Προαπαιτούμενη πολεοδομική άδεια για μεταλλευτικές μισθώσεις ή λατομικά προνόμια

9Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμιά αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε οποιαδήποτε περιοχή δεν γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός αν ο αιτητής έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύουσα πολεοδομική άδεια αναφορικά με την αιτούμενη μεταλλευτική μίσθωση ή/το λατομικό προνόμιο εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ανεξάρτητα από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, αναφορικά με οποιαδήποτε ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης καμιά αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου δεν γίνεται δεκτή για εξέταση από την Πολεοδομική Αρχή, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας του αιτητή για την εν λόγω ανάπτυξη στην υπό αίτηση περιοχή, το οποίο δύναται να εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης και εξεταζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποβολή και εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση μεταλλευτικών μισθώσεων και λατομικών προνομίων:

Νοείται ότι η μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο συγκεκριμένης ελεύθερης περιοχής μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, για την οποία χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια, δύναται να χορηγηθεί μόνο στον κάτοχο του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας δε δύναται να μεταβιβάζεται.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης” σημαίνει περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, η οποία δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε σε ισχύ άδεια ή παραχώρηση δοθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μια περιοχή δε θεωρείται ελεύθερη, όταν αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη σ΄ αυτήν μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο ή αντίστοιχη πολεοδομική άδεια εκκρεμεί οποιαδήποτε σχετική αίτηση ανανέωσής της, έστω και αν εν τω μεταξύ η ισχύς αυτής έχει εκπνεύσει.