Απαγόρευση επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης

5. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία.