Χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, να χορηγεί μεταλλευτική μίσθωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για αυτή με τον καθορισμένο τρόπο αν ικανοποιείται ότι οι μεταλλοφόρες ιδιότητες και ποσότητες της γης στην περιοχή για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση είναι τέτοιες ώστε να δικαιολογούν τη χορήγηση μεταλλευτικής μίσθωσης και ότι ο αιτητής κατέχει ή διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τεχνικές γνώσεις ή βοήθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση:

Νοείται ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αιτητές για μία μεταλλευτική μίσθωση προτιμάται το πρόσωπο που είχε διεξαγάγει επαρκείς μεταλλευτικές έρευνες στην περιοχή άδειας επισκόπησης:

Νοείται περαιτέρω ότι αν το πρόσωπο αυτό δεν δύναται να λάβει μεταλλευτική μίσθωση λόγω του ότι δεν διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τεχνικές γνώσεις ή βοήθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής, το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει μεταλλευτική μίσθωση σε σχέση με την περιοχή αποζημιώνει το πρόσωπο αυτό με τέτοιο ποσό όπως αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Μια μεταλλευτική μίσθωση είναι με τον καθορισμένο τύπο, ορίζει την περιοχή και τα μεταλλεύματα σε σχέση με τα οποία χορηγείται και υπόκειται στην πληρωμή τέτοιων ενοικίων, τελών, δικαιωμάτων και άλλων πληρωμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει σε τέτοιες συμφωνίες και προϋποθέσεις.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης, δύναται να απαιτήσει την εύλογη αποκατάσταση οποιασδήποτε περιοχής που χρησιμοποιήθηκε για μεταλλευτικές εργασίες με την αντικατάσταση του χώματος της επιφάνειας, την επιχωμάτωση των περιοχών που ανασκάφτηκαν, την απομάκρυνση οποιωνδήποτε απορριμμάτων ή άλλων σωρών που προκλήθηκαν από μεταλλευτικές εργασίες και με τέτοιες άλλες μεθόδους που ήθελαν εύλογα απαιτηθεί.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό ή σε οποιαδήποτε άδεια, προνόμιο ή μίσθωση που δόθηκε ή χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε από τους Νόμους που καταργήθηκαν από το Νόμο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαιτήσει από τον κάτοχο ή εκδοχέα οποιασδήποτε τέτοιας άδειας, προνομίου ή μίσθωσης να προβεί σε τέτοιες ενέργειες που δυνατό να είναι εύλογα απαραίτητες για να καταστήσουν την περιοχή ασφαλή προς ικανοποίηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων.

(5) Μισθωτής που παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιοδήποτε σύμφωνο, όρο ή προϋπόθεση της μεταλλευτικής του μίσθωσης είναι ένοχος αδικήματος.