Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος.