Σχέδια επισκόπησης, μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών

8. Κάθε κάτοχος άδειας ερευνών, μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου τηρεί πάντοτε ακριβή σχέδια όλων των επισκοπήσεων, μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών που διεξάγονται, και ακριβή στοιχεία όλων των μεταλλευτικών αξιών που ανευρέθηκαν, και των υπολογιζόμενων μεταλλευτικών αποθεμάτων, στην περιοχή της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου του, και παρέχει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων όταν το ζητήσει, αντίγραφα τέτοιων σχεδίων και αρχείων.