Πότε είναι νόμιμη η μετάλλευση

22.-(1) Η μετάλλευση είναι νόμιμη βάσει μεταλλευτικής μίσθωσης που παραχωρείται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όσο εκκρεμεί η χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης, να χορηγήσει άδεια στον αιτητή της μίσθωσης αυτής για να διεξαγάγει μεταλλευτικές εργασίες στην περιοχή που αναφέρεται η αίτηση υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και τηρουμένων τέτοιων περιορισμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ορθούς:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, οποτεδήποτε, να ακυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο που εκτελεί μεταλλευτικές εργασίες χωρίς οποιαδήποτε μεταλλευτική μίσθωση ή όσο εκκρεμεί η χορήγηση της χωρίς οποιαδήποτε άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό είναι ένοχο αδικήματος.