Έννοια “μεταλλείου” και “λατομείου”

3.-(1) Στο Νόμο αυτό η φράση “μεταλλείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται για το σκοπό ή σε σχέση με λήψη στο σύνολο ή ουσιαστικά διά μέσου της απασχόλησης προσώπων κάτω από το έδαφος, μεταλλευμάτων (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή σε εναιώρηση) ή προϊόντων μεταλλευμάτων.

(2) Στο Νόμο αυτό η φράση “λατομείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λήψη λατομικών υλικών (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή εναιώρηση) ή προϊόντα λατομικών υλικών, που δεν είναι ούτε μεταλλείο ούτε απλά φρέαρ ή γεώτρηση ή συνδυασμός φρέατος και γεώτρησης.

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα μεταλλείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται με τους αεραγωγούς ή τις εξόδους του μεταλλείου το οποίο κατέχεται μαζί με το μεταλλείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του μεταλλείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή απομάκρυνση από το μεταλλείο των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων του που λήφθηκαν από το μεταλλείο ή την απομάκρυνση από το μεταλλείο των απορριμμάτων αυτού· και

(β) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα λατομείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται στο λατομείο το οποίο κατέχεται μαζί με το λατομείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του λατομείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή μετακίνηση από το λατομείο των λατομικών υλικών ή των προϊόντων τους που λήφθηκαν από το λατομείο ή την απομάκρυνση από το λατομείο των απορριμμάτων αυτού:

Νοείται ότι δεν θα θεωρείται, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ότι αποτελούν τμήμα μεταλλείου ή λατομείου, υποστατικά στα οποία διεξάγεται βιομηχανική επεξεργασία διαφορετικά από το σκοπό της λειτουργίας του μεταλλείου ή λατομείου ή για σκοπούς παρασκευής προς πώληση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, που λήφθηκαν από αυτά.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από έναν μόνο μεταλλείο ή λατομείο, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, και υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από δύο ή περισσότερα μεταλλεία ή λατομεία, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ενός από αυτά τα μεταλλεία ή λατομεία (είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τον ιδιοκτήτη του άλλου ή οποιουδήποτε από τα άλλα) θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα τέτοιου μεταλλείου ή λατομείου ως ήθελε διατάξει ο Επιθεωρητής Μεταλλείων.

(5) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού σιδηρόδρομος, μεταφορέας ή εναέριος σιδηρόδρομος που προσφέρεται για την απομάκρυνση από μεταλλείο ή λατομείο μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία λήφθηκαν από αυτά ή απορρίμματα τους θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου.