Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ορυκτέλαια κλπ.

6. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν ερμηνεύεται με τρόπο που να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα για επισκόπηση ή για μετάλλευση οποιουδήποτε ορυκτέλαιου.