποκοπή, ή οποιοδήποτε ύδωρ, ή οποιοδήποτε δικαίωμα, συμφέρον, προνόμιο, ελευθερία ή δουλεία μέσα, σε ή πάνω σε οποιαδήποτε γη ή ο,τιδήποτε βρίσκεται ή ρέει πάνω ή κάτω από αυτή·

“γη της Δημοκρατίας” περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη που είτε περιήλθε στη Δημοκρατία, είτε είναι ιδιοκτησία, κατέχεται και απολαμβάνεται από τη Δημοκρατία ως περιουσία της Δημοκρατίας·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος του που υποδεικνύεται από το Διευθυντή για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού·

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η γη·

“Επιθεωρητής Μεταλλείων ή Ανώτερος Λειτουργός Μεταλλείων” σημαίνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων ή οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας Μεταλλείων, εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω Προϊστάμενο∙

“επισκοπώ” και “επισκόπηση” περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που συνδέονται με την έρευνα για μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά και είναι εύλογα απαραίτητες για να βοηθήσουν τον ερευνητή να εξακριβώσει τις μεταλλευτικές ή λατομικές δυνατότητες της γης·

“ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 76 της Σύμβασης˙

“ιδιοκτήτης”, όσον αφορά γη, σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης είτε είναι εγγεγραμμένος με τον τρόπο αυτό είτε όχι·

“ιδιωτική γη” σημαίνει οποιαδήποτε γη η οποία είναι ιδιοκτησία, κατέχεται και απολαμβάνεται ως ιδιωτική περιουσία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη η οποία κατέχεται ή απολαμβάνεται ως η κοινοτική ιδιοκτησία πόλης, χωριού ή ενορίας·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

“λατομείο” σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή που ανασκάπτεται προς το σκοπό λήψης οποιουδήποτε λατομικού υλικού·

“λατόμηση” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε λατομικών υλικών με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο·

“λατομικά υλικά” σημαίνει άμμο, λίθο, σχιστόλιθο, γρανίτη ή άλλα πετρώματα, κιμωλία, άργιλο, πυρόλιθο, αμμοχάλικο, γύψο, ασβεστόλιθο, μάρμαρο, μάργα και χαλαζία·

“μεταλλεύματα” περιλαμβάνει όλα τα υλικά οικονομικής αξίας που αποτελούν τμήμα, ή προέρχονται με φυσικό τρόπο από το φλοιό της γης περιλαμβανομένου του ορυκτέλαιου, αλλά όχι μεταλλεύματα σε κατάσταση διάλυσης ή τύρφης, δένδρα, ξυλεία και παρόμοια είδη δασικών προϊόντων ή οποιαδήποτε λατομικά υλικά·

“μετάλλευση” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε μεταλλευμάτων με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο, ή για οποιονδήποτε σκοπό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτή ή συναφή με αυτή·

“ορυκτέλαιο” περιλαμβάνει πίσσα, άσφαλτο και φυσικό αέριο·

“ρυπαίνω” και “ρύπανση” περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μόλυνση με οποιαδήποτε χημική ή άλλη ουσία σε τέτοια ποσότητα που να είναι επιβλαβής σε οποιαδήποτε ανθρώπινη, ζωϊκή ή φυτική ζωή·

"Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έννοια “μεταλλείου” και “λατομείου”

3.-(1) Στο Νόμο αυτό η φράση “μεταλλείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται για το σκοπό ή σε σχέση με λήψη στο σύνολο ή ουσιαστικά διά μέσου της απασχόλησης προσώπων κάτω από το έδαφος, μεταλλευμάτων (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή σε εναιώρηση) ή προϊόντων μεταλλευμάτων.

(2) Στο Νόμο αυτό η φράση “λατομείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λήψη λατομικών υλικών (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή εναιώρηση) ή προϊόντα λατομικών υλικών, που δεν είναι ούτε μεταλλείο ούτε απλά φρέαρ ή γεώτρηση ή συνδυασμός φρέατος και γεώτρησης.

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα μεταλλείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται με τους αεραγωγούς ή τις εξόδους του μεταλλείου το οποίο κατέχεται μαζί με το μεταλλείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του μεταλλείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή απομάκρυνση από το μεταλλείο των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων του που λήφθηκαν από το μεταλλείο ή την απομάκρυνση από το μεταλλείο των απορριμμάτων αυτού· και

(β) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα λατομείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται στο λατομείο το οποίο κατέχεται μαζί με το λατομείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του λατομείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή μετακίνηση από το λατομείο των λατομικών υλικών ή των προϊόντων τους που λήφθηκαν από το λατομείο ή την απομάκρυνση από το λατομείο των απορριμμάτων αυτού:

Νοείται ότι δεν θα θεωρείται, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ότι αποτελούν τμήμα μεταλλείου ή λατομείου, υποστατικά στα οποία διεξάγεται βιομηχανική επεξεργασία διαφορετικά από το σκοπό της λειτουργίας του μεταλλείου ή λατομείου ή για σκοπούς παρασκευής προς πώληση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, που λήφθηκαν από αυτά.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από έναν μόνο μεταλλείο ή λατομείο, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, και υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από δύο ή περισσότερα μεταλλεία ή λατομεία, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ενός από αυτά τα μεταλλεία ή λατομεία (είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τον ιδιοκτήτη του άλλου ή οποιουδήποτε από τα άλλα) θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα τέτοιου μεταλλείου ή λατομείου ως ήθελε διατάξει ο Επιθεωρητής Μεταλλείων.

(5) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού σιδηρόδρομος, μεταφορέας ή εναέριος σιδηρόδρομος που προσφέρεται για την απομάκρυνση από μεταλλείο ή λατομείο μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία λήφθηκαν από αυτά ή απορρίμματα τους θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η κυριότητα και ο έλεγχος όλων των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών στη Δημοκρατία περιέρχεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά, που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβάνουν και όσα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά βρίσκονται στο υπέδαφος των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.

(2) Η κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών εντός, πάνω ή κάτω από οποιαδήποτε γη η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που ορίζονται στο χωρομετρικό χάρτη που υπογράφεται από το Διευθυντή και κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη της γης.

(3) Τα δικαιώματα της Δημοκρατίας στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών που βρίσκονται στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της.

(4) Καμιά αίτηση για χορήγηση άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου στα χωρικά ύδατα, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας  δε γίνεται δεκτή, εκτός εάν η αίτηση αυτή υποβληθεί μετά από σχετική γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία επιτρέπει κάτι τέτοιο.

(5) Στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Ο τύπος της αίτησης που δύναται να υποβληθεί∙

(β) ο χρόνος, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης, κατά τον οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(γ) η περιοχή για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(δ) το είδος του μεταλλεύματος ή του λατομικού υλικού για το οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(ε) τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι αιτητές∙

(στ) τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών∙

(ζ) οι προϋποθέσεις και οι όροι, πέραν των  συνηθισμένων, υπό τους οποίους θα χορηγηθεί η άδεια επισκόπησης, η μεταλλευτική μίσθωση, ή το προνόμιο λατομείου∙

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή απαιτήσεις πηγάζουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(6) Για τους σκοπούς των εδαφίων (4) και (5), οποιαδήποτε άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου δύναται να χορηγηθεί μόνο όταν ο αιτητής έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων θετική γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Απαγόρευση επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης

5. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ορυκτέλαια κλπ.

6. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν ερμηνεύεται με τρόπο που να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα για επισκόπηση ή για μετάλλευση οποιουδήποτε ορυκτέλαιου.

Κάτοχος άδειας επισκόπησης κλπ. μη κάτοικος της Δημοκρατίας

7.-(1) Όταν ο κάτοχος άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, είναι πρόσωπο που δεν διαμένει προσωπικά στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν έχει το κεντρικό της γραφείο στη Δημοκρατία, ο κάτοχος αυτός διορίζει και έχει πάντοτε πληρεξούσιο κάτοικο της Δημοκρατίας με πλήρεις εξουσίες για να εκπροσωπεί τον κάτοχο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την άδεια ή τη μίσθωση του εκτός από την παράδοση της και, το συντομότερο δυνατό μετά το διορισμό αυτό ή οποιαδήποτε αλλαγή στο διορισμό αυτό, αποστέλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων αντίγραφο του πληρεξουσίου και οποιουδήποτε εγγράφου με το οποίο το πληρεξούσιο αυτό αλλάσσει.

(2) Αν ο κάτοχος άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, παραλείπει είτε να διορίσει πληρεξούσιο είτε να χορηγήσει επαρκείς εξουσίες στον πληρεξούσιο όπως προνοείται στο εδάφιο (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει τη συνέχιση της επισκόπησης, της λατόμησης ή μετάλλευσης στην περιοχή που καλύπτεται από την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση.

(3) Αν δεν παραλειφθεί από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων κανένα αντίγραφο έγκυρου πληρεξούσιου, που να χορηγεί επαρκείς εξουσίες στον πληρεξούσιο, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με περαιτέρω ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ανακαλεί την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση.

Σχέδια επισκόπησης, μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών

8. Κάθε κάτοχος άδειας ερευνών, μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου τηρεί πάντοτε ακριβή σχέδια όλων των επισκοπήσεων, μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών που διεξάγονται, και ακριβή στοιχεία όλων των μεταλλευτικών αξιών που ανευρέθηκαν, και των υπολογιζόμενων μεταλλευτικών αποθεμάτων, στην περιοχή της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου του, και παρέχει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων όταν το ζητήσει, αντίγραφα τέτοιων σχεδίων και αρχείων.

Κεφάλαιο

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από αιτητή για άδεια επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου να υποβάλει οποιεσδήποτε σχετικές τεχνοοικονομικές και/ή περιβαλλοντικές μελέτες και να αποδείξει προς ικανοποίηση του ότι διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να εξασφαλίσει την πρέπουσα επισκόπηση, ανάπτυξη ή εργασία ανάλογα με την περίπτωση, της περιοχής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση και δύναται να απαιτήσει από τον αιτητή να παράσχει τραπεζική εγγύηση για τέτοιο ποσό όπως δυνατό να αποφασιστεί.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως υποβληθούν για πληροφορία του οποιεσδήποτε εκθέσεις για την περιοχή μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου που συντάσσονται από ερευνητές, μισθωτές ή μηχανικούς.

(3) Αν πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση, που επιβλήθηκε βάσει του εδαφίου (2) υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί η παράλειψη.

Προαπαιτούμενη πολεοδομική άδεια για μεταλλευτικές μισθώσεις ή λατομικά προνόμια

9Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμιά αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε οποιαδήποτε περιοχή δεν γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός αν ο αιτητής έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύουσα πολεοδομική άδεια αναφορικά με την αιτούμενη μεταλλευτική μίσθωση ή/το λατομικό προνόμιο εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ανεξάρτητα από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, αναφορικά με οποιαδήποτε ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης καμιά αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου δεν γίνεται δεκτή για εξέταση από την Πολεοδομική Αρχή, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας του αιτητή για την εν λόγω ανάπτυξη στην υπό αίτηση περιοχή, το οποίο δύναται να εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης και εξεταζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποβολή και εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση μεταλλευτικών μισθώσεων και λατομικών προνομίων:

Νοείται ότι η μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο συγκεκριμένης ελεύθερης περιοχής μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, για την οποία χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια, δύναται να χορηγηθεί μόνο στον κάτοχο του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας δε δύναται να μεταβιβάζεται.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, καμία αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού καταλληλότητας δε γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός εάν προηγηθεί δημοσίευση γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία  καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένη ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, καθώς και ο αριθμός των πιστοποιητικών καταλληλότητας που δύνανται να παραχωρηθούν για την εν λόγω περιοχή, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των μεταλλείων ή των λατομείων που καθορίζεται εκάστοτε με βάση μελέτη που εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, κατά τη διαδικασία κήρυξης της περιοχής σε μεταλλευτική ή λατομική ζώνη:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που στη γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται πέραν του ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, οι περιοχές που ορίζονται για κάθε πιστοποιητικό πρέπει να είναι διακριτές και μη επικαλυπτόμενες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ικανοποιείται από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ή από τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αιτητές, δύναται με νέα γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ακυρώσει τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ή πιστοποιητικών καταλληλότητας και να επανέλθει αργότερα, κατά την κρίση του, με νέα γνωστοποίηση ως προαναφέρεται.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, όταν η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη λατομείου απαιτείται για τις ανάγκες υφιστάμενης άδειας που χορηγήθηκε, δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου ή, απαιτείται για τις ανάγκες τροποποίησης τέτοιας άδειας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης” σημαίνει περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, η οποία δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε σε ισχύ άδεια ή παραχώρηση δοθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μια περιοχή δε θεωρείται ελεύθερη, όταν αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη σ΄ αυτήν μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο ή αντίστοιχη πολεοδομική άδεια εκκρεμεί οποιαδήποτε σχετική αίτηση ανανέωσής της, έστω και αν εν τω μεταξύ η ισχύς αυτής έχει εκπνεύσει.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή τερματισμού πολεοδομικής άδειας με βάση την οποία παραχωρήθηκε ή ανανεώθηκε μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο, τερματίζεται αυτόματα και η εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον των κατόχων τους, η οποία ήδη έχει προκύψει.

Γαίες που αποκλείονται από επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμηση

10.-(1) Καμιά επισκόπηση, μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή ερευνητικών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών πάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες γαίες ή την τοποθέτηση οροσήμων πάνω σε αυτές, ή την κατοχή τους:

(α) γη που ξεχωρίστηκε ή χρησιμοποιήθηκε, απαλλοτριώθηκε ή αφιερώθηκε για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό, εκτός με την συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(β) ιδιωτική γη εκτός με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη·

(γ) γη που χρησιμοποιείται ως Κυβερνητικός σταθμός, αγορά, τόπος ταφής ή νεκροταφείο ή γη που κατανεμήθηκε για οποιοδήποτε σιδηρόδρομο ή που βρίσκεται εντός εκατόν υαρδών από οποιοδήποτε σιδηρόδρομο εκτός με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(δ) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών από οποιοδήποτε Κυβερνητικό ή δημόσιο κτίριο, δεξαμενή, φράγμα ή δημόσιος δρόμος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει·

(ε) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών, από οποιοδήποτε κτίριο χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του κτιρίου:

Νοείται ότι, εάν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου (β) δεν παρέχεται χωρίς εύλογη αιτία ή είναι αδύνατο ή μη πρακτικό να ληφθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 ή του άρθρου 26, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η συναίνεση που απαιτείται βάσει της παραγράφου (ε) δεν παραχωρήθηκε χωρίς εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τον κάτοχο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου να διεξαγάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε τέτοια γη υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει.

(2) Πρόσωπο που διεξάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή κάτω από οποιεσδήποτε γαίες που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση ή εξουσιοδότηση είναι ένοχο αδικήματος.

Δικαιώματα εκμετάλλευσης

11. Όλα τα μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επισκοπικής, μεταλλευτικής, λατομικής ή άλλης εξορυκτικής εργασίας ή τα προϊόντα τους, καθώς και οποιαδήποτε προϊόντα παράγονται εντός περιοχής στην οποία χορηγήθηκε μεταλλευτική μίσθωση από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό υπόκεινται σε τέτοια δικαιώματα όπως δυνατό να καθοριστεί:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται για οποιοδήποτε δείγμα μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού που πιστοποιείται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ότι εξάγεται αποκλειστικά προς το σκοπό ανάλυσης ή πειραμάτων ή ότι είναι επιστημονικό δείγμα και δεν υπερβαίνει την ποσότητα που κατά τη γνώμη του είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Πότε η επισκόπηση είναι νόμιμη

12. Η επισκόπηση είναι νόμιμη βάσει άδειας επισκόπησης που χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύει επισκοπήσεις για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μετάλλευμα ή λατομικό υλικό και σε τέτοια περίπτωση άδεια ερευνών, είτε χορηγήθηκε πριν είτε μετά από την ειδοποίηση αυτή, δεν θα εξουσιοδοτεί τον κάτοχο της να επισκοπεί για το μετάλλευμα ή το λατομικό αυτό υλικό, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά στην άδεια.

Άδειες επισκοπήσεων

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια επισκόπησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ζητά αυτή με τον καθορισμένο τρόπο και με την πληρωμή των καθορισμένων τελών.

(2) Η άδεια επισκόπησης εκδίδεται με τον καθορισμένο τύπο και υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει.

(3) Η άδεια επισκόπησης δεν είναι μεταβιβάσιμη και οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον που παρέχεται από αυτήν δεν εκχωρείται εκτός με την προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(4) Η άδεια επισκόπησης παραμένει σε ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία της έκδοσης της, εκτός αν προηγουμένως ακυρωθεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, αλλά δύναται να ανανεωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον καθορισμένο τρόπο.

(5) Πρόσωπο που διεξάγει επισκόπηση χωρίς άδεια επισκόπησης ή οποιοσδήποτε κάτοχος άδειας ερευνών ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιοδήποτε από τους όρους ή προϋποθέσεις της άδειας του για επισκόπηση είναι ένοχος αδικήματος.

Δικαιώματα του κατόχου

14.-(1) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης έχει το δικαίωμα να εισέρχεται και να διεξάγει έρευνες σε οποιαδήποτε γη της Δημοκρατίας και τηρουμένου του εδαφίου (2), σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη που περιλαμβάνεται στην άδεια.

(2) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης δεν έχει δικαίωμα να επισκοπεί σε ιδιωτική γη εκτός αν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της:

Νοείται ότι ο κάτοχος, αν αυτό ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, δίνει ασφάλεια με το να καταθέτει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων τέτοιο ποσό όπως ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δυνατό να διατάξει για την πληρωμή αποζημίωσης για τη διασάλευση των δικαιωμάτων επιφάνειας και για οποιαδήποτε ζημιά στη γη ή σε ο,τιδήποτε είναι οικοδομημένο, φυτεμένο, καλλιεργημένο ή που βρίσκεται σε αυτή.

(3) Όταν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν δύναται να ληφθεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της άδειας επισκόπησης υποβάλλει στην επιτάσσουσα αρχή πλήρεις λεπτομέρειες της γης, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της, της φύσης των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που προτίθεται να επισκοπήσει και της παρέχει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να της καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση προβλέπεται από τον προαναφερόμενο Νόμο και προς τούτο της καταθέτει ανάλογη τραπεζική εγγύηση.

(4) [Διαγράφηκε]

Καθήκοντα του κατόχου

15.-(1) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης-

(α) διεξάγει όλες τις επισκοπήσεις επί των γαιών που περιλαμβάνονται στην άδεια του με τρόπο ασφαλή και έντεχνο σύμφωνα με οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού·

(β) τηρά τέτοια αρχεία και βιβλία και συντάσσει τέτοιες εκθέσεις όπως δυνατό να καθορίζεται·

(γ) επιτρέπει σε κάθε εύλογο χρόνο στον Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο να επιθεωρεί οποιαδήποτε επισκόπηση και να επιθεωρεί και λαμβάνει αντίγραφα οποιουδήποτε αρχείου και βιβλίου λογαριασμών που τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του κατόχου το οποίο τηράται σε σχέση με την επισκόπηση·

(δ) δεν εκτρέπει ύδωρ από οποιοδήποτε δημόσιο ποταμό, ρυάκι, πηγή, φρέαρ ή υδροροή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε ύδωρ που είναι αντικείμενο ιδιωτικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη αυτού·

(ε) πάντοτε έχει υπεύθυνο αντιπρόσωπο που επιβλέπει τις επισκοπήσεις αν ο ίδιος δεν διαμένει προσωπικά στις γαίες που περιλαμβάνονται στην άδεια του ή αρκετά πλησίον σε αυτές ώστε να ασκεί διαρκή επίβλεψη των επισκοπήσεων στις γαίες αυτές.

(2) Ο κάτοχος άδειας ερευνών ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος.

Κυριότητα και διάθεση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών που εξορύχτηκαν

16.-(1) Μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης βάσει άδειας επισκόπησης αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και δεν απομακρύνονται από τη γη ή διατίθενται από τον κάτοχο τέτοιας άδειας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, αλλά καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν ερμηνεύεται ότι απαγορεύει σε οποιοδήποτε τέτοιο κάτοχο να αφαιρεί, από καιρό σε καιρό, δείγματα των μεταλλευμάτων ή λατομικών αυτών υλικών σε ποσότητα επαρκή ώστε να καθίσταται δυνατή η δοκιμή τους, η ανάλυση τους ή πειράματα προς το σκοπό εξακρίβωσης των περιεχομένων και της εμπορικής τους αξίας.

Πρόσωπο που απομακρύνει ή διαθέτει οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να εξουσιοδοτεί την απομάκρυνση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών από τη γη από την οποία έχουν εξορυχθεί ή ληφθεί σε οποιοδήποτε τόπο εγκεκριμένο από αυτόν για ασφαλή φύλαξη, υπό τέτοιους όρους όπως δυνατό να επιβάλει.

(3) Αν ο κάτοχος άδειας επισκόπησης επιθυμεί να κρατήσει ή διαθέσει οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης, υποβάλλει αίτηση στον Επιθεωρητή Μεταλλείων με τον καθορισμένο τρόπο και, αν ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ικανοποιείται ότι ο κάτοχος αυτός έχει διεξαγάγει μόνο όσες εργασίες είναι εύλογα απαραίτητες για να καταστήσουν αυτόν ικανό να δοκιμάσει τις μεταλλευτικές ή λατομικές δυνατότητες της γης, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον αιτητή να κρατήσει και διαθέσει τα μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε αίτηση με την πληρωμή του καθορισμένου δικαιώματος εκμετάλλευσης.

(4) Καμιά διάταξη που προνοείται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν από οποιαδήποτε γη που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.

Καταβολή αποζημίωσης από τον κάτοχο άδειας

17.-(1) Κάθε κάτοχος άδειας επισκόπησης κατόπι αίτησης που υποβάλλεται από τον κύριο ή κάτοχο οποιασδήποτε ιδιωτικής γης, διενεργά σε αυτόν τέτοιες πληρωμές που αποτελούν δίκαιη και εύλογη αποζημίωση για οποιαδήποτε διατάραξη των δικαιωμάτων επιφάνειας ή για οποιαδήποτε ζημιά στη γη αυτή ή σε ο,τιδήποτε είναι οικοδομημένο, φυτεμένο, καλλιεργημένο ή ιστάμενο σε αυτήν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε επισκόπησης.

(2) Αν ο κάτοχος αυτός παραλείψει να καταβάλει αποζημίωση όταν απαιτηθεί όπως προαναφέρθηκε ή αν ο κύριος ή κάτοχος δεν ικανοποιείται με την αποζημίωση που προσφέρθηκε, ο κύριος ή κάτοχος αυτός, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να αποταθεί στο Διευθυντή ο οποίος υπολογίζει και ορίζει το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης και γνωστοποιεί στα μέρη το ποσό που επιδικάστηκε με τον τρόπο αυτό.

(3) Αν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν ικανοποιείται με την επιδίκαση του Διευθυντή, το μέρος αυτό δύναται, εντός δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, να υποβάλει έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση επ’ αυτής είναι τελική και αμετάκλητη.

(4) Το ποσό που επιδικάστηκε με τον τρόπο αυτό από το Διευθυντή ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας επισκόπησης στο Διευθυντή για λογαριασμό του προσώπου που δικαιούται σε αυτό εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό της επιδίκασης γνωστοποιείται στον κάτοχο αυτόν.

(5) Αν το ποσό που επιδικάστηκε με τον τρόπο αυτό δεν καταβληθεί εντός του χρόνου που ορίζεται στο εδάφιο (4), το ποσό αυτό δύναται να καταβληθεί από οποιαδήποτε χρήματα που κατατέθηκαν από τον κάτοχο της άδειας επισκόπησης βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 14, και, αν δεν έχουν κατατεθεί χρήματα ή έχουν κατατεθεί ανεπαρκή χρήματα δύναται να ασκηθεί αγωγή στο Δικαστήριο από το πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την άδεια αυτή επισκόπησης μέχρις ότου πληρωθεί το ποσό που επιδικάστηκε.

(6) Σε οποιαδήποτε διαδικασία στο Δικαστήριο βάσει του εδαφίου (5), πιστοποιητικό υπογραμμένο από τον Διευθυντή που ορίζει το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε, χωρίς περαιτέρω απόδειξη, λαμβάνεται ως αναμφισβήτητη απόδειξη του καταβλητέου ποσού της αποζημίωσης.

Ακύρωση άδειας επισκόπησης

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια επισκόπησης αν, κατά τη γνώμη του, ο κάτοχος της παραλείπει να συμμορφωθεί ή να τηρήσει οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού ή οποιοδήποτε όρο της άδειας αυτής.

Δεν παρέχεται δεύτερη άδεια επισκόπησης για την ίδια περιοχή

19. Καμιά άδεια επισκόπησης δεν χορηγείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με περιοχή για την οποία ήδη υφίσταται άδεια επισκόπησης, αλλά καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άδεια ερευνών για πετρέλαιο που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου εκάστοτε σε ισχύ:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν ικανοποιείται ότι ενεργώντας με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματα ή συμφέροντα του κατόχου άδειας επισκόπησης σε σχέση με την περιοχή δεν θα επηρεασθούν δυσμενώς, να χορηγήσει άδεια επισκόπησης σε σχέση με την ίδια περιοχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τον κάτοχο αυτό αλλά για μετάλλευμα ή λατομικό υλικό άλλο από αυτό για το οποίο χορηγήθηκε η υφιστάμενη άδεια.

Προτεραιότητα

20.-(1) Αν ληφθεί αίτηση για την ίδια περιοχή ή για επάλληλες περιοχές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατά την ίδια ημέρα η αίτηση αυτή που λαμβάνεται πρώτη και η οποία συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού θεωρείται ότι έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων.

(2) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε ζήτημα προτεραιότητας είναι τελική.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κλείει περιοχές για επισκόπηση

21.-(1) Είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο, με ειδοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κλειστή για επισκόπηση είτε γενικά είτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μετάλλευμα ή λατομικό υλικό για τέτοια περίοδο που δυνατό να οριστεί στην ειδοποίηση αυτή ή χωρίς ορισμό περιόδου.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει επισκόπηση εντός περιοχής η οποία είναι κλειστή για επισκοπήσεις είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί εξουσιοδότηση υπό τέτοιους όρους που δυνατό να θεωρήσει ορθούς σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να διεξαγάγει επισκόπηση σε οποιαδήποτε γη η οποία έχει κηρυχθεί κλειστή για έρευνες.

Επισκόπηση, γεωλογικές έρευνες, κλπ.

21Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον παρόντα νόμο, ή σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο, ο Διευθυντής έχει σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα όπως-

(α) εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και επισκοπεί αυτήν, διενεργεί γεωλογικές, γεωχημικές και γεωφυσικές έρευνες, περιλαμβανομένων και ερευνών με διατρήσεις, ανασκαφές, ανορύξεις φρεάτων και κάθε άλλης φύσης ερευνών που διεξάγονται προς το σκοπό απόκτησης γεωλογικών γνώσεων και ανακάλυψης μεταλλευτικών σωμάτων·

(β) προνοεί για τη δίοδο όλων των σχετιζόμενων με τους πιο πάνω σκοπούς υλικών και προσώπων·

(γ) προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ή συναφή με αυτούς:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν δύναται να εισέρχεται-

(i) σε οποιαδήποτε κατοικία χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου της·

(ii) σε οποιαδήποτε γη χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου της, εκτός αν δοθεί στον κάτοχο γραπτή προειδοποίηση είκοσι τεσσάρων ωρών·

(iii) σε οποιαδήποτε οικοδομή χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου της εκτός αν ληφθεί η έγκριση του Επάρχου και δοθεί στον κάτοχο γραπτή προειδοποίηση είκοσι τεσσάρων ωρών·

και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Οποιοσδήποτε υφίσταται οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη από την ενάσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται από το εδάφιο (1), δικαιούται τέτοιας αποζημίωσης ως ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του Επάρχου, ή σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, τέτοιας ως ήθελε καθορίσει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που ενεργεί με εξουσιοδότηση του.

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία διεξάγεται οποιαδήποτε επισκόπηση ή έρευνα βάσει του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Πότε είναι νόμιμη η μετάλλευση

22.-(1) Η μετάλλευση είναι νόμιμη βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης που παραχωρείται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όσο εκκρεμεί η χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης, να χορηγήσει άδεια στον αιτητή της μίσθωσης αυτής για να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή που αναφέρεται η αίτηση υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και τηρουμένων τέτοιων περιορισμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ορθούς:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, οποτεδήποτε, να ακυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο που εκτελεί μεταλλευτικές εργασίες χωρίς οποιαδήποτε μεταλλευτική μίσθωση ή όσο εκκρεμεί η χορήγηση της χωρίς οποιαδήποτε άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, να χορηγεί μεταλλευτική μίσθωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για αυτή με τον καθορισμένο τρόπο αν ικανοποιείται ότι οι μεταλλοφόρες ιδιότητες και ποσότητες της γης στην περιοχή για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση είναι τέτοιες ώστε να δικαιολογούν τη χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης και ότι ο αιτητής κατέχει ή διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τεχνικές γνώσεις ή βοήθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση:

Νοείται ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αιτητές για μία μεταλλευτική μίσθωση προτιμάται το πρόσωπο που είχε διεξαγάγει επαρκείς μεταλλευτικές έρευνες στην περιοχή άδειας επισκόπησης:

Νοείται περαιτέρω ότι αν το πρόσωπο αυτό δεν δύναται να λάβει μεταλλευτική μίσθωση λόγω του ότι δεν διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τεχνικές γνώσεις ή βοήθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής, το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει μεταλλευτική μίσθωση σε σχέση με την περιοχή αποζημιώνει το πρόσωπο αυτό με τέτοιο ποσό όπως αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Μια μεταλλευτική μίσθωση είναι με τον καθορισμένο τύπο, ορίζει την περιοχή και τα μεταλλεύματα σε σχέση με τα οποία χορηγείται και υπόκειται στην πληρωμή τέτοιων ενοικίων, τελών, δικαιωμάτων και άλλων πληρωμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει σε τέτοιες συμφωνίες και προϋποθέσεις.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης, δύναται να απαιτήσει την εύλογη αποκατάσταση οποιασδήποτε περιοχής που χρησιμοποιήθηκε για μεταλλευτικές εργασίες με την αντικατάσταση του χώματος της επιφάνειας, την επιχωμάτωση των περιοχών που ανασκάφτηκαν, την απομάκρυνση οποιωνδήποτε απορριμμάτων ή άλλων σωρών που προκλήθηκαν από μεταλλευτικές εργασίες και με τέτοιες άλλες μεθόδους που ήθελαν εύλογα απαιτηθεί.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό ή σε οποιαδήποτε άδεια, προνόμιο ή μίσθωση που δόθηκε ή χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε από τους Νόμους που καταργήθηκαν από το Νόμο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαιτήσει από τον κάτοχο ή εκδοχέα οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης να προβεί σε τέτοιες ενέργειες που δυνατό να είναι εύλογα απαραίτητες για να καταστήσουν την περιοχή ασφαλή προς ικανοποίηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων.

(5) Μισθωτής που παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιοδήποτε σύμφωνο, όρο ή προϋπόθεση της μεταλλευτικής του μίσθωσης είναι ένοχος αδικήματος.

Διάρκεια, ανανέωση και παράδοση μεταλλευτικής μίσθωσης

24.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση δύναται να παραχωρείται για τέτοια περίοδο, όχι μεγαλύτερη των πενήντα ετών, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει.

(2) Αν, κατά την εκπνοή της περιόδου που χορηγήθηκε αρχικά, ο μισθωτής συνεχίζει την εργασία με τρόπο ομαλό και επιχειρησιακό, και η μεταλλευτική μίσθωση δεν υπόκειται κατά το χρόνο αυτό σε κατάσχεση βάσει οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού, και ο μισθωτής έχει δώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ειδοποίηση έξι μηνών για το σκοπό αυτό, τότε ο μισθωτής θα δικαιούται κατόπι καταβολής του καθορισμένου τέλους και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού να λάβει ανανέωση της μίσθωσης για τέτοια περίοδο που δυνατό να εγκριθεί, η οποία δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη, υπό τους όρους οι οποίοι τότε εφαρμόζονται στις νέες μισθώσεις και τηρουμένων όλων των συμφωνιών και όρων οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει μισθωτή ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωση μίσθωσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) να εγκαταλείψει οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής που καλύπτεται από τη μίσθωση αυτή το οποίο έχει εξαντληθεί ή το οποίο δεν απαιτείται πλέον εύλογα για μετάλλευση και αν δοθεί τέτοια διαταγή η μίσθωση αυτή δεν ανανεώνεται μέχρις ότου η εγκατάλειψη αυτή πραγματοποιηθεί και αν η εγκατάλειψη αυτή δεν γίνει εντός εύλογου χρόνου από την επίδοση της διαταγής αυτής ο μισθωτής χάνει το δικαίωμα ανανέωσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2).

(4) Όταν κατά την ανανέωση μεταλλευτικής μίσθωσης, θεωρείται επιθυμητό να διορθωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις που υπάρχουν στο σχέδιο της περιοχής της άδειας που αναφέρθηκε καταρτίζεται διορθωμένο σχέδιο με διαταγή του Υπουργικού Συμβουλίου, και όταν οπισθογραφηθεί ή επισυναφθεί στη μίσθωση θεωρείται ως το σχέδιο της περιοχής αυτής.

