Άδειες επισκοπήσεων

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια επισκόπησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ζητά αυτή με τον καθορισμένο τρόπο και με την πληρωμή των καθορισμένων τελών.

(2) Η άδεια επισκόπησης εκδίδεται με τον καθορισμένο τύπο και υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει.

(3) Η άδεια επισκόπησης δεν είναι μεταβιβάσιμη και οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον που παρέχεται από αυτήν δεν εκχωρείται εκτός με την προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(4) Η άδεια επισκόπησης παραμένει σε ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία της έκδοσης της, εκτός αν προηγουμένως ακυρωθεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, αλλά δύναται να ανανεωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον καθορισμένο τρόπο.

(5) Πρόσωπο που διεξάγει επισκόπηση χωρίς άδεια επισκόπησης ή οποιοσδήποτε κάτοχος άδειας ερευνών ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιοδήποτε από τους όρους ή προϋποθέσεις της άδειας του για επισκόπηση είναι ένοχος αδικήματος.