Προτεραιότητα

20.-(1) Αν ληφθεί αίτηση για την ίδια περιοχή ή για επάλληλες περιοχές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατά την ίδια ημέρα η αίτηση αυτή που λαμβάνεται πρώτη και η οποία συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού θεωρείται ότι έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων.

(2) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε ζήτημα προτεραιότητας είναι τελική.