Δικαιώματα του κατόχου

14.-(1) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης έχει το δικαίωμα να εισέρχεται και να διεξάγει έρευνες σε οποιαδήποτε γη της Δημοκρατίας και τηρουμένου του εδαφίου (2), σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη που περιλαμβάνεται στην άδεια.

(2) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης δεν έχει δικαίωμα να επισκοπεί σε ιδιωτική γη εκτός αν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της:

Νοείται ότι ο κάτοχος, αν αυτό ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, δίνει ασφάλεια με το να καταθέτει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων τέτοιο ποσό όπως ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δυνατό να διατάξει για την πληρωμή αποζημίωσης για τη διασάλευση των δικαιωμάτων επιφάνειας και για οποιαδήποτε ζημιά στη γη ή σε ο,τιδήποτε είναι οικοδομημένο, φυτεμένο, καλλιεργημένο ή που βρίσκεται σε αυτή.

(3) Όταν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν δύναται να ληφθεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της άδειας επισκόπησης υποβάλλει στην επιτάσσουσα αρχή πλήρεις λεπτομέρειες της γης, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου της, της φύσης των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που προτίθεται να επισκοπήσει και της παρέχει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να της καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση προβλέπεται από τον προαναφερόμενο Νόμο και προς τούτο της καταθέτει ανάλογη τραπεζική εγγύηση.

(4) [Διαγράφηκε]