Ακύρωση άδειας επισκόπησης

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια επισκόπησης αν, κατά τη γνώμη του, ο κάτοχος της παραλείπει να συμμορφωθεί ή να τηρήσει οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού ή οποιοδήποτε όρο της άδειας αυτής.