Κυριότητα και διάθεση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών που εξορύχτηκαν

16.-(1) Μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης βάσει άδειας επισκόπησης αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και δεν απομακρύνονται από τη γη ή διατίθενται από τον κάτοχο τέτοιας άδειας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, αλλά καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν ερμηνεύεται ότι απαγορεύει σε οποιοδήποτε τέτοιο κάτοχο να αφαιρεί, από καιρό σε καιρό, δείγματα των μεταλλευμάτων ή λατομικών αυτών υλικών σε ποσότητα επαρκή ώστε να καθίσταται δυνατή η δοκιμή τους, η ανάλυση τους ή πειράματα προς το σκοπό εξακρίβωσης των περιεχομένων και της εμπορικής τους αξίας.

Πρόσωπο που απομακρύνει ή διαθέτει οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να εξουσιοδοτεί την απομάκρυνση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών από τη γη από την οποία έχουν εξορυχθεί ή ληφθεί σε οποιοδήποτε τόπο εγκεκριμένο από αυτόν για ασφαλή φύλαξη, υπό τέτοιους όρους όπως δυνατό να επιβάλει.

(3) Αν ο κάτοχος άδειας επισκόπησης επιθυμεί να κρατήσει ή διαθέσει οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης, υποβάλλει αίτηση στον Επιθεωρητή Μεταλλείων με τον καθορισμένο τρόπο και, αν ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ικανοποιείται ότι ο κάτοχος αυτός έχει διεξαγάγει μόνο όσες εργασίες είναι εύλογα απαραίτητες για να καταστήσουν αυτόν ικανό να δοκιμάσει τις μεταλλευτικές ή λατομικές δυνατότητες της γης, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον αιτητή να κρατήσει και διαθέσει τα μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε αίτηση με την πληρωμή του καθορισμένου δικαιώματος εκμετάλλευσης.

(4) Καμιά διάταξη που προνοείται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που εξορύχθηκαν ή λήφθηκαν από οποιαδήποτε γη που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.