Δεν παρέχεται δεύτερη άδεια επισκόπησης για την ίδια περιοχή

19. Καμιά άδεια επισκόπησης δεν χορηγείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με περιοχή για την οποία ήδη υφίσταται άδεια επισκόπησης, αλλά καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άδεια ερευνών για πετρέλαιο που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου εκάστοτε σε ισχύ:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν ικανοποιείται ότι ενεργώντας με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματα ή συμφέροντα του κατόχου άδειας επισκόπησης σε σχέση με την περιοχή δεν θα επηρεασθούν δυσμενώς, να χορηγήσει άδεια επισκόπησης σε σχέση με την ίδια περιοχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τον κάτοχο αυτό αλλά για μετάλλευμα ή λατομικό υλικό άλλο από αυτό για το οποίο χορηγήθηκε η υφιστάμενη άδεια.