Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κλείει περιοχές για επισκόπηση

21.-(1) Είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο, με ειδοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κλειστή για επισκόπηση είτε γενικά είτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μετάλλευμα ή λατομικό υλικό για τέτοια περίοδο που δυνατό να οριστεί στην ειδοποίηση αυτή ή χωρίς ορισμό περιόδου.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει επισκόπηση εντός περιοχής η οποία είναι κλειστή για επισκοπήσεις είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί εξουσιοδότηση υπό τέτοιους όρους που δυνατό να θεωρήσει ορθούς σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να διεξαγάγει επισκόπηση σε οποιαδήποτε γη η οποία έχει κηρυχθεί κλειστή για έρευνες.