Επισκόπηση, γεωλογικές έρευνες, κλπ.

21Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον παρόντα νόμο, ή σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο, ο Διευθυντής έχει σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα όπως-

(α) εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και επισκοπεί αυτήν, διενεργεί γεωλογικές, γεωχημικές και γεωφυσικές έρευνες, περιλαμβανομένων και ερευνών με διατρήσεις, ανασκαφές, ανορύξεις φρεάτων και κάθε άλλης φύσης ερευνών που διεξάγονται προς το σκοπό απόκτησης γεωλογικών γνώσεων και ανακάλυψης μεταλλευτικών σωμάτων·

(β) προνοεί για τη δίοδο όλων των σχετιζόμενων με τους πιο πάνω σκοπούς υλικών και προσώπων·

(γ) προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ή συναφή με αυτούς:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν δύναται να εισέρχεται-

(i) σε οποιαδήποτε κατοικία χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου της·

(ii) σε οποιαδήποτε γη χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου της, εκτός αν δοθεί στον κάτοχο γραπτή προειδοποίηση είκοσι τεσσάρων ωρών·

(iii) σε οποιαδήποτε οικοδομή χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου της εκτός αν ληφθεί η έγκριση του Επάρχου και δοθεί στον κάτοχο γραπτή προειδοποίηση είκοσι τεσσάρων ωρών·

και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Οποιοσδήποτε υφίσταται οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη από την ενάσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται από το εδάφιο (1), δικαιούται τέτοιας αποζημίωσης ως ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του Επάρχου, ή σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, τέτοιας ως ήθελε καθορίσει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που ενεργεί με εξουσιοδότηση του.

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία διεξάγεται οποιαδήποτε επισκόπηση ή έρευνα βάσει του παρόντος άρθρου.