(5) Μισθωτής που έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση έξι μηνών στο Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εγκαταλείψει την μεταλλευτική του μίσθωση ολικά ή, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, μερικά, με την κατάθεση της αρχικής μίσθωσης και με την πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών σε σχέση με αυτή και όλων των δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων που καθορίζονται για την εγκατάλειψη μίσθωσης και με τη διεκπεραίωση, όλων των υποχρεώσεων σε σχέση με τη μίσθωση αυτή.

(6) Αποτελεί καθήκον του αιτητή να λαμβάνει τη συγκατάθεση όλων των μερών που δυνατό να έχουν συμφέρον σε αυτή τη μεταλλευτική μίσθωση πριν υποβάλει αίτηση εγκατάλειψης ολικά ή μερικά.

(7) Η εγκατάλειψη μεταλλευτικής μίσθωσης γίνεται με τον καθορισμένο τύπο.

Σιωπηροί όροι εκ μέρους του μισθωτή

25.-(1) Σε κάθε μεταλλευτική μίσθωση, αν δεν υφίσταται ρητός όρος για το αντίθετο, εξυπακούονται οι ακόλουθες συμφωνίες και προϋποθέσεις εκ μέρους του μισθωτή:

(α) ότι ο μισθωτής θα καταβάλλει κανονικά το ενοίκιο και οποιοδήποτε δικαίωμα που δυνατό να καταστεί οφειλόμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέτοιο χρόνο και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό, από καιρό σε καιρό, να καθορίζεται και σε τέτοια πρόσωπα όπως δυνατό, από καιρό σε καιρό, να εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν αυτό∙

(β) ότι ο μισθωτής θα διατηρεί κανονικά όλα τα σημεία σε καλή κατάσταση και θα διατηρεί καθαρή οπτική γραμμή ανάμεσα σε οποιαδήποτε δύο σημεία τα οποία ορίζουν οροθετική γραμμή∙

(γ) ότι, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο μισθωτής θα αρχίζει τις μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή της μεταλλευτικής μίσθωσης εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της μίσθωσης και, μετά από αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέχισης της μίσθωσης, θα διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή αυτή, συνεχώς, έντονα και αποτελεσματικά, εκτός αν εμποδίζεται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του ή εξουσιοδοτείται γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο∙

(δ) ότι ο μισθωτής θα εκπληρώνει τις εργασιακές υποχρεώσεις που καθορίζονται από τους Κανονισμούς∙

(ε) ότι ο μισθωτής θα διεξάγει όλες του τις μεταλλευτικές εργασίες με ασφαλή και επιδέξιο τρόπο και δεν θα προκαλεί κίνδυνο ή ζημιά στους κατόχους, αν υπάρχουν, των γαιών εντός της περιοχής της μίσθωσης και θα τηρεί και εκτελεί όλους τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται, και τις διαταγές που δίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού∙

(στ) ότι ο μισθωτής δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στη μίσθωτη του για οποιοδήποτε σκοπό άλλο από τη μετάλλευση ή σκοπούς συναφείς με αυτή∙

(ζ) ότι πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, θα έχει, σε όλους τους εύλογους χρόνους, ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή της μίσθωσης και σε όλες τις εργασίες που διεξάγονται μέσα σε αυτή∙

(η) ότι ο μισθωτής θα τηρά, ή μεριμνά ώστε να τηρούνται, σχέδια και ακριβή και επαρκή λογιστικά βιβλία των μεταλευτικών εργασιών που διεξάγονται εντός της περιοχής της μίσθωσης, και της διάθεσης των μεταλλευμάτων που εξάχθηκαν και, αν αυτό απαιτηθεί, θα επιδεικνύει ή μεριμνά ώστε να επιδειχτούν τα σχέδια και τα βιβλία αυτά προς επιθεώρηση από επιθεωρητή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό∙

(θ) ότι ο μισθωτής θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες προφυλάξεις και θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των λειτουργών μεταλλείων ως προς την ασφάλεια όλων των προσώπων που εργοδοτούνται από αυτόν σε μεταλλευτικές εργασίες.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά τη χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλλονται στο μισθωτή πρόσθετοι ρητοί όροι που να διασφαλίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες συνθήκες, την ικανοποίηση της ζήτησης στην αγορά των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, τη βέλτιστη εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, την ποιότητα των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους που διατίθενται στην αγορά, καθώς και την εκπλήρωση έναντι της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του μισθωτή, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Δικαιώματα βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης

26.-(1) Μεταλλευτική μίσθωση παρέχει στο μισθωτή της το δικαίωμα να διεξάγει μεταλλευτικές εργασίες οποιουδήποτε είδους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η μίσθωση αυτή, αλλά δεν παρέχει το δικαίωμα διεξαγωγής οποιασδήποτε μετάλλευσης στην επιφάνεια του εδάφους εκτός σε τέτοια γη της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται εντός της πιο πάνω περιοχής.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δύναται να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη εντός της περιοχής για την οποία έχει χορηγηθεί μεταλλευτική μίσθωση, αν λάβει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής αυτής γης στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν μεταλλευτικές εργασίες επιφάνειας.

(3) Όταν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν δύναται να ληφθεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του  περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής της μεταλλευτικής μίσθωσης υποβάλλει στην απαλλοτριούσα αρχή πλήρεις λεπτομέρειες της γης, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της και παρέχει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να της προκαταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση και προς τούτο καταθέτει ανάλογη τραπεζική εγγύηση:

Νοείται ότι, η αποζημίωση που καταβάλλεται στο επηρεαζόμενο ή επηρεαζόμενα από την απαλλοτρίωση πρόσωπα είναι η διπλάσια της αγοραίας αξίας της γης αυτής, έτσι όπως εκτιμάται από το Διευθυντή:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη γη αυτή, ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε αγοραίου ενοικίου ήθελε καταβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(4) Η διαδικασία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ιδιοκτήτης ιδιωτικής γης δε δίδει τη σχετική συγκατάθεση του-

(α) όταν κάτοχος άδειας επισκόπησης έχει καταθέσει επαρκή στοιχεία ότι από την επισκόπηση που διενεργήθηκε έχει εντοπισθεί μετάλλευμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης για την απόκτηση της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου και περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, για τη διενέργεια των μεταλλευτικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης∙

(β) όταν κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας για ανάπτυξη μεταλλείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης για την απόκτηση της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, για τη διενέργεια των μεταλλευτικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης∙

(γ) όταν περιοχές απαιτούνται εύλογα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Για την πρόσβαση στο χώρο των προτιθέμενων μεταλλευτικών εργασιών,

(ii) για την επεξεργασία και τη διάθεση του μεταλλεύματος και των προϊόντων του, και

(iii) για την απόθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις μεταλλευτικές εργασίες.

Μεταβίβαση ή εκχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης

27. Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης δεν μεταβιβάζει ή εκχωρεί τη μεταλλευτική του μίσθωση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή προνόμια που παρέχονται από αυτή χωρίς να λάβει προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που δηλώνεται με οπισθογράφηση σε αυτή.

Απαγορεύεται η εκτροπή ή ρύπανση υδάτων

28.-(1) Καμιά μεταλλευτική μίσθωση δεν ερμηνεύεται ότι εξουσιοδοτεί τον μισθωτή της-

(α) να εκτρέπει τα ύδατα οποιουδήποτε δημόσιου ποταμού, ρυακιού, πηγής, φρέατος ή υδρορροής, χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων· ή

(β) να εκτρέπει οποιοδήποτε ιδιωτικό ύδωρ, χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του· ή

(γ) να μολύνει ή επιτρέπει να μολυνθεί οποιοδήποτε ύδωρ ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστά το ύδωρ αυτό ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται.

(2) Μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία για αυτό, να απαιτηθεί από αυτό με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου να λάβει τέτοια μέτρα όπως δυνατό να διαταχθεί για να εμποδίσει την εξακολούθηση ή επανάληψη της παράβασης αυτής και εντός τέτοιου χρόνου όπως δυνατό να ορίζεται στο Διάταγμα αυτό.

(3) Μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα υπόκειται σε αναστολή της μίσθωσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρις ότου συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό.

Καθαρισμός ύδατος

29. Κάθε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ύδωρ σε σχέση με μεταλλευτικές εργασίες, είτε για την παραγωγή ενέργειας είτε για την αφαίρεση μεταλλευτικών ουσιών είτε για τη συμπύκνωση, άλεσμα ή με άλλο τρόπο προβαίνει σε τέτοια μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι όλο το ύδωρ που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό δεν θα περιέχει επιβλαβή ουσία σε ποσότητες που είναι πιθανό να αποδειχτούν επιβλαβείς στην ανθρώπινη, τη ζωϊκή ή φυτική ζωή όταν εγκαταλείψει τη μεταλλευτική περιοχή στην οποία χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό.

