Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“αποκλειστική οικονομική ζώνη” σημαίνει τη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας που έχει κηρυχθεί ως τέτοια από τον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

“γη” περιλαμβάνει οποιοδήποτε κτίριο ή άλλη κατασκευή ή οικοδόμημα πάνω σε οποιαδήποτε γη, ή οποιαδήποτε δένδρα ή άλλο πράγμα που φυτεύεται ή καλλιεργείται πάνω σε οποιαδήποτε γη και οποιοδήποτε προϊόν αυτών πριν την αποκοπή, ή οποιοδήποτε ύδωρ, ή οποιοδήποτε δικαίωμα, συμφέρον, προνόμιο, ελευθερία ή δουλεία μέσα, σε ή πάνω σε οποιαδήποτε γη ή ο,τιδήποτε βρίσκεται ή ρέει πάνω ή κάτω από αυτή·

“γη της Δημοκρατίας” περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη που είτε περιήλθε στη Δημοκρατία, είτε είναι ιδιοκτησία, κατέχεται και απολαμβάνεται από τη Δημοκρατία ως περιουσία της Δημοκρατίας·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος του που υποδεικνύεται από το Διευθυντή για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού·

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η γη·

“Επιθεωρητής Μεταλλείων ή Ανώτερος Λειτουργός Μεταλλείων” σημαίνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων ή οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας Μεταλλείων, εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω Προϊστάμενο∙

“επισκοπώ” και “επισκόπηση” περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που συνδέονται με την έρευνα για μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά και είναι εύλογα απαραίτητες για να βοηθήσουν τον ερευνητή να εξακριβώσει τις μεταλλευτικές ή λατομικές δυνατότητες της γης·

“ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 76 της Σύμβασης˙

“ιδιοκτήτης”, όσον αφορά γη, σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης είτε είναι εγγεγραμμένος με τον τρόπο αυτό είτε όχι·

“ιδιωτική γη” σημαίνει οποιαδήποτε γη η οποία είναι ιδιοκτησία, κατέχεται και απολαμβάνεται ως ιδιωτική περιουσία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη η οποία κατέχεται ή απολαμβάνεται ως η κοινοτική ιδιοκτησία πόλης, χωριού ή ενορίας·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

“λατομείο” σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή που ανασκάπτεται προς το σκοπό λήψης οποιουδήποτε λατομικού υλικού·

“λατόμηση” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε λατομικών υλικών με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο·

“λατομικά υλικά” σημαίνει άμμο, λίθο, σχιστόλιθο, γρανίτη ή άλλα πετρώματα, κιμωλία, άργιλο, πυρόλιθο, αμμοχάλικο, γύψο, ασβεστόλιθο, μάρμαρο, μάργα και χαλαζία·

“μεταλλεύματα” περιλαμβάνει όλα τα υλικά οικονομικής αξίας που αποτελούν τμήμα, ή προέρχονται με φυσικό τρόπο από το φλοιό της γης περιλαμβανομένου του ορυκτέλαιου, αλλά όχι μεταλλεύματα σε κατάσταση διάλυσης ή τύρφης, δένδρα, ξυλεία και παρόμοια είδη δασικών προϊόντων ή οποιαδήποτε λατομικά υλικά·

“μετάλλευση” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε μεταλλευμάτων με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο, ή για οποιονδήποτε σκοπό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτή ή συναφή με αυτή·

“ορυκτέλαιο” περιλαμβάνει πίσσα, άσφαλτο και φυσικό αέριο·

“ρυπαίνω” και “ρύπανση” περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μόλυνση με οποιαδήποτε χημική ή άλλη ουσία σε τέτοια ποσότητα που να είναι επιβλαβής σε οποιαδήποτε ανθρώπινη, ζωϊκή ή φυτική ζωή·

"Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.