Κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η κυριότητα και ο έλεγχος όλων των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών στη Δημοκρατία περιέρχεται στη Δημοκρατία.

(2) Η κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών εντός, πάνω ή κάτω από οποιαδήποτε γη η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που ορίζονται στο χωρομετρικό χάρτη που υπογράφεται από το Διευθυντή και κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη της γης.