Κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η κυριότητα και ο έλεγχος όλων των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών στη Δημοκρατία περιέρχεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά, που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβάνουν και όσα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά βρίσκονται στο υπέδαφος των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.

(2) Η κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών εντός, πάνω ή κάτω από οποιαδήποτε γη η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που ορίζονται στο χωρομετρικό χάρτη που υπογράφεται από το Διευθυντή και κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη της γης.

(3) Τα δικαιώματα της Δημοκρατίας στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών που βρίσκονται στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της.

(4) Καμιά αίτηση για χορήγηση άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου στα χωρικά ύδατα, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας  δε γίνεται δεκτή, εκτός εάν η αίτηση αυτή υποβληθεί μετά από σχετική γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία επιτρέπει κάτι τέτοιο.

(5) Στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Ο τύπος της αίτησης που δύναται να υποβληθεί∙

(β) ο χρόνος, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης, κατά τον οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(γ) η περιοχή για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(δ) το είδος του μεταλλεύματος ή του λατομικού υλικού για το οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(ε) τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι αιτητές∙

(στ) τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών∙

(ζ) οι προϋποθέσεις και οι όροι, πέραν των  συνηθισμένων, υπό τους οποίους θα χορηγηθεί η άδεια επισκόπησης, η μεταλλευτική μίσθωση, ή το προνόμιο λατομείου∙

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή απαιτήσεις πηγάζουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(6) Για τους σκοπούς των εδαφίων (4) και (5), οποιαδήποτε άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου δύναται να χορηγηθεί μόνο όταν ο αιτητής έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων θετική γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.