Προαπαιτούμενη πολεοδομική άδεια για μεταλλευτικές μισθώσεις ή λατομικά προνόμια

9Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμιά αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε οποιαδήποτε περιοχή δεν γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός αν ο αιτητής έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύουσα πολεοδομική άδεια αναφορικά με την αιτούμενη μεταλλευτική μίσθωση ή/το λατομικό προνόμιο εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ανεξάρτητα από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, αναφορικά με οποιαδήποτε ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης καμιά αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου δεν γίνεται δεκτή για εξέταση από την Πολεοδομική Αρχή, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας του αιτητή για την εν λόγω ανάπτυξη στην υπό αίτηση περιοχή, το οποίο δύναται να εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης και εξεταζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποβολή και εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση μεταλλευτικών μισθώσεων και λατομικών προνομίων:

Νοείται ότι η μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο συγκεκριμένης ελεύθερης περιοχής μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, για την οποία χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια, δύναται να χορηγηθεί μόνο στον κάτοχο του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας δε δύναται να μεταβιβάζεται.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, καμία αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού καταλληλότητας δε γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός εάν προηγηθεί δημοσίευση γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία  καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένη ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, καθώς και ο αριθμός των πιστοποιητικών καταλληλότητας που δύνανται να παραχωρηθούν για την εν λόγω περιοχή, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των μεταλλείων ή των λατομείων που καθορίζεται εκάστοτε με βάση μελέτη που εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, κατά τη διαδικασία κήρυξης της περιοχής σε μεταλλευτική ή λατομική ζώνη:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που στη γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται πέραν του ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, οι περιοχές που ορίζονται για κάθε πιστοποιητικό πρέπει να είναι διακριτές και μη επικαλυπτόμενες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ικανοποιείται από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ή από τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αιτητές, δύναται με νέα γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ακυρώσει τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ή πιστοποιητικών καταλληλότητας και να επανέλθει αργότερα, κατά την κρίση του, με νέα γνωστοποίηση ως προαναφέρεται.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, όταν η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη λατομείου απαιτείται για τις ανάγκες υφιστάμενης άδειας που χορηγήθηκε, δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου ή, απαιτείται για τις ανάγκες τροποποίησης τέτοιας άδειας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης” σημαίνει περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, η οποία δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε σε ισχύ άδεια ή παραχώρηση δοθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μια περιοχή δε θεωρείται ελεύθερη, όταν αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη σ΄ αυτήν μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο ή αντίστοιχη πολεοδομική άδεια εκκρεμεί οποιαδήποτε σχετική αίτηση ανανέωσής της, έστω και αν εν τω μεταξύ η ισχύς αυτής έχει εκπνεύσει.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή τερματισμού πολεοδομικής άδειας με βάση την οποία παραχωρήθηκε ή ανανεώθηκε μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο, τερματίζεται αυτόματα και η εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον των κατόχων τους, η οποία ήδη έχει προκύψει.