Κεφάλαιο

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από αιτητή για άδεια επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου να υποβάλει οποιεσδήποτε σχετικές τεχνοοικονομικές και/ή περιβαλλοντικές μελέτες και να αποδείξει προς ικανοποίηση του ότι διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να εξασφαλίσει την πρέπουσα επισκόπηση, ανάπτυξη ή εργασία ανάλογα με την περίπτωση, της περιοχής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση και δύναται να απαιτήσει από τον αιτητή να παράσχει τραπεζική εγγύηση για τέτοιο ποσό όπως δυνατό να αποφασιστεί.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως υποβληθούν για πληροφορία του οποιεσδήποτε εκθέσεις για την περιοχή μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου που συντάσσονται από ερευνητές, μισθωτές ή μηχανικούς.

(3) Αν πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση, που επιβλήθηκε βάσει του εδαφίου (2) υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί η παράλειψη.