Καθήκοντα του κατόχου

15.-(1) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης-

(α) διεξάγει όλες τις επισκοπήσεις επί των γαιών που περιλαμβάνονται στην άδεια του με τρόπο ασφαλή και έντεχνο σύμφωνα με οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού·

(β) τηρά τέτοια αρχεία και βιβλία και συντάσσει τέτοιες εκθέσεις όπως δυνατό να καθορίζεται·

(γ) επιτρέπει σε κάθε εύλογο χρόνο στον Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο να επιθεωρεί οποιαδήποτε επισκόπηση και να επιθεωρεί και λαμβάνει αντίγραφα οποιουδήποτε αρχείου και βιβλίου λογαριασμών που τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του κατόχου το οποίο τηράται σε σχέση με την επισκόπηση·

(δ) δεν εκτρέπει ύδωρ από οποιοδήποτε δημόσιο ποταμό, ρυάκι, πηγή, φρέαρ ή υδροροή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων ή οποιοδήποτε ύδωρ που είναι αντικείμενο ιδιωτικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη αυτού·

(ε) πάντοτε έχει υπεύθυνο αντιπρόσωπο που επιβλέπει τις επισκοπήσεις αν ο ίδιος δεν διαμένει προσωπικά στις γαίες που περιλαμβάνονται στην άδεια του ή αρκετά πλησίον σε αυτές ώστε να ασκεί διαρκή επίβλεψη των επισκοπήσεων στις γαίες αυτές.

(2) Ο κάτοχος άδειας ερευνών ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος.