Δικαιώματα του κατόχου

14.-(1) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης έχει το δικαίωμα να εισέρχεται και διεξάγει έρευνες σε οποιαδήποτε γη της Δημοκρατίας και, τηρουμένου του εδαφίου (2), σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη που περιλαμβάνεται στην άδεια.

Και για το σκοπό αυτό, ενώ επιδίδεται καλόπιστα σε επισκόπηση δύναται να προβαίνει σε γεωτρήσεις, να ανοίγει τάφρους, να ανοίγει αεραγωγούς και γενικά να ενεργεί τις απαραίτητες εκσκαφές αλλά δεν λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα τα οποία δύνανται να έχουν ως σκοπό ή άμεσο αποτέλεσμα τη λήψη μεταλλευμάτων.

(2) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης δεν έχει δικαίωμα να επισκοπεί σε ιδιωτική γη εκτός αν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της και, σε περίπτωση που δεν παραχωρείται τέτοια συγκατάθεση χωρίς εύλογη αιτία ή είναι αδύνατο ή ανέφικτο να ληφθεί, εκτός αν λάβει την ειδική άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι ο κάτοχος, αν αυτό ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, δίνει ασφάλεια με το να καταθέτει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων τέτοιο ποσό όπως ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δυνατό να διατάξει για την πληρωμή αποζημίωσης για τη διασάλευση των δικαιωμάτων επιφάνειας και για οποιαδήποτε ζημιά στη γη ή σε ο,τιδήποτε είναι οικοδομημένο, φυτεμένο, καλλιεργημένο ή που βρίσκεται σε αυτή.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν χορηγεί τέτοια ειδική άδεια εκτός αν ο αιτητής για αυτή υποβάλλει πλήρεις λεπτομέρειες της γης, του ιδιοκτήτη ή κατόχου της, και της φύσης των μεταλλευμάτων που προτίθεται να επισκοπήσει και παρέχει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να καταβάλει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της γης αυτής για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία δύναται να προξενηθεί στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτό από την επισκόπηση της.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό να θεωρήσει ορθούς σε οποιαδήποτε ειδική άδεια που χορηγείται βάσει του άρθρου αυτού.