Κάτοχος άδειας επισκόπησης κλπ. μη κάτοικος της Δημοκρατίας

7.-(1) Όταν ο κάτοχος άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, είναι πρόσωπο που δεν διαμένει προσωπικά στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν έχει το κεντρικό της γραφείο στη Δημοκρατία, ο κάτοχος αυτός διορίζει και έχει πάντοτε πληρεξούσιο κάτοικο της Δημοκρατίας με πλήρεις εξουσίες για να εκπροσωπεί τον κάτοχο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την άδεια ή τη μίσθωση του εκτός από την παράδοση της και, το συντομότερο δυνατό μετά το διορισμό αυτό ή οποιαδήποτε αλλαγή στο διορισμό αυτό, αποστέλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων αντίγραφο του πληρεξουσίου και οποιουδήποτε εγγράφου με το οποίο το πληρεξούσιο αυτό αλλάσσει.

(2) Αν ο κάτοχος άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, παραλείπει είτε να διορίσει πληρεξούσιο είτε να χορηγήσει επαρκείς εξουσίες στον πληρεξούσιο όπως προνοείται στο εδάφιο (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει τη συνέχιση της επισκόπησης, της λατόμησης ή μετάλλευσης στην περιοχή που καλύπτεται από την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση.

(3) Αν δεν παραλειφθεί από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων κανένα αντίγραφο έγκυρου πληρεξούσιου, που να χορηγεί επαρκείς εξουσίες στον πληρεξούσιο, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με περαιτέρω ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ανακαλεί την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση.