Πότε είναι νόμιμη η μετάλλευση

22.-(1) Η μετάλλευση είναι νόμιμη βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης που παραχωρείται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όσο εκκρεμεί η χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης, να χορηγήσει άδεια στον αιτητή της μίσθωσης αυτής για να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή που αναφέρεται η αίτηση υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και τηρουμένων τέτοιων περιορισμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ορθούς:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, οποτεδήποτε, να ακυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο που εκτελεί μεταλλευτικές εργασίες χωρίς οποιαδήποτε μεταλλευτική μίσθωση ή όσο εκκρεμεί η χορήγηση της χωρίς οποιαδήποτε άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.