Καταβολή αποζημίωσης από τον κάτοχο άδειας

17.-(1) Κάθε κάτοχος άδειας επισκόπησης κατόπι αίτησης που υποβάλλεται από τον κύριο ή κάτοχο οποιασδήποτε ιδιωτικής γης, διενεργά σε αυτόν τέτοιες πληρωμές που αποτελούν δίκαιη και εύλογη αποζημίωση για οποιαδήποτε διατάραξη των δικαιωμάτων επιφάνειας ή για οποιαδήποτε ζημιά στη γη αυτή ή σε ο,τιδήποτε είναι οικοδομημένο, φυτεμένο, καλλιεργημένο ή ιστάμενο σε αυτήν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε επισκόπησης.

(2) Αν ο κάτοχος αυτός παραλείψει να καταβάλει αποζημίωση όταν απαιτηθεί όπως προαναφέρθηκε ή αν ο κύριος ή κάτοχος δεν ικανοποιείται με την αποζημίωση που προσφέρθηκε, ο κύριος ή κάτοχος αυτός, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να αποταθεί στο Διευθυντή ο οποίος υπολογίζει και ορίζει το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης και γνωστοποιεί στα μέρη το ποσό που επιδικάστηκε με τον τρόπο αυτό.

(3) Αν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν ικανοποιείται με την επιδίκαση του Διευθυντή, το μέρος αυτό δύναται, εντός δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, να υποβάλει έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση επ’ αυτής είναι τελική και αμετάκλητη.

(4) Το ποσό που επιδικάστηκε με τον τρόπο αυτό από το Διευθυντή ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας επισκόπησης στο Διευθυντή για λογαριασμό του προσώπου που δικαιούται σε αυτό εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό της επιδίκασης γνωστοποιείται στον κάτοχο αυτόν.

(5) Αν το ποσό που επιδικάστηκε με τον τρόπο αυτό δεν καταβληθεί εντός του χρόνου που ορίζεται στο εδάφιο (4), το ποσό αυτό δύναται να καταβληθεί από οποιαδήποτε χρήματα που κατατέθηκαν από τον κάτοχο της άδειας επισκόπησης βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 14, και, αν δεν έχουν κατατεθεί χρήματα ή έχουν κατατεθεί ανεπαρκή χρήματα δύναται να ασκηθεί αγωγή στο Δικαστήριο από το πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την άδεια αυτή επισκόπησης μέχρις ότου πληρωθεί το ποσό που επιδικάστηκε.

(6) Σε οποιαδήποτε διαδικασία στο Δικαστήριο βάσει του εδαφίου (5), πιστοποιητικό υπογραμμένο από τον Διευθυντή που ορίζει το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε, χωρίς περαιτέρω απόδειξη, λαμβάνεται ως αναμφισβήτητη απόδειξη του καταβλητέου ποσού της αποζημίωσης.