Πότε η επισκόπηση είναι νόμιμη

12. Η επισκόπηση είναι νόμιμη βάσει άδειας επισκόπησης που χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύει επισκοπήσεις για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μετάλλευμα ή λατομικό υλικό και σε τέτοια περίπτωση άδεια ερευνών, είτε χορηγήθηκε πριν είτε μετά από την ειδοποίηση αυτή, δεν θα εξουσιοδοτεί τον κάτοχο της να επισκοπεί για το μετάλλευμα ή το λατομικό αυτό υλικό, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά στην άδεια.