Εξουσία του Επιθεωρητή Μεταλλείων να εισέρχεται σε γη και να επιθεωρεί κλπ.

30. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται-

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη στην οποία διεξάγεται μετάλλευση ή η οποία αποτελεί το αντικείμενο μεταλλευτικής μίσθωσης, και να επιθεωρεί τη μετάλλευση αυτή ή τις εργασίες σε σχέση με αυτή·

(β) να επιθεωρεί και λαμβάνει αντίγραφα οποιωνδήποτε μητρώων, βιβλίων, εγγράφων και σχεδίων που συνδέονται με τη μετάλλευση αυτή·

(γ) να λαμβάνει δείγματα, να ενεργεί επισκοπήσεις και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που δυνατό να θεωρήσει απαραίτητη προς το σκοπό υποβολής έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να κλείει μεταλλείο

31.-(1) Αν οποτεδήποτε αποδειχτεί προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι μεταλλείο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να καθιστά τη μετάλλευση επικίνδυνη για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει είτε όπως το μεταλλείο αυτό κλείσει, και δημοσιευτεί ειδοποίηση για το σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είτε όπως εκτελεστούν τέτοια έργα ώστε να καταστήσουν τη μετάλλωση να διεξάγεται με τη δέουσα πρόνοια για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο αυτό.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με Διάταγμα που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει μεταλλευτική μίσθωση

32. Αν υπάρξει συνεχιζόμενη παράβαση εκ μέρους του μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης οποιωνδήποτε συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που εξυπακούονται ή περιέρχονται σε αυτή και αν ο μισθωτής αυτός δεν επανορθώσει την παράβαση αυτή εντός τέτοιας περιόδου, όχι μικρότερης από τριάντα ημέρες, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, ή αν ο μισθωτής αυτός διακόψει συνολικά τη μετάλλευση για συνεχή περίοδο έξι μηνών εκτός αν εμποδίζεται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του ή εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε η μεταλλευτική μίσθωση δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του μισθωτή της η οποία έχει ήδη προκύψει. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία τερματίζει τη μεταλλευτική μίσθωση γνωστοποιείται επαρκώς στο μισθωτή της με τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αντί να τερματίσει τη μεταλλευτική μίσθωση, να διατάξει τον κάτοχο της να πληρώσει, επιπρόσθετα προς το συνηθισμένο ενοίκιο, τέτοιο επιπρόσθετο ενοίκιο τέτοιου ποσού που δεν υπερβαίνει τρεις φορές το ποσό του συνηθισμένου ενοικίου που πληρώνεται βάσει της μεταλλευτικής αυτής μίσθωσης όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό το αποφασίσει από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η παράβαση μέχρις ότου αυτή επανορθωθεί.

Σχέδια μεταλλείου κλπ. κατατίθενται σε περίπτωση εγκατάλειψης ή κλεισίματος μεταλλείου

33.-(1) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης βάσει της οποίας μεταλλευτικές ή εργασίες αναπτύξεως διεξάγονται-

(α) όχι λιγότερο από τριάντα μια μέρες πριν το μεταλλείο αυτό εγκαταλειφθεί ή κλείσει, δίνει ειδοποίηση στον Επιθεωρητή Μεταλλείων για την πρόθεση να εγκαταλείψει ή κλείσει το μεταλλείο αυτό· και

(β) εντός τριάντα μιας ημερών από την ημερομηνία της εγκατάλειψης ή του κλεισίματος αυτού, καταθέτει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων σχέδιο ή σχέδια, τα οποία πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες όλων των εργασιών που έγιναν στο μεταλλείο, μαζί με τα περαιτέρω στοιχεία που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δυνατό να απαιτήσει.

(2) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος-

(α) παραλείπει να παράσχει την ειδοποίηση αυτή ή να καταθέσει τα σχέδια αυτά·

(β) εσκεμμένα αρνείται να επιδείξει τα σχέδια αυτά ή να επιτρέψει ώστε να εξεταστούν αυτά ή αντιγραφούν από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργό κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) αποκρύπτει οποιοδήποτε τμήμα των εργασιών του μεταλλείου·

(δ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή διαβιβάζει ατελές ή ανακριβές σχέδιο,

είναι ένοχος αδικήματος.

Δικαίωμα του μισθωτή να απομακρύνει εγκαταστάσεις

34.-(1) Ο μισθωτής μεταλλευτικής μίσθωσης ο οποίος έχει πληρώσει όλα τα ενοίκια, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που πρέπει να γίνουν βάσει του Νόμου αυτού ή βάσει των όρων της μίσθωσης του δύναται, εντός έξι μηνών μετά την εκπνοή ή άλλο τερματισμό της μίσθωσης του, ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου, αν υπάρξει, που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιτρέψει, να απομακρύνει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια ή άλλη περιουσία.

(2) Στην περίπτωση οποιουδήποτε μισθωτή ο οποίος, με την εκπνοή ή τον τερματισμό της μεταλλευτικής του μίσθωσης παραλείπει να πληρώσει οποιοδήποτε ενοίκιο, δικαιώματα ή άλλες πληρωμές, και στην περίπτωση μισθωτή που δεν έχει απομακρύνει την περιουσία του εντός έξι μηνών όπως προαναφέρθηκε ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου, αν υπάρχει, που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιτρέψει, όλες οι εγκαταστάσεις, τα κτίρια και η περιουσία του μισθωτή στη γη που αποτελεί το αντικείμενο του μεταλλείου καθίστανται ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και δυνατό να τύχουν χειρισμού και να διατεθούν με τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει.

Αποδοχή ενοικίου δεν ενεργεί ως παραίτηση δήμευσης

35. Η αποδοχή από το Υπουργικό Συμβούλιο ή εκ μέρους του οποιουδήποτε ενοικίου δεν θεωρείται ότι ενεργεί ως παραίτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο οποιασδήποτε δήμευσης που προκύπτει λόγω της παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού, των Κανονισμών ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή προϋπόθεσης, ρητής ή σιωπηρής, σε οποιαδήποτε μίσθωση που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ V ΛΑΤΟΜΗΣΗ
Έλεγχος λατομείων στο Υπουργικό Συμβούλιο

36. Ο έλεγχος όλων των λατομείων στη Δημοκρατία ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η λατόμηση είναι νόμιμη βάσει προνομίου λατομείου

37.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξάγει λατομικές εργασίες σε οποιαδήποτε γη βάσει προνομίου λατομείου που χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδίδεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει λατομικές εργασίες χωρίς προνόμιο λατομείου και κάτοχος προνομίου λατομείου, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με ή παραβαίνει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στο προνόμιο αυτό, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Περίοδος ανανέωσης και ανάκληση αδειών λατομείου

38. [Διαγράφηκε]
Συμφωνίες κλπ. για προνόμια λατομείου

39.-(1) Προνόμια λατομείου δύνανται να χορηγούνται τηρουμένων τέτοιων συμφωνιών, όρων και προϋποθέσεων και αναφορικά με τέτοιες περιοχές και τηρουμένης της πληρωμής τέτοιων ενοικίων και τελών που δυνατό, από καιρό σε καιρό, να αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Προνόμια λατομείου δύνανται να χορηγούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη και δύνανται να ανανεώνονται για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε έτη κάθε φορά:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σημαντική δαπάνη κεφαλαίου ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην περιοχή ή κοντά σε αυτήν, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει λατομικό προνόμιο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη ανανεώσιμη για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για μετάλλευση και λατόμηση που θα βρίσκονται τότε σε ισχύ.

(3) Οι επιφυλάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 και οι διατάξεις που περιέχονται στα εδάφια (3), (4), (5), (6) και (7) του άρθρου 24 και στα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 31 και 34 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προνόμια λατομείου, στις λατομικές εργασίες και στα λατομικά υλικά και τα προϊόντα τoυς.

Εξουσία επιθεώρησης ή κλεισίματος λατομείων

40.-(1) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό δύναται-

(α) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε λατομείο ή σε οποιαδήποτε γη που αποτελεί το αντικείμενο οποιωνδήποτε λατομικών ή εξορυκτικών εργασιών, να επιθεωρεί το λατομείο ή τις εργασίες αυτές και να ενασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς.

(β) να απαιτεί την παρουσίαση οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε για σκοπούς λατόμησης ή άλλης εξορυκτικής εργασίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου από τον κάτοχο της ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή.

(2) Όταν κατά την επιθεώρηση που προνοείται στο εδάφιο (1) το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση αυτή θεωρεί ότι το λατομείο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να καθιστά τις λατομικές εργασίες επικίνδυνες για την ασφάλεια ή υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το λατομείο αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή-

(α) αν το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση είναι ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, δύναται είτε να διατάξει όπως το λατομείο αυτό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού κλείσει, είτε όπως εκτελεστούν τέτοια έργα που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή των λατομικών εργασιών με επαρκή πρόνοια για την ασφάλεια ή την υγεία προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από το λατομείο αυτό∙

(β) αν το πρόσωπο που διεξάγει την επιθεώρηση αυτή είναι άλλο από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, το πρόσωπο αυτό δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε εργασία στο λατομείο αυτό παύσει αμέσως και θα αναφέρει το ζήτημα αμέσως στον Επιθεωρητή Μεταλλείων ο οποίος, μετά από αυτό, δύναται να εκδίδει τέτοιο διάταγμα για το λατομείο αυτό ή οποιοδήποτε τμήμα του, που δυνατόν να εκδίδει βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού:

Νοείται ότι, πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με το πιο πάνω διάταγμα, είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Όταν ο Επιθεωρητής Μεταλλείων διατάσσει την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), δύναται να δίνει οδηγίες όπως εκτελεστούν τέτοια έργα, στην περίπτωση προνομίου λατομείου, με δαπάνες του κατόχου του, και, στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλο λατομείου, είτε με δαπάνες των κατόχων αδειών λατομείου που εργάζονται στο λατομείο αυτό ή από χρήματα που παραχωρήθηκαν στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από δημόσιες προσόδους για το σκοπό αυτό.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει προνόμιο λατομείου

41. Αν υπάρξει παράβαση εκ μέρους του κατόχου προνομίου λατομείου οποιωνδήποτε συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σ' αυτό και αν ο κάτοχος αυτός δεν επανορθώσει τέτοια παράβαση εντός τέτοιας περιόδου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει από την ημερομηνία της λήψης γραπτής ειδοποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό ή αν υπάρξουν επανειλημμένες ειδοποιήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως καθορίζονται πιο πάνω, προς τον κάτοχο προνομίου λατομείου για παράβαση συγκεκριμένων συμφωνιών, όρων ή προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτό, προς τις οποίες ειδοποιήσεις αρχικά συμμορφώθηκε αλλά ακολούθως παραβαίνει, τότε το προνόμιο λατομείου δύναται να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του κατόχου του η οποία έχει ήδη προκύψει.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμοί και καθήκοντα λειτουργών μεταλλείων

42.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να διορίζει Επιθεωρητή Μεταλλείων και τέτοιους άλλους λειτουργούς που δυνατό να θεωρήσει απαραίτητους για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού.

(2) Τα καθήκοντα των πιο πάνω λειτουργών είναι αυτά που τους ανατίθενται από το Νόμο αυτό και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.

Αδικήματα και ποινές

43.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) επεμβαίνει σε οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση, εξουσιοδοτημένη από τον παρόντα Νόμο,

(β) παρακωλύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γ) επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μηχάνημα, εγκατάσταση, έργο ή  ιδιοκτησία που έχουν εγκατασταθεί πάνω, μέσα, κάτω ή υπεράνω οποιασδήποτε γης, κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) μολύνει ή επιτρέπει τη μόλυνση νερού, κατά τρόπο ώστε να καταστεί ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, ή

(ε) δεν εκπληρώνει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,  υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Νόμου, για το οποίο δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, υπόκειται στις ίδιες ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής, η οποία δύναται να επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Δικαστήριο, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματικό ποσό, το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή-

(α) ίσο με την αξία των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που εξορύχτηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, πωλήθηκαν ή διατέθηκαν κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έτσι όπως εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ή/ και

(β) που αντιστοιχεί στα καθορισμένα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, ή/ και

(γ) που εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ότι απαιτείται για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή που διενεργήθηκε η παράνομη πράξη και, σε περίπτωση κρατικής γης, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την περιβαλλοντική της αποκατάσταση, καθώς και

(δ) που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε έξοδα, στα οποία προέβηκε ο Επιθεωρητής Μεταλλείων για να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προκειμένου να κατασταλεί η παράνομη πράξη.

(3)(α) Ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση διεξαγωγής μεταλλευτικών ή/ και λατομικών εργασιών χωρίς μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτηση στο Δικαστήριο, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αιτούμενος την έκδοση διατάγματος για τον άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας που εκτελείται κατά παράβαση των ανωτέρω και για την άμεση απομάκρυνση, από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους:

Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται, με μονομερή (ex-parte) αίτηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων να εκδώσει οποιοδήποτε προσωρινό διάταγμα ήθελε κρίνει αναγκαίο, μέχρι της πλήρους εκδίκασης της πρωτογενούς αίτησης.

(β) Εκκρεμούσας της πρωτογενούς αίτησης, το Δικαστήριο δύναται επίσης, να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να επιτρέπεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να ακινητοποιήσει και σφραγίσει τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την τυχόν συνέχιση της εκτέλεσης ή τη διευκόλυνση της συνέχισης της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, για χρονικό διάστημα μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ισχύος οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή/ και κάτοχου ή/ και χειριστή τους.

(γ) Η έκδοση των διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών καθώς και του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Διοικητικό πρόστιμο

43Α.-(1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 ή/ και του άρθρου 37 ή/και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο με γραπτή ειδοποίηση, που συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα, για την πρόθεση του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πιο πάνω ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Επιθεωρητής Μεταλλείων αποφασίζει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), τότε εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή του-

(α)στην οποία καθορίζεται η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης, και

(β)την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4)  Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(5) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει-

(α)να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(β)να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ)να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(δ)να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων διοικητικών προστίμων, ο τελευταίος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ευθύνη εργοδότη για αδικήματα που διαπράχθηκαν από υπαλλήλους

44. Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση οποιουδήποτε Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ότι αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού έχει διαπραχθεί από οποιοδήποτε μεταλλωρύχο, εργάτη ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται από τον κάτοχο άδειας, μίσθωσης, προνομίου ή προσωρινής άδειας που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, ο κάτοχος αυτός θεωρείται υπεύθυνος για το αδίκημα αυτό και υπόκειται στην ποινή, που προνοείται για αυτό, εκτός αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου αυτού ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία ή χωρίς τη συναίνεση του ή ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εμποδίσει τη διάπραξη αδικήματος:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι εξαιρεί αυτόν το μεταλλωρύχο, εργάτη ή άλλο πρόσωπο από τις ποινές που προνοούνται για το αδίκημα που διαπράχθηκε από αυτό.

Όρια αδειών επισκόπησης

45. Όλες οι άδειες επισκόπησης και λατομείου και οι μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου οριοθετούνται από κάθετες σανίδες από τις οριοθετικές γραμμές επιφάνειας οι οποίες επεκτείνονται προς τα κάτω σε απεριόριστο βάθος από την επιφάνεια.

Υλικά που απαιτούνται για δημόσια έργα

46. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, μίσθωσης ή προνομίου βάσει του Νόμου αυτού δεν περιορίζει την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνει από τη γη που αποτελεί το αντικείμενο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου οποιαδήποτε υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή σιδηρόδρομων, δρόμων, κτιρίων ή άλλων δημόσιων έργων, αλλά με τρόπο ώστε η λήψη αυτή να μην επεμβαίνει ή παρεμποδίζει οποιεσδήποτε λατομικές ή μεταλλευτικές εργασίες που διεξάγονται βάσει τέτοιας άδειας, μίσθωσης ή προνομίου.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

47.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε σκοπών, διατάξεων και εξουσιών που περιέχονται στο Νόμο αυτό.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της προηγούμενης εξουσίας, οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) όλα τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το Νόμο αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται να καθοριστούν·

(β) τον τρόπο κατά τον οποίο θα υποβάλλεται αίτηση για άδειες επισκόπησης, μεταλλευτικές μισθώσεις και προνόμια λατομείου και τον τύπο που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(γ) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αιτητή ή πρόσωπο που διεξάγει μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες ή εργασίες επισκόπησης και τις γνωστοποιήσεις που δύνανται να εκδίδονται και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετικά με τις πληροφορίες αυτές·

(δ) τα δικαιώματα, τέλη και ενοίκια που πρέπει να πληρώνονται για τις άδειες ερευνών, τις μεταλλευτικές μισθώσεις, τις άδειες λατομείου και τα προνόμια λατομείου·

(ε) το μέγεθος και σχήμα των περιοχών για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν άδειες επισκόπησης, μεταλλευτικές μισθώσεις, άδειες και προνόμια λατομείου·

(στ) τον τρόπο κατά τον οποίο περιοχές και όρια θα χωρομετρούνται και σημειώνονται, και τα πληρωτέα τέλη για αυτό·

(ζ) τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να επικρατούν στις μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου·

(η) την κατασκευή και χρήση δρόμων, γραμμές τραίνων και σιδηροδρόμων·

(θ) την κατασκευή και ανέγερση οικιών, φρεάτων, αεραγωγών, μηχανημάτων και άλλων έργων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεταλλευτικούς ή λατομικούς σκοπούς·

(ι) τη βοσκή ζώων και την αποκοπή και χρήση ξυλείας προς το σκοπό διεξαγωγής επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης·

(ια) την εγγραφή στο γραφείο του Επιθεωρητή Μεταλλείων των αδειών επισκόπησης των μεταλλευτικών μισθώσεων και των προνομίων λατομείου, και τα έγγραφα βάσει των οποίων οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον βάσει αυτών μεταβιβάζεται ή εγκαταλείπεται, και τα πληρωτέα τέλη για αυτά·

(ιβ) τις εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται και τους λογαριασμούς, τα αρχεία, τα βιβλία και τα σχέδια που πρέπει να τηρούνται από τον κάτοχο αδειών επισκοπήσεων, μεταλλευτικών μισθώσεων και προνομίων λατομείου όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάτοχος άδειας επισκόπησης, μετά από επιτυχή έρευνα, δύναται να διασφαλίσει την περιοχή επισκόπησης, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να προσπαθήσει να αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες μετάλλευσης ή λατόμησης·

(ιγ) τη διάθεση οποιωνδήποτε δηλητηριωδών ή βλαβερών προϊόντων που προέρχονται από επισκοπήσεις, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες.

(ιδ) το ποσό των δικαιωμάτων που πρέπει να πληρώνονται στη Δημοκρατία για μεταλλεύματα και λατομικά υλικά ή τα προϊόντα τους  και τον τύπο και τον τρόπο κατά τον οποίο τα δικαιώματα αυτά εισπράττονται και καταβάλλονται, όπως και τα μέτρα που απαιτούνται για την επιτυχή είσπραξη και καταβολή τους, συμπεριλαμβανόμενης και της επιβολής εξώδικου προστίμου που να μην υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ (€50,00).

(ιε) την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας προσώπων που απασχολούνται μέσα ή γύρω από μεταλλεία ή λατομεία, και για τη διεξαγωγή της μετάλλευσης ή λατόμησης κατά τρόπο ασφαλή, κατάλληλο και αποτελεσματικό·

(ιστ) την αναφορά στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από τον κάτοχο άδειας επισκόπησης ή προνομίου λατομείου ή από το μισθωτή μεταλλευτικής μίσθωσης ή από το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο οποιουδήποτε μεταλλείου ή λατομείου οποιασδήποτε απώλειας ζωής ή σοβαρής προσωπικής βλάβης ζωής ή σοβαρού τραυματισμού οποιουδήποτε προσώπου που απασχολείται μέσα ή γύρω από μεταλλείο ή λατομείο λόγω οποιουδήποτε δυστυχήματος ή ατυχήματος στο μεταλλείο ή λατομείο αυτό·

(ιζ) τη διεξαγωγή ανάκρισης στην οποία δύνανται να λαμβάνεται ένορκη μαρτυρία για οποιοδήποτε ατύχημα που συνέβηκε σε μεταλλειό ή σε σχέση με μεταλλευτικές ή επισκοπήσεις που διεξάγονται βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης, μεταλλευτικού δικαιώματος, προσωρινού τίτλου ή αποκλειστικού προνομίου επισκοπήσεων που αφορά απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό οποιουδήποτε προσώπου, την κλήτευση και τις δαπάνες μαρτύρων·

(ιη) την κατάσχεση και κατακράτηση οποιουδήποτε μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού που εξορύσσεται, τυγχάνει επεξεργασίας, πωλείται, αγοράζεται ή κατέχεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, όπως και όλων των εργαλείων, μηχανοκίνητων ελκυστήρων, προωθητήρων, φορτωτήρων και των άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών·

(ιθ) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα ή πράγμα που γίνεται βάσει του Νόμου αυτού·

(κ) την επιβολή της ποινής της φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή της χρηματικής ποινής μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών∙

(λ) τη διαδικασία σε έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού·

Εξουσία Υπουργού για έκδοση Διατάγματος για παροχή διευκολύνσεων

47Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης  που  έχει  δημιουργηθεί  με  την  εφαρμογή  των  περιοριστικών μέτρων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία, εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να εκδίδει Διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να προβλέπεται η παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής των τελών, μισθωμά- των, ενοικίων και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου:

Νοείται ότι, το Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των σχετικών Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει  του  Νόμου,  στο  Διάταγμα  που  εκδίδεται  δυνάμει  του  παρόντος άρθρου καθορίζεται ο τρόπος και η περίοδος ισχύος των διευκολύνσεων που παρέχονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα πληρωτέα τέλη, μισθώματα, ενοίκια και δικαιώματα δεν καταβληθούν εντός του χρόνου που καθορίζεται στο εν λόγω Διάταγμα, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού.

Επιφύλαξη

48. Καμιά πράξη ή άδεια, προνόμιο ή μίσθωση που δόθηκε ή χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό δεν επηρεάζεται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας άδειας προνομίου ή μίσθωσης, και, τηρουμένων τέτοιων διατάξεων του Νόμου αυτού που δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, ο κάτοχος ή εκδοχέας οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης θα κατέχει αυτήν την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση και θα ασκεί τα δικαιώματα που παρέχονται από αυτή ωσάν να μην είχε θεσπιστεί ο Νόμος αυτός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος
Ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου,
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 43Α

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ:

ΟΝΟΜΑ/
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΤΗ:
..................................................................................................................................

..................................................ΑΔΤ..........................................................................
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:............................................................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................................

ΩΡΑ............................................................................................................................

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 
(διαγράφεται ότι δεν
εφαρμόζεται)

 

Παράβαση του άρθρου 22 του Νόμου: εκτέλεση μεταλλευτικών εργασιών, χωρίς την κατοχή μεταλλευτικής μίσθωσης.

Παράβαση του άρθρου 37 του Νόμου: διεξαγωγή λατομικών εργασιών, χωρίς την κατοχή προνομίου λατομείου.


Ειδοποιείστε ότι έχω εύλογη αιτία να πιστεύω ότι έχετε παραβεί τις διατάξεις του άρθρου …… του Νόμου, για την οποία
παράβαση έχω δικαίωμα από το Νόμο να σας επιβάλω πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1000). Προτού
σας επιβάλω οποιοδήποτε πρόστιμο, μπορείτε να υποβάλετε γραπτές παραστάσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω ειδοποίησης. 
Κατόπιν επιβολής του διοικητικού προστίμου, δικαιούστε, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης περί επιβολής του, να προσφύγετε ιεραρχικά στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος.

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Ημερομηνία:........................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ:.........................................................................................................
Σημείωση
Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Ο βασικός νόμος τέθηκε σε ισχύ την 10η Απριλίου, 1953.

2. Οι Νόμοι που αναφέρονται στο άρθρο 48 του βασικού νόμου ότι καταργήθηκαν από αυτόν είναι οι πιο κάτω. (Δες σημείωση στο τέλος του βασικού νόμου).

Νόμοι Έκταση κατάργησης
1. Οι περί Μεταλλείων Κανονισμοί ημερομηνίας 2 Σαμπάν 1285 (εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1949,  Κεφ. 11, και των Νόμων 2 του 1952 και 29 του 1952). 1. Ολόκληρος
2. Ο περί Κανονισμών Μεταλλείων (Τροποποιητικός) Νόμος (1949 Κεφ.122). 2. Άρθρα 2 έως 11, (συμπεριλαμβανομένων και των δυο).
3. Ο περί Κανονισμών Μεταλλείων (Τροποποιητικός) Νόμος, του 1925 (1949 Κεφ. 123). 3. Ολόκληρος.
Σημείωση
3 του Ν. 42(I)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ..Σ.: δηλαδή του Ν. 42(Ι)/2020]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 42(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.

Σημείωση
6 του Ν. 34(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 34(Ι)2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 34(Ι)/2022] τίθεαι σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται του μήνα